Vraag en Antwoord

Hier vind je antwoord op veelgestelde OR-vragen. De vragen zijn afkomstig uit de praktijk. Heb je zelf een vraag, gerelateerd aan medezeggenschap, stel dan hier gratis jouw OR-vraag.

De vragen worden beantwoord door CAOP.

Adviesrecht

 • Adviesrecht bij benoeming directeur

  Adviesrecht bij benoeming directeur

  In een organisatie is een statutair directeur vertrokken. De bestuurder vertelt de OR dat er voor de benoeming van een nieuwe statutair directeur geen adviesrecht van de OR is.

 • Rechten OR bij kluisjesreglement

  Rechten OR bij kluisjesreglement

  In een organisatie wil de werkgever een kluisjesreglement invoeren. Hierin komt te staan dat drie medewerkers een kluisje moeten delen en het kluisje aan het eind van de dag geheel leeg moet zijn. Bovendien beheren leidinggevenden ook de sleutels. Heeft de ondernemingsraad hier iets over te zeggen?

 • Adviesrecht over begroting

  Adviesrecht over begroting

  Heeft de ondernemingsraad adviesrecht met betrekking tot de begroting van een bedrijf?

 • Moet OR-advies openbaar zijn?

  Moet OR-advies openbaar zijn?

  Hoe openbaar is het advies van de ondernemingsraad formeel? Moet het advies na een bepaalde periode gepubliceerd worden?

 • Mag werkgever zomersluiting invoeren?

  Mag werkgever zomersluiting invoeren?

  Een werkgever wil een zomersluiting van de organisatie doorvoeren. Volgens de ondernemingsraad is dit in strijd met de cao. Welke bevoegdheden heeft de OR?

 • Adviesaanvraag publiceren

  Adviesaanvraag publiceren

  De OR wil een adviesaanvraag integraal publiceren. Mag dat?

 • Rechten OR bij payrollregeling

  Rechten OR bij payrollregeling

  In onze LinkedIn-groep werd de volgende vraag gesteld: heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij een payrollregeling?

 • Personele gevolgen in adviesaanvraag?

  Personele gevolgen in adviesaanvraag?

  Wij hebben een adviesaanvraag ontvangen. Daarin staat niets over de gevolgen voor het personeel. Wat moet de ondernemingsraad hiermee?

 • Parkeergelegenheid na verhuizing

  Parkeergelegenheid na verhuizing

  Een bedrijf gaat verhuizen naar een nieuw pand. Bij het oude pand zijn er voor de medewerkers gratis parkeerplekken. Bij het nieuwe pand is geen rekening gehouden met medewerkers die met de auto komen. Zij moeten nu zelf parkeergeld betalen voor hun auto of overstappen op reizen met het openbaar vervoer. Wat kan de OR doen?

  1
 • Geheimhouding bij adviesaanvraag

  Geheimhouding bij adviesaanvraag

  Wij hebben een adviesaanvraag onder geheimhouding ontvangen. Blijft de geheimhouding ook bestaan na het uitbrengen van het advies?

 • Bevoegdheden bij organisatiejaarplan

  Bevoegdheden bij organisatiejaarplan

  Heeft de ondernemingsraad advies- of instemmingsrecht op het organisatiejaarplan voor het nieuwe jaar?

 • no-image

  Reorganisatie of organisatiewijziging?

  Wat is het verschil tussen een reorganisatie en een organisatiewijziging?

  2
 • no-image

  Welk recht bij organisatiewijziging?

  Is bij een organisatiewijziging het adviesrecht of het instemmingsrecht van toepassing?

 • Rol bij uitbreiding managementteam

  Rol bij uitbreiding managementteam

  Men wil het managementteam uitbreiden met een nieuw lid. Wat is hierbij de rol van de ondernemingsraad? Heeft de OR hier instemmingsrecht?

  1
 • Adviesrecht bij wijziging parkeerbeleid?

  Adviesrecht bij wijziging parkeerbeleid?

  "Ons parkeerreglement is vastgesteld in oktober 1999. Nu stelt het bestuur enkele aanpassingen voor. Heeft de OR adviesrecht?"

  1
 • Adviesaanvraag komt steeds te laat

  Adviesaanvraag komt steeds te laat

  "Ondanks herhaalde verzoeken van de ondernemingsraad blijft de bestuurder advies vragen op het moment dat het besluit feitelijk al is genomen, soms zelfs al is uitgevoerd. Wat te doen?"

 • Wat doe je na een negatief advies?

  Wat doe je na een negatief advies?

  "Kan de directie een negatief advies van de ondernemingsraad zo maar naast zich neerleggen?"

  1
 • no-image

  Vervallen functie adviesplichtig?

  De bestuurder wil een bepaalde functie laten vervallen en de werkzaamheden van deze functie verdelen onder een groep medewerkers met een andere functie. Is de bestuurder verplicht om een adviesaanvraag aan de ondernemingsraad te sturen?

  1
 • no-image

  Wat is invloed van OR bij nieuwe directeur?

  De directeur gaat weg. Wordt de waarnemend directeur/beleidsmedewerkster dan automatsich directeur en hoe heeft het personeel en de ondernemingsraad daar invloed op?

  1
 • no-image

  Rechten OR bij reorganisatie

  De ondernemingsraad heeft adviesrecht, informatierecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. Van welk recht mag de OR géén gebruik maken bij een reorganisatie?

 • no-image

  Invloed PVT bij procedure nieuwe bestuurder

  Welke mogelijkheden heeft een PVT als er een nieuwe bestuurder wordt aangenomen?

 • no-image

  Advies- en instemmingsaanvragen ook naar vakbond?

  Kort geleden werd onze secretaris benaderd door een van de vakbonden die ook leden heeft binnen onze organisatie. De vraag was of deze bond alle advies- en instemmingsaanvragen die wij als ondernemingsraad krijgen van de bestuurder ook kon ontvangen.

 • no-image

  Advies bij nieuw functieboek?

  Wanneer de bestuurder een nieuw functieboek maakt, met volgens hem daarin alleen nieuwe functiebenamingen, moet dit dan nog steeds voor advies worden voorgelegd?

