Artikel

De rol van de OR bij de privacy van zieke werknemers

0 4532 Arbo

Als werknemers ziek worden heeft de werkgever bepaalde informatie nodig. Bijvoorbeeld om te controleren of de werknemer daadwerkelijk ziek is en om hem spoedig te reïntegreren. Deze behoefte raakt echter direct aan de privacy van de zieke werknemer. Wat moet en kan een OR met de privacy van een zieke collega?

Door de enorme hoeveelheid wetgeving is het niet eenvoudig te bepalen welke privacyregels er voor de zieke werknemer en zijn werkgever gelden. Om de onduidelijkheid hierover weg te nemen heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) het rapport"De zieke werknemer en privacy" uitgebracht. Op basis van wet- en regelgeving zijn vuistregels geformuleerd over het gebruik en de uitwisseling van gegevens van de zieke werknemer.
 
Wat mag wel en niet bij ziekmelding?
De werkgever mag de zieke werknemer niet het hemd van het lijf vragen. Hij moet zich beperken tot de noodzakelijke informatie en moet tevens rekening houden met de privacy van de werknemer. Zo mag werkgever bij de ziekmelding niet informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte. Hiermee kan de werkgever namelijk niet beoordelen of aanpassingen van de taakinhoud of het aantal werkuren noodzakelijk zijn voor een spoedige reïntegratie. Daarvoor is een advies van de bedrijfsarts nodig. Voor de werkgever is het voldoende om informatie over de functionele beperkingen en noodzakelijke aanpassingen in het kader van de reïntegratie te ontvangen. In de meeste gevallen zal de werkgever deze via de bedrijfsarts ontvangen. De werknemer zelf dient wel de bedrijfsarts te informeren over zijn ziekte.

De ziekmeldingsprocedure valt onder het instemmingsrecht. De OR kan er op toezien dat de werkgever bij de ziekmeldingsprocedure niet naar medische informatie vraagt. Zorg ervoor dat dit in beleid wordt vastgelegd. Mocht de OR signalen ontvangen dat dit wel gebeurt, kan de OR de werkgever hierop aanspreken. Als de werkgever zich (herhaaldelijk) niet houdt aan de privacyregels, kan de OR een klacht bij het CBP indienen.
 
Controleren of werknemers echt ziek zijn
De werkgever mag controleren of een zieke werknemer daadwerkelijk ziek is. De wijze waarop een werkgever dat doet, is wel aan een aantal regels gebonden. Ten eerste mogen de controlemaatregelen niet onnodig belastend zijn voor de werknemer. Bovendien moet de controle schriftelijk zijn en met instemming van de OR zijn vastgelegd. Een zieke werknemer hoeft overigens zijn werkgever of een controleur die voor een controlebezoek op zijn huisadres langskomt, niet binnen te laten. De OR kan ervoor zorgen dat de controlemaatregelen aansluiten bij de omstandigheden en de bedrijfscultuur, waarbij het belangrijk is er op te letten dat de maatregelen geen onnodige of onredelijke inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de werknemers.

Waar moet een verzuimregistratie aan voldoen?
Voor een goed verzuimbeleid moet de werkgever een ziekteverzuimregistratie bijhouden. Dit geeft de bestuurder inzicht in waar veel of langdurig verzuim plaatsvindt en of de oorzaken in de bedrijfsomstandigheden of het bedrijfsbeleid liggen. De werkgever heeft echter geen gegevens op persoonsniveau nodig over de aard van de ziekte en de klachten die daaraan ten grondslag liggen. Hij bezit namelijk, in tegenstelling tot de arbodienst, geen medische deskundigheid om deze informatie te analyseren en te beoordelen.
Wanneer een bedrijfsarts medische gegevens aan de werkgever of ondernemingsraad verstrekt, moet hij de rapportage aan de werkgever anonimiseren voor zover het de aard enoorzaak van de ziekte betreft. De OR mag slechts totaal geanonimiseerde gegevens over het verzuim ontvangen. Ook de werkgever moet terughoudend zijn met de verspreiding van individuele verzuimgegevens.

Reïntegratie en de taken van de OR
Voor de reïntegratie kan de werkgever ook een reïntegratiebedrijf inschakelen. Daarnaast kan de verzekeraar van de werknemer of werkgever (een deel van) de kosten van het reïntegratietraject voor zijn rekening nemen. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens vereist dat de zieke werknemer op de hoogte is van de gegevens die over hem verzameld en uitgewisseld worden. Wantrouwen ontstaat wanneer de zieke werknemer merkt dat er achter zijn rug om allerlei gegevens verstrekt zijn en hij onverhoeds met de gevolgen hiervan wordt geconfronteerd.
 
OR kan eisen stellen
De OR kan er op toezien dat alle partijen voldoen aan de informatieverplichting van de Wet bescherming persoonsgegevens(WBP) zodat de werkgever, de arbodienst en het reïntegratiebedrijf de zieke werknemer informeren over de gegevensuitwisselingen. Zo kan de OR bijvoorbeeld de eis stellen dat het adequaat informeren van de werknemers een onderdeel vormt van het contract met de arbodienst en het reïntegratiebedrijf.

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft op zijn website meer informatie over privacy bij zieke werknemers.
 
 
 
Bron: CBP

door Redactie ORnet laatste update:18 mrt 2009

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.