Artikel

Agressie en intimidatie meenemen in RI&E

0 3260 Arbo

De laatste tijd zijn er een aantal incidenten geweest tussen collega's. Een keer zijn daar zelfs klappen bij gevallen. Natuurlijk zijn de daders hierop aangesproken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit in de toekomst niet meer voorkomt?

Geweld en intimidatie op het werk leiden tot spanningen, een slechte werksfeer en vaak ook tot ziekteverzuim en ontslag. U moet er daarom alles aan doen om werknemers zoveel mogelijk te beschermen tegen deze risico’s en de nadelige gevolgen ervan. Bovendien verplicht de Arbowet u ook hiertoe.

Voorlichting
Om te beginnen is goede voorlichting belangrijk. Zo kunt u bijvoorbeeld tijdens de overlegvergadering zaken als agressie en geweld bespreken. Welke gedragsregels gelden er in uw organisatie en wat zijn de sancties op overtreding van deze regels? Ook is het natuurlijk belangrijk dat de OR zich openlijk uitspreekt tegen agressie en geweld. U kunt er ook op aandringen dat werknemers een training krijgen, zodat ze gevaarlijke of bedreigende situaties kunnen herkennen en leren hoe zij hiermee om moeten gaan. Ook kan zo’n cursus medewerkers weerbaarder maken tegen intimidatie en geweld en het onderwerp bespreekbaar maken.

RI&E
Als u de risico’s op agressie en geweld zoveel mogelijk wilt beperken, kunt u het beste toezien op een zorgvuldig opgestelde risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In de RI&E komen in principe vrijwel alle veiligheids-, welzijns- en gezondheidsrisico’s die samenhangen met agressie en geweld aan de orde. Aan de hand hiervan kunt u - eventueel met hulp van een arbodienstverlener - de ongewenste omgangsvormen in kaart brengen en zorgen dat in het plan van aanpak concrete maatregelen zijn opgenomen, zoals een training.

Meldingsprocedure en vertrouwenspersoon
Om zicht te krijgen op de omvang van de problemen binnen uw bedrijf, is het raadzaam dat er een meldingsprocedure komt, waardoor alle incidenten worden gemeld. Zo kan er snel en adequaat op misdragingen gereageerd worden. Van belang is ook dat er een vertrouwenspersoon aangesteld is, waar werknemers met problemen bij terecht kunnen. Een externe vertrouwenspersoon is ook mogelijk, bijvoorbeeld de bedrijfsarts of een arbodienstverlener. Zorg in ieder geval ook voor goede nazorg voor de slachtoffers van agressie en geweld.

door Redactie ORnet

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.