 • no-image

  Onenigheid met bestuurder over adviesrecht

  Wij hebben een discussie met onze bestuurder. Hij wil geen advies aanvragen, omdat het onderwerp niet belangrijk genoeg is voor de organisatie. Hoe moeten wij reageren?

 • Rechten OR bij auto van de zaak

  Rechten OR bij auto van de zaak

  Binnenkort wordt bij ons de regeling rond de "auto van de zaak" aangepast. Denk hierbij aan type auto, vergoedingen, wie wel en wie niet etc. heeft de ondernemingsraad hierin adviesrecht of instemmingsrecht ?

  4
 • no-image

  Betrokkenheid OR bij outsoursing

  Er lijkt bij ons vaker sprake te zijn van outsourcementtrajecten. De ondernemingsraad heeft intern een discussie of hij de directie kan vragen naar de motieven voor dit beleid. De discussie gaat dan over de vraag of dit de taak van de OR is.

 • no-image

  Rol OR bij wijziging statuten

  Het bestuur van onze organisatie is van plan de statuten te wijzigen. Is hier advies- of instemmingsrecht van toepassing voor onze ondernemingsraad?

 • no-image

  Plannen wijzigen na uitgebracht advies

  Wat doe je wanneer je als ondernemingsraad advies hebt uitgebracht over het sluiten van een afdeling vanwege inkrimping, en vervolgens blijkt dat de te sluiten afdeling niet gesloten wordt maar omgetoverd wordt naar een afdeling waar ze "iets nieuws" gaan opzetten?

 • no-image

  Rol OR bij stagebeleid

  Valt het stagebeleid onder het adviesrecht van de ondernemingsraad?

 • no-image

  Invoeren flexplekken adviesplichtig?

  Is het invoeren van flexwerkplekken adviesplichtig?

  2
 • no-image

  Kunnen wij reorganisatieadvies geven op...

  "De directie verwacht van de OR straks een advies over de hoofdlijnen van de voorgenomen reorganisatie. Indien verdere invulling bekend is, worden we steeds weer geraadpleegd. Is dit mogelijk en - zo ja - verstandig?"

 • no-image

  Adviesrecht bij benoeming ad-interim manager?

  Binnen onze OR is discussie ontstaan over de vraag of het adviesrecht van de OR zich uitstrekt tot de benoeming van een ad-interim-manager na een op non-actief-stelling van een senior manager. Als de bevoegdheid van de OR inderdaad zo ver gaat, dan zouden wij daar graag gebruik van maken om dit directiebesluit aan de orde te stellen.

  1
 • no-image

  Verkoop aandelen. Moet de OR geconsulteerd worden?

  "Kan de OR een transactie vernietigen wanneer de OR niet geconsulteerd is bij de verkoop van de aandelen van haar vennootschap?"

 • no-image

  Intentieverklaring en adviesrecht

  "Voor de samenwerking met een andere onderneming wil de bestuurder een intentieverklaring tekenen. De bedoeling is onder meer dat we in onze nieuwbouw inwoning krijgen en dat zal op termijn ook personele gevolgen met zich meebrengen. Is het adviesrecht hierbij niet aan de orde?"

 • no-image

  Aanpassing organogram

  "De directie wil het organogram van de onderneming aanpassen. Wat moet de OR hiermee?"

 • no-image

  Bepaalt de hoogte van de investering de...

  "In verband met onduidelijkheid over 'belangrijke' investeringen stelt de bestuurder voor om een bepaalde minimumhoogte van investering af te spreken, waarboven het adviesrecht van de OR van toepassing wordt verklaard. Is dat verstandig?"

 • no-image

  OR-reces

  "Tijdens het zomerreces van de OR heeft de directie een aantal ingrijpende besluiten genomen ter uitvoering van een opgelegde bezuinigingstaakstelling. De directie beweert nu dat door de afwezigheid van de raad er geen advies kón worden gevraagd."

 • no-image

  Adviesrecht op reorganisatie bij 100-min OR

  "Onze directie betwist ons het adviesrecht op een reorganisatie met gevolgen voor acht van de zestig werknemers. Omdat wij een zogeheten100-min OR hebben, zou het tenminste om 25% van de werknemers moeten gaan."

 • no-image

  Aansprakelijkheid OR

  "Is de OR aansprakelijk voor de gevolgen van de verkeerde adviezen die gegeven zijn?"

 • no-image

  Verbouwing

  "De verbouwing van ons hoofdkantoor kost circa tien miljoen euro. Is een dergelijke investering adviesplichtig?"

 • no-image

  Experiment met nieuwe managementlaag

  "De bestuurder wil een experiment starten met een nieuwe managementlaag in de organisatie. Moet hij daarover advies vragen aan de OR?"

 • no-image

  Afzien van adviesrecht

  "Onder welke omstandigheden kan een OR afzien van zijn adviesrecht? Zijn er juridische consequenties?"

 • no-image

  Adviestermijn

  "Is er een vastgestelde termijn voor de OR om tot een advies te komen? Wij worden herhaaldelijk onder druk gezet: vandaag de adviesaanvraag, volgende week het advies."

 • no-image

  Adviseren zonder overleg

  "Is de OR verplicht om eerst met de bestuurder te overleggen of kan hij ook besluiten - na bespreking van de adviesaanvraag in de eigen vergadering - direct een positief advies uit te brengen?"

 • no-image

  Omgekeerde informatie

  "De bestuurder wil ons pas informeren over de verkoop van een bedrijfsonderdeel als wij hem een vragenlijst over dit voornemen overleggen. Er bestaat geen verschil van mening over de adviesplichtigheid van het verkoopbesluit. Heeft u voor ons een checklist met de punten waarop we moeten letten?"

 • no-image

  Benoemingen zonder advies

  "In onze ondernemingen worden de laatste tijd met regelmaat managementsfuncties ingevuld zonder dat de OR om advies is gevraagd. Wat kunnen we hieraan doen?"

 • no-image

  Adviesplichtig krediet?

