Artikel

Tips bij ongewenst gedrag

1 6215 Arbo

In de Arbowet is vastgelegd dat er binnen een bedrijf verplicht beleid gevoerd moet worden om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.
Tips bij ongewenst gedrag

 

Onder psychosociale arbeidsbelasting wordt verstaan: “De factoren direct of indirect onderscheid met inbegrip van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk, die in de arbeidssituatie die stress teweeg brengen”.

Wat zegt de wet?

Behalve dat het verplicht is om een beleid te voeren om psychosociale arbeidsbelasting zo veel mogelijk te voorkomen, zegt de wet dat de werkgever verplicht overleg moet voeren met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging over aangelegenheden die het arbobeleid betreffen. Ook moet er overleg gevoerd worden over de uivoering van dit beleid. De WOR regelt in artikel 27.1 lid j en l dat de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft bij regelingen die betrekking hebben op klachten en gedrag. Daarnaast staat in artikel 28 van de WOR dat de OR een zorgtaak heeft. De OR moet toezien op de naleving van de wetgeving, het tegengaan van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling. Hoe pakt de OR dit aan? ORnet geeft een aantal tips.

Tips voor de ondernemingsraad

- Wat zien OR-leden zelf aan gedrag waar vraagtekens bij te zetten zijn? Is er onderscheid tussen gedrag van collega’s en van klanten/patiënten etc.?
- Organiseer eigen scholing op het gebied van gedrag.
- Verzamel informatie over ziekteverzuimgegevens, RI&E, werknemersonderzoeken.
- Neem initiatief om in onderzoek PSA-vragen op te nemen en/of doe zelf onderzoek.
- Wat gebeurt er in vergelijkbare organisaties?
- Breng in kaart welk beleid er is en of dit nog voldoet. Wat staat er in de cao?
- Neem, bij het bestaan ervan, contact op met de vertrouwensperso(o)n(en). Kunnen zij hun werk goed doen? Zijn ze onafhankelijk, goed bereikbaar, deskundig?
- Als er een klachtencommissie is: hoe is deze samengesteld en functioneert deze?
- Hoe ziet de klachtenprocedure eruit?
- Welk voorlichtingsmateriaal bestaat er? Is dat nog actueel?
- Worden werknemers geïnformeerd en getraind in wat (on)gewenst gedrag inhoudt?
- Zet PSA-beleid op de overlegagenda en evalueer dit minimaal één keer.

door Redactie ORnet laatste update:20 aug 2014

Eén reactie

 • # 1

  Paul Kemperman

  Aan vertrouwenspersonen, klachtencommissies, collega's, je vakbond e.d. heb je weinig of niets als je (weg)gepest wordt door je leidinggevenden, je baas of het bevoegd gezag.

  Dan sta je er helemaal alleen voor. Het enige dat er dan nog op zit, is een andere baan zoeken. Dat lukt lang niet altijd. Daarom is het van belang van alle pestsituaties een dagboek bij te houden en een goeie rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.

  Dat laatste had ik helaas niet gedaan omdat ik dacht dat dit niet nodig was vanwege mijn lidmaatschap van CNV Publieke Zaak. Helaas heb ik me daarin vergist.

  Ik schrijf daarover op mijn weblog Intimidatie, psychische terreur en pesten op het werk.

  Aan leden van de OR zou ik willen vragen: Wat kan de OR doen als een baas medewerkers wegpest?

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.