  "Ten behoeve van herfinanciering van een groot bedrijfspand wil de ondernemer een nieuw hypothecair krediet aantrekken. Valt dit onder het adviesrecht van de OR?"

 • no-image

  Wat is duurzame samenwerking?

  "Onze directeur meent dat het aangaan van een contract voor twee jaar gezien de beperkte periode niet valt onder het begrip 'duurzame samenwerking' en dus niet adviesplichtig is."

 • no-image

  Advies of informatie?

  "De directie wil een deel van de werkzaamheden gaan uitbesteden. Dit zal niet leiden tot ontslagen. De OR wil een adviesaanvraag om inzage in de kosten te verkrijgen. De directie weigert dit."

 • no-image

  Nieuwbouwplannen

  "Ons bedrijf gaat op een andere locatie nieuw bouwen. Hoe kunnen we ons adviesrecht het beste benutten?"

 • no-image

  Advies onder voorwaarden

  "We hebben op een voorgenomen besluit positief geadviseerd met een aantal kanttekeningen en uitgangspunten waarvan we wensen dat de directie deze overneemt. Vervolgens horen we er niets meer over en lijkt het erop dat het voorgenomen besluit ongewijzigd wordt uitgevoerd. Wat nu?"

 • no-image

  Een buitenlands besluit

  "Moet de OR van onze Nederlandse onderneming om advies worden gevraagd als het voorgenomen besluit afkomstig is van de Amerikaanse moedermaatschappij?"

 • no-image

  Interim-bestuurder

  "Moeten wij in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen over de benoeming van een interim-manager?"

 • no-image

  Bestuurder wil afdeling verhuizen

  "Hoe groot is mijn vrijheid om een afdeling van acht medewerkers van de ene gemeente naar een andere te verhuizen? In totaal werken er 180 mensen in onze onderneming."

 • no-image

  Inhuren accountant adviesplichtig?

  "Is de bestuurder verplicht de OR om advies te vragen bij het inhuren van een accountant?"

 • no-image

  Instemmings- en adviesrecht bij OR-commissie

  "Is het mogelijk om het instemmings- en adviesrecht NIET aan een vaste OR-commissie te delegeren?"

 • no-image

  Wat is een reorganisatie?

  "De bestuurder houdt vol dat de door hem voorbereide reorganisatie niet onder het adviesrecht van de OR valt. Kan dat kloppen?"

  1
 • no-image

  Hoe voorkomen wij dat een afdeling wordt...

  "De directie wil op korte termijn een vacature stellen voor een manager van een nieuwe afdeling die uit andere afdelingen wordt opgebouwd. Moet niet eerst advies worden gevraagd aan de OR voor het oprichten van deze afdeling?"

 • no-image

  Kunnen wij adviseren bij een ontslagaanvraag?

  "Voor vijf medewerkers wordt ontslag aangevraagd omdat ze - volgens de bestuurder - onvoldoende specifieke kennis hebben. Heeft de OR daar adviesrecht op?"

 • no-image

  Hebben wij adviesrecht bij het afstoten van een...

  "De directie wil de centrale loonadministratie onderbrengen bij een aparte stichting. De ondernemingsraad zou hierop geen adviesrecht hebben."

 • no-image

  Brengen wij advies uit over de profielschets of...

  "Door een interne reorganisatie ontstaan er twee nieuwe functies. Heeft de or nu adviesrecht op de betreffende functieprofielen of op de onderliggende functieomschrijvingen?"

 • no-image

  Wanneer moeten bestuurders hun fusieplannen aan...

  "Op welk moment moet de raad bij een fusie om advies gevraagd worden?"

 • no-image

  Is dit detachering of overheveling?

  "In het kader van een samenwerkingsovereenkomst worden de medewerkers van onze technische dienst gedetacheerd bij de samenwerkingspartner. Wij vermoeden dat ze te zijner tijd daar in dienst moeten treden. Waar moeten we op letten?"

 • no-image

  Welke rol kan de OR spelen bij fusieplannen?

  "Van de bestuurder hebben we gehoord dat we op korte termijn gaan fuseren met twee vergelijkbare ondernemingen in de regio. Omdat er geen personele consequenties te verwachten zijn, hoeft de ondernemingsraad hier volgens hem niet bij betrokken te worden. Klopt dat?"

 • no-image

  Wij willen geen simpel ja of nee adviseren…

  "Voor een voorgelegd voorgenomen besluit zouden wij het liefst deels positief, deels negatief adviseren. De bestuurder wil alleen een 'ja' of 'nee'."

 • no-image

  Welke rol spelen wij bij grondverkoop?

  "Welke rol kan de ondernemingsraad spelen bij de verkoop van grond door ons ziekenhuis? Het gaat om een groot stuk in een dure gemeente."

 • no-image

  Wat is een belangrijke investering?

  "De directie vindt dat de voorgenomen aanschaf van een tweetal bestelbussen niet valt onder het adviesrecht; het zou daarbij niet gaan om een 'belangrijke investering'. De ondernemingsraad denkt daar anders over. Wie heeft gelijk?"

 • no-image

  Kunnen wij alvast een advies op hoofdlijnen...

  "Is het verstandig om een advies op hoofdlijnen uit te brengen zolang de personele consequenties van het plan nog niet ten volle te overzien zijn?"

 • no-image

  Functieomschrijving en formatieplaatsenplan

  "Onze directeur wil de functieomschrijvingen van bepaalde medewerkers aanpassen. Daarnaast wil hij een formatieplan maken. Wat zijn hierin precies de bevoegdheden van de ondernemingsraad?"

 • no-image

  Hoever gaat het adviesrecht van een...

  "Voor ons onderdeel wordt gezocht naar een nieuwe directeur. Wat zijn hierbij de bevoegdheden van onze onderdeelcommissie (OC)?"

 • no-image

  Wat te doen als er geen definitief besluit...

  "Het overkomt ons regelmatig dat een adviestraject waarin de ondernemingsraad veel tijd en moeite gestoken heeft 'doodloopt'. Het voornemen gaat weer de ijskast in terwijl de OR voorstander is van uitvoering. Kan de ondernemer of bestuurder gedwongen worden om het voorgenomen besluit ook daadwerkelijk te nemen?"

 • no-image

  Instemmings- of adviesrecht bij interim-manager?

  Heeft de OR instemmings- of adviesrecht bij de aanstelling van een interim-manager die een fusieproces begeleidt?

Arbeidsomstandigheden

 • Rechten bij inrichting van nieuwe werkplek?

  Rechten bij inrichting van nieuwe werkplek?

  "Heeft de ondernemingsraad bij de inrichting van een nieuw kantoor advies- of instemmingsrecht? Maakt het daarbij uit of het gaat om fysieke arbeidsomstandigheden - binnenklimaat, licht, geluid - of om de inrichting zelf?"

 • Verplichte naambadge

  Verplichte naambadge

  Sinds kort wordt een deel van onze werknemers verplicht een naambadge te dragen. Mag dat?

  2
 • Vaststellen dat werknemer ziek is

  Vaststellen dat werknemer ziek is

  Onze organisatie kent een gezondheidsbeleid. Daarin staat dat een leidinggevende mag bepalen of een medewerker ziek is of niet. Is dat juist? Dat kan toch alleen een arboarts vaststellen?

  2
 • Taakverdeling VGWM-commissie

  Taakverdeling VGWM-commissie

  Hoe is de taakverdeling geregeld in een VGWM-commissie?

 • no-image

  Taken preventiemedewerker

  Wat zijn de taken van de preventiemedewerker?

 • no-image

  De bedrijfsmaatschappelijk werker

  Onze organisatie wil gaan werken met een bedrijfsmaatschappelijk werker, kunnen wij als OR hier invloed op uitoefenen? Zijn werknemers verplicht om naar deze maatschappelijk werker toe te gaan of mogen ze dit op basis van privacy weigeren?

 • no-image

  Afschriften rapportages arbodienst

  Heeft een ondernemingsraad wettelijk recht op een afschrift van alle door een arbodienst opgestelde rapportages? Of heeft de OR alleen recht op afschriften van rapportages die betrekking hebben op de RI&E?

 • 5 mei vrij of niet?

  5 mei vrij of niet?

  Er heerst nogal wat onduidelijkheid over de vraag of men op 5 mei in lustrumjaren, zoals in 2010, recht heeft op een vrije dag.

 • Rol OR bij nieuw vertrouwenspersoon

  Rol OR bij nieuw vertrouwenspersoon

  Wat is de rol van de OR bij de aanstelling van een nieuwe vertrouwenspersoon?

  1
 • no-image

  OR inspraak over BHV?

  Is de BHV (Bedrijfshulpverlening) een onderwerp waarover de ondernemingsraad of de VGWM-commissie iets kan zeggen of vragen in geval niet zeker is of de zaken goed geregeld zijn?

 • Mexicaanse griep en privacy

  Mexicaanse griep en privacy

  Nu de Mexicaanse griep heerst worden er maatregelen genomen ter voorkoming van groot ziekteverzuim onder personeel.

  2
 • no-image

  Invoeren flexplekken adviesplichtig?

  Is het invoeren van flexwerkplekken adviesplichtig?

  2
 • Controle dienstroosters: taak voor OR?

  Controle dienstroosters: taak voor OR?

  Is de OR verplicht om minstens één maal in het jaar dienstroosters te controleren om te kijken of de planners zich aan de Arbeidstijdenwet houden?

 • Mag bedrijf detective inschakelen?

  Mag bedrijf detective inschakelen?

  Mag het bedrijf een detectivebureau inhuren om (enkele) medewerkers te ondervragen n.a.v. een inbraak op de afdeling? Zo ja, in hoeverre moet de OR hierin geïnformeerd worden?

 • Wie betaalt overleg met arbo-arts?

  Wie betaalt overleg met arbo-arts?

  "De ondernemingsraad wil graag overleggen met de arbo-arts. Wie zal dat betalen?"

 • Overeenstemmingsrecht

  Overeenstemmingsrecht

  Wat houdt overeenstemmingsrecht in?

 • no-image

  Rondgang Arbeidsinspectie

  Waar staat dat de OR mee kan met rondgangen van de Arbeidsinspectie?

 • no-image

  Mag directie parttime werken zo maar inperken?

  De directie heeft aangegeven dat zij de Wet aanpassing Arbeidsduur willen implementeren op eigen wijze. Dit houdt o.a. in dat parttime werken erg wordt beperkt. Mede voor vrouwelijke medewerkers is het niet meer mogelijk om minder te gaan werken na de zwangerschap. Onze OR vindt dit een zeer zorgwekkende ontwikkeling, maar aangezien het een wet betreft weet zij niet wat hier tegen te doen is.

  1
 • Doorwerken zonder pauze

  Doorwerken zonder pauze

  Een werkdag bestaat bij ons uit 8,5 uur. Op hoeveel pauze hebben wij recht?

  4
 • no-image

  Opheffen VGW(M)-commissie?

  Hoe kun je als OR het beste te werk gaan bij het opheffen van een VGWM-commissie? En doen wij er wel goed aan?

 • no-image

  Wachtdag inhouden bij ziekte door werk?

  Mag er een wachtdag ingehouden worden als de oorzaak van de ziekte van een werknemer in het werk is gelegen?

 • Veelgestelde vragen over arbodiensten

  Veelgestelde vragen over arbodiensten

  Hieronder hebben wij voor u vier veelgestelde vragen van OR'en over arbodiensten / arbo-arts op een rijtje gezet. De antwoorden vindt u direct onder de vraag.

 • no-image

  Kan gebruik van privévoorzieningen opgenomen...

  "Mijn werkgever vraagt voor het calamiteitenplan om privé-gegevens zoals mobiel nummer, of iemand in het bezit is van een privé pc, wat de aansluitingen zijn. Wat zijn de rechten en plichten van een werknemer in dit geval? Welke rol is voor de OR weggelegd? Kan een werkgever werknemers onder bepaalde omstandigheden verplichten om thuis te werken?"

 • no-image

  Hoe onderzoek je de klimaatbeleving?

  "Collega's klagen al jaren over het binnenklimaat. Vooral over de hoge temperaturen in de zomer. Als OR willen we medewerkers nu een aantal vragen voorleggen rond de fysieke klimaatbeleving. Bestaat er een vragenlijst op dit gebied?"

 • no-image

  Mogen wij meebeslissen over...

  "Is het vaststellen van een bedrijfshulpverleningsplan instemmingsplichtig?"

 • no-image

  Wat bespreken de arbostuurgroep en de OC?

  "Wat moet er eigenlijk precies aan bod komen in een overleg tussen de Arbostuurgroep en de Onderdeelcommissie (OC)?"

 • no-image

  Mogen wij ook meebeslissen over de inhoud van...

  "De or is keurig betrokken bij de keuze voor een arbodienst. Maar nu het gaat over de inhoud van het contract krijgen we geen instemmingsverzoek. Wat moeten we doen?"

 • no-image

  Hebben wij iets te zeggen over het arboconvenant?

  "Welke rechten heeft de OR bij het afsluiten van een contract met de arbodienst voor het uitvoeren van het arboconvenant van onze branche?"

 • no-image

  Wat is een casemanager?

  "De bestuurder heeft een nieuw ziekteverzuimprotocol ter instemming aan de OR gepresenteerd. Daarin is sprake van een casemanager. Wat is de taak van deze manager en wie kan dat doen?"

  2
 • no-image

  Had die griepprik niet langs de OR gemoeten?

  "Alle personeelsleden kunnen zich op kosten van het bedrijf laten inenten tegen griep. Had hier niet eerst de instemming van de OR over gevraagd moeten worden?"

 • no-image

  Werkgever wil fitness onder toezicht

  "De werkgever wil medewerkers in staat stellen om tegen de helft van de normale contributie te sporten bij een lokaal fitnesscentrum. Toezicht moet ervoor zorgen dat degenen die de tegemoetkoming krijgen er ook voldoende gebruik van maken. Is een dergelijke regeling instemmingplichtig?"

 • no-image

  Wat hebben wij te zeggen over ziekteverzuimbeleid?

  "In hoeverre heeft de OR instemmingsrecht op het ziekteverzuimbeleid van een bedrijf?"

 • no-image

  Mogen wij meebeslissen over bedrijfshulpverlening?

  "Is het vaststellen van een bedrijfshulpverleningsplan instemmingsplichtig?"

 • no-image

  Nieuwe werkplek, nieuwe RIE?

  "Sinds kort heeft onze onderneming de beschikking over een extra locatie. Moet er voor deze werkplek een nieuwe (deel)RIE worden gedaan?"

 • no-image

  Sancties op veiligheidsregels?

  "Mag een werkgever sancties stellen op het overtreden van veiligheidsregels? Wij hebben geen disciplinaire regeling."

 • no-image

  Mogen wij meebeslissen over verlenging van het...

  "Omdat er slechts sprake is van verlenging van een bestaand contract met de arbodienst, vindt onze directeur het niet nodig deze verlenging ter instemming aan de OR voor te leggen."

 • no-image

  Hoe kunnen wij de arbeidsomstandigheden...

  "Wat kan de OR doen als de werkgever ernstige klachten over de werkplek (schimmel, gammel meubilair, onvoldoende licht) weigert aan te pakken?"

 • no-image

  Hebben wij nog iets te zeggen over het rookverbod?

  "Het management wil met een beroep op de wet het roken op gezamenlijke werkplekken verbieden. Heeft de OR instemmingsrecht?"

 • no-image

  Wat is de taak van de VGW(M)-commissie?

  "Moeten we als VGW-commissie alleen het beleid toetsen of kunnen we ook zelf onderzoek doen en voorstellen lanceren?"

 • no-image

  Welke medische keuringen beschrijft de Arbowet?

  "Welke wettelijke verplichtingen kent de arbowet ten aanzien van welke medische keuringen?"

 • no-image

  Wat is de rol van de OR in de RI&E?

  "Wat zijn nu precies de bevoegdheden van de ondernemingsraad bij de RI&E?"

 • no-image

  Hoe ver gaat het instemmingsrecht op het Plan...

  "De OR heeft instemmingsrecht op de RIE, inclusief het Plan van Aanpak, zeker. Maar de directie is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en mag dan toch niet worden belemmerd door een OR die zijn instemming aan het plan onthoudt omdat hij het niet eens is met bepaalde keuzes daarin?"

 • no-image

  Wat doen die sancties in het verzuimprotocol?

  "Onze werkgever wil de kosten die hij oploopt door het niet tijdig ziekmelden van een medewerker doorberekenen aan de zieke. Een dergelijke bepaling wil hij opnemen in het ziekteverzuimprotocol. Het lijkt ons dat sancties niet in dit protocol thuishoren."

 • no-image

  Hoe maken wij een Arbo-werkplan?

  "Onze OR wil voor het lopend jaar een arbo-werkplan maken. We hebben hiermee nog geen ervaring opgedaan. Kunt u ons helpen aan modellen?"

 • no-image

  Wat kunnen wij doen aan het EHBO-beleid?

  "Kan de OR zich bemoeien met het EHBO-beleid binnen de organisatie? Is het bedrijf verplicht een regeling te treffen?"

 • no-image

  Mogen wij meebeslissen over arbocoördinator?

  "Welke rol heeft de OR bij de aanstelling en het functioneren van een arbocoördinator?"

 • no-image

  Rol OR met betrekking tot PAGO?

  "Wat is de rol van de ondernemingsraad bij het voldoen aan het wettelijk verplichte Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO)?"

 • no-image

  Wat is de rechtsgrond van een convenant tussen...

  "Wij hebben in overleg met de arbodienst een protocol opgesteld over samenwerking. Alvorens dit te tekenen wil de directie weten wat de rechtsgrond van zo'n protocol is. Met andere woorden, waar is de bevoegdheid van de OR om zo'n overeenkomst te sluiten, beschreven?"

 • no-image

  Hoe garanderen wij de veiligheid van...

  "Bij ons werken een aantal Poolse werknemers, waarvan bij het aanstellen is gezegd dat ze de Duitse taal meester zouden zijn. Dat blijkt slechts voor een enkeling het geval. Door de slechte communicatie komt hun veiligheid tijdens het werken met machines in gevaar. Wat kan de OR hieraan doen?"

 • no-image

  Kan de OR meebeslissen over stopzetten roulatie?

  "In onze fabriek wordt niet alleen volcontinu gewerkt, maar rouleren alle uitvoerders ook regelmatig van werkplek. Ter verlaging van de werkdruk is nu besloten daarmee voorlopig te stoppen. Heeft de OR hier instemmingsrecht?"

 • no-image

  Wat zijn de arboregels op thuiswerk?

  "Onze OR moet adviseren over een voor ons nieuwe situatie, namelijk het thuiswerken van een aantal medewerkers. Zijn er arboregels op thuiswerk van toepassing?"

 • no-image

  Wat doen we met die verouderde RIE?

  "Onze risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) dateert nog uit de vorige eeuw; er is nooit beleid op gevoerd. Is het niet beter eerst opnieuw een RI&E uit te voeren, alvorens een plan van aanpak te ontwikkelen?"

 • no-image

  Hebben wij invloed op de keuze van de arbodienst?

  "De directie wil met een andere arbodienst een contract afsluiten met dezelfde inhoud als met de huidige dienst. Omdat het contract inhoudelijk niet verandert, zou de OR geen instemmingsrecht hebben, aldus de directie. Klopt dat?"

 • no-image

  Vraag over ziektenkostencompensatie

  "Wij krijgen veel vragen van ex-particulierverzekerden over ziektekostencompensatie. De bestuurder geeft aan de markt te volgen. Het probleem is dat er maar weinig speelt in de markt omtrent dit onderdeel."

 • no-image

  Registratie van ziekteaard blokkeren

  "Ons bedrijf wil de leidinggevende bij de ontvangst van de ziekmelding ook de aard van de ziekte laten registreren. Volgens de ondernemingsraad is dit in strijd met de Wet op de bescherming van persoonsgegevens. Via het instemmingsrecht willen we deze ontwikkeling blokkeren."

 • no-image

  Instemmingsrecht bij instellen arbocommissie?

  "Heeft de OR instemmingsrecht bij het instellen van een arbocommissie?"

 • no-image

  Hoe groot moet een werkplek zijn?

  "Wat is het minimale aantal vierkante meters per werkplek van werknemers? Onze ondernemingsraad heeft het antwoord nodig in verband met een vraag vanuit de achterban."

  1

Communiceren met achterban

 • Welke verslagen naar de achterban?

  Welke verslagen naar de achterban?

  Op welke verslagen heeft de achterban recht?

 • Jaarverslag naar bedrijfscommissie?

  Jaarverslag naar bedrijfscommissie?

  Moet het jaarverslag van de ondernemingsraad naar de bedrijfscommissie?

 • Wie krijgt jaarverslag?

  Wie krijgt jaarverslag?

  Wie moet allemaal een kopie van het jaarverslag hebben?

 • Notulen openbaar

  Notulen openbaar

  Moeten wij onze OR-notulen openbaar maken?

 • no-image

  Hoe vaak overleg met achterban?

  Wij zijn van mening dat een ondernemingsraad niet zelfstandig beslist, maar altijd en voor alles instemming bij de achterban vraagt. De bestuurder deelt deze mening niet. Wie heeft gelijk?

  1
 • Rol OR bij sociaal jaarverslag

  Rol OR bij sociaal jaarverslag

  Is een bedrijf verplicht om een sociaal jaarverslag te maken? En wat is de taak van de ondernemingsraad hierin?

 • no-image

  Achterban benaderen voor klankbordgroep

  Is er een format voor het benaderen van de achterban voor deelname aan een klankbordgroep?

 • no-image

  Bijwonen vergadering door niet-OR-leden

  Kan iemand die geen OR-lid is bepalen dat hij de OR-overleggen wil bijwonen?

  5
 • no-image

  Adviesaanvragen naar achterban

  Onze ondernemingsraad is van plan om alle instemmingverzoeken en adviesaanvragen nadat ze zijn goedgekeurd en ondertekend te plubiceren op de plubicatieborden. Is dit verstandig en wat zegt de WOR? Moeten we hierover afspraken maken met de bestuurder?

  1
 • no-image

  Welke informatie in OR-nieuwsbrief?

  Binnen onze ondernemingsraad worstelen we nog steeds met sommige onderwerpen die we WEL of NIET mogen of kunnen melden in onze nieuwsbrief.

 • no-image

  Leidinggevenden uitsluiten van een bijeenkomst?

  Mag een ondernemingsraad leidinggevenden uitsluiten van een achterbanbijeenkomst die bedoeld is voor uitvoerende medewerkers?

 • no-image

  Interesse van achterban

  Hoe zorgen we ervoor dat de achterban meer geïnteresseerd is in het werk van de ondernemingsraad?

 • Het instellen van een commissie

  Het instellen van een commissie

  Binnenkort zal onze organisatie worden gereorganiseerd. Als ondernemingsraad worden we goed betrokken. Wij willen zelf ook graag de achterban goed betrekken bij deze veranderingen.

 • no-image

  Hoe kan men klagen bij de OR?

  "Op welke wijze kunnen medewerkers klagen over het optreden van hun OR?"

  1
 • no-image

  Medezeggenschap per referendum?

  "Kunnen wij in bepaalde gevallen het OR-standpunt afhankelijk stellen van de uitslag van een te organiseren referendum onder de achterban?"

  1
 • no-image

  Censuur op OR-jaarverslag

  "De directie wil een aantal 'stemmingmakende' passages uit het OR-jaarverslag geschrapt zien. Zijn wij verplicht daaraan tegemoet te komen?"

  2
 • no-image

  Jaarvergadering met achterban beleggen verplicht?

  "Zijn we verplicht om als ondernemingsraad rond ons jaarverslag een jaarvergadering met de achterban te beleggen?"

 • no-image

  Openbaar en vertrouwelijk

  "Hoe om te gaan met openbare vergaderingen waar vertrouwelijke stukken worden besproken?"

 • no-image

  Openbare vergaderingen

  "Als medewerkers de OR- of overlegvergaderingen willen bijwonen, doen ze dat dan in eigen tijd of in werktijd?"

 • no-image

  Wat moet de OR doen voor de achterban?

  "Wat moet de OR wettelijk voor zijn achterban doen?"

 • no-image

  OR-site op intranet

  "De OR wil de uitgebreide schriftelijke bulletins aan de achterban vervangen door korte samenvattingen en de geïnteresseerde lezers doorverwijzen naar de OR-site voor complete verslagen, uitgebrachte adviezen en dergelijke. De directie maakt bezwaar in verband met de mogelijkheid tot ongeoorloofde toegang door bijvoorbeeld hackers."

 • no-image

  Directie in vertrouwenscommissie

  "De directie is voornemens een vertrouwenscommissie in te stellen voor het behandelen van klachten van medewerkers. De OR vindt dat een goede zaak, maar kan zich niet vinden in de samenstelling van de commissie: de directie wil er zelf deel van uitmaken."

 • Inhoud jaarverslag

  Inhoud jaarverslag

  "Waar moet ik als ambtelijk secretaris op letten bij het schrijven van een OR-jaarverslag? Wat kan ik wel vermelden en wat niet?"

 • no-image

  OR als vertrouwenscommissie

  "Bij gebrek aan een klachtencommissie en of een vertrouwenspersoon vervult de OR tevens de rol van vertrouwenscommissie bij klachten van het personeel. Daarbij lopen we regelmatig tegen grenzen aan. Wat kunnen onze bevoegdheden en activiteiten in deze eigenlijk zijn?"

 • no-image

  Welke rol kan de OR vervullen bij een...

  "Een delegatie van de ondernemingsraad heeft onlangs bemiddeld bij een 'crisisgesprek' van een werknemer met zijn leidinggevende. Later vroegen we ons af wat onze rol in dergelijke situaties eigenlijk kan zijn."

 • no-image

  Hoe kom ik aan een voorbeeld van een...

  "Onze OR wil voor het nadenken over het eigen jaarverslag in het bezit komen van jaarverslagen van andere ondernemingsraden. Heeft u adressen?"

 • no-image

  We hebben ongewenste gasten...

  "Vanwege een naderende fusie wil de ondernemingsraad het personeel van de buitendienst raadplegen. Omdat de aanwezigheid van de chef de monteurs kan belemmeren in het vrijuit spreken heeft de raad deze leidinggevende niet uitgenodigd. Voor leidinggevenden is een aparte bijeenkomst gepland. De chef buitendienst meent dat hij toch het recht heeft de bijeenkomst met 'zijn' mensen bij te wonen. Hoe zit dat precies?"

 • no-image

  Moet ik openbare verslagen kenbaar maken aan de...

  "Het is ons niet duidelijk of de verslagen van de overlegvergaderingen ook bekend moeten worden gemaakt aan de werknemers. Moet dat?"

 • no-image

  Wanneer verspreid ik het verslag van de...

  "Is het wenselijk of gebruikelijk om het verslag van de overlegvergadering pas onder de medewerkers te verspreiden nadat het in een volgende overlegvergadering is goedgekeurd? Dat betekent bij ons dan wel dat het zes weken blijft liggen!"

 • no-image

  Wat is een hoorzitting voor de achterban?

  "Wat houdt een hoorzitting voor de achterban precies in? Mag de OR het management daarbij weigeren?"

Faciliteiten en ambtelijk secretaris 

 • Wie bepaalt de taak van de ambtelijk secretaris?

  Wie bepaalt de taak van de ambtelijk secretaris?

  De ondernemingsraad en bestuurder verschillen fundamenteel met elkaar van mening over de functie-inhoud van een nog aan te trekken ambtelijk secretaris. Wie heeft het hierin eigenlijk voor het zeggen?

 • Positie ambtelijk secretaris

  Positie ambtelijk secretaris

  Hoe ben je als ambtelijk secretaris (AS) normaliter ingebed in de organisatie? Valt de ambtelijk secretaris onder de ondernemingsraad, de directie, P&O, of anderszins?

 • Tijd voor OR-werk

  Tijd voor OR-werk

  Hoeveel uur per week mag een OR-lid aan de OR-taken besteden?

  2
 • Zakelijk e-mailadres voor OR?

  Zakelijk e-mailadres voor OR?

  Onze bestuurder vindt het niet wenselijk dat OR-leden een zakelijk e-mailadres krijgen, omdat zij flexwerkers zijn. Daarom maakt de ondernemingsraad gebruik van de gratis e-mailservice van Google Gmail. Het gevaar hierin is dat documenten die via deze "ongecontroleerde" kanalen gaan direct eigendom worden van Google.

 • Parttimers in de OR

  Parttimers in de OR

  Wat zijn de richtlijnen, met name met betrekking tot het aantal uren en de vergadertijden als parttimers deel willen uitmaken van een ondernemingsraad?

  3
 • no-image

  OR recht op een vaste plek in een flexkantoor?

  Bij ons in het nieuwe kantoor werken we met flexplekken. De ondernemingsraad moet ook gaan flexen. Is de ondernemer verplicht een of meerdere vaste werkplekken te regelen voor de ondernemingsraad?

  5
 • no-image

  Recht op ambtelijk secretaris?

  Heeft onze ondernemingsraad recht op een ambtelijk secretaris?

 • no-image

  OR-werkzaamheden vanuit huis declareren?

  Voor de ondernemingsraad, waar ik secretaris van ben, doe ik het meeste werk thuis in de avonduren. Mijn positie binnen ons bedrijf leent zich niet voor een rustige plek om OR-werk te doen. Kan en mag ik de tijd die ik thuis nodig heb ter voorbereiding van bijvoorbeeld een vergadering declareren?

 • no-image

  Aparte ruimte voor de OR

  Een aantal van onze OR-leden heeft op de plek waar zij hun dagelijkse werk doen geen mogelijkheid om de computer te gebruiken. Voor het OR-werk is het wel wenselijk dat zij hun mail kunnen checken én gebruik kunnen maken van internet om informatie op te zoeken.

 • no-image

  Wie stelt een ambtelijk secretaris aan, de OR...

  De ondernemingsraad moet een nieuwe ambtelijk secretaris aanstellen. De bestuurder wil er een combifunctie van maken, maar de OR is er daar niet mee eens. Onder wiens competenties valt de aanstelling van de AS? Heeft de OR het recht om de sollicitatieprocedure te starten of is dit de bevoegdheid van de bestuurder?

 • no-image

  Contractuitbreiding in verband met OR-werk

  Kan een personeelslid tijdelijk contractuitbreiding krijgen voor de uren die hij inzet voor de OR ? Zo ja, in welk artikel kan ik daar iets over vinden?

 • no-image

  Oude afspraken in nieuwe structuur

  "De bestaande centrale OR gaat straks over in één gezamenlijke OR. Vervallen daarmee ook de afspraken die de huidige ondernemingsraden met hun bestuurders, straks locatiemanagers, hebben gemaakt?"

 • no-image

  Wat houdt de functie van ambtelijk secretaris...

  "We oriënteren ons op de wenselijkheid van een ambtelijk secretaris voor onze OR. Waaruit kan zo'n functie bestaan?"

 • no-image

  Omvang ambtelijk secretariaat?

  De ondernemingsraad wil voor achttien uur per week ambtelijk secretariaat. De directie vindt dat buitensporig voor zo'n kleine organisatie met driehonderd werknemers. Is dat zo? Wat is een redelijke omvang van ambtelijk secretariaat?

 • no-image

  Ambtelijk én gekozen secretaris?

  Is het de ambtelijk secretaris toegestaan zich kandidaat te stellen voor de OR en, eenmaal gekozen, de functie van de gekozen secretaris te vervullen?

 • no-image

  Ambtelijk of gekozen secretaris?

  "De vorige ondernemingsraad koos voor een ambtelijk secretariaat. Kunnen wij, de nieuwe OR, er nu nog voor kiezen een secretaris uit ons midden te benoemen?"

Instemmingsrecht

 • Rechten OR bij kluisjesreglement

  Rechten OR bij kluisjesreglement

  In een organisatie wil de werkgever een kluisjesreglement invoeren. Hierin komt te staan dat drie medewerkers een kluisje moeten delen en het kluisje aan het eind van de dag geheel leeg moet zijn. Bovendien beheren leidinggevenden ook de sleutels. Heeft de ondernemingsraad hier iets over te zeggen?

 • Mag werkgever vragen naar gezondheid?

  Mag werkgever vragen naar gezondheid?

  In een organisatie wil de directie jaargesprekken invoeren. De uitkomst van deze gesprekken zal ook gebruikt worden in het kader van duurzame inzetbaarheid. De werknemer wordt gevraagd hiervoor een formulier in te vullen, waarop ook specifieke vragen staan over zijn gezondheid. Zijn deze vragen wettelijk toegestaan of moet de ondernemingsraad hier op reageren?

 • Mag werkgever zomersluiting invoeren?

  Mag werkgever zomersluiting invoeren?

  Een werkgever wil een zomersluiting van de organisatie doorvoeren. Volgens de ondernemingsraad is dit in strijd met de cao. Welke bevoegdheden heeft de OR?

 • Aanpassing functiehuis

  Aanpassing functiehuis

  Wat zijn de rechten van de ondernemingsraad bij aanpassing van het functiehuis?

 • Rechten OR bij payrollregeling

  Rechten OR bij payrollregeling

  In onze LinkedIn-groep werd de volgende vraag gesteld: heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij een payrollregeling?

 • Wijziging personeelshandboek

  Wijziging personeelshandboek

  Heeft de OR instemmingsrecht bij wijziging van het personeelshandboek?

 • Rechten bij invoering werkkostenregeling

  Rechten bij invoering werkkostenregeling

  Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij de komst van de werkkostenregeling?

 • Bevoegdheden bij kluisjesregeling

  Bevoegdheden bij kluisjesregeling

  In een bedrijf willen ze een kluisjesreglement opstellen. Hierin is geregeld dat één kluisje door drie medewerkers kan worden gebruikt. Daarnaast moet het kluisje aan het eind van de dag compleet leeg zijn en krijgen leidinggevenden ook een sleutel van de kluis. Heeft de ondernemingsraad hier iets over te zeggen?

 • Instemming bij inzet mystery guest

  Instemming bij inzet mystery guest

  Binnen een bedrijf is men bezig met het opstellen van een serviceconcept. Het bedrijf wil door middel van mystery guests controleren of de medewerkers zich aan het serviceconcept houden. De mystery guest zal een verslag van zijn bevindingen maken dit kan mogelijk in het dossier van de desbetreffende medewerker komen. Is dit een verkapte beoordeling van de werknemers en daardoor instemmingsplichtig?

 • Instemmingsrecht reiskostenregeling

  Instemmingsrecht reiskostenregeling

  Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij een wijziging van de reiskostenregeling?

 • no-image

  Instemmingsrecht bij traineeship

  Binnen onze instelling bieden wij een traineeship aan. Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij deze ontwikkeling?

 • no-image

  Instemmingsrecht bij aanvraag VOG?

  De werkgever wil een verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht stellen bij nieuwe medewerkers. Valt dit onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad?

  1
 • Bevoegdheden bij organisatiejaarplan

  Bevoegdheden bij organisatiejaarplan

  Heeft de ondernemingsraad advies- of instemmingsrecht op het organisatiejaarplan voor het nieuwe jaar?

 • Aanpassing werktijden

  Aanpassing werktijden

  Onze organisatie heeft de werktijden veranderd: we moeten nu om 7.45 uur beginnen in plaats van om 8.00 uur. Dit is toch een verandering in de regeling die instemmingsplichtig is?

  4
 • no-image

  Welk recht bij organisatiewijziging?

  Is bij een organisatiewijziging het adviesrecht of het instemmingsrecht van toepassing?

 • Wijzigingen per vestiging

  Wijzigingen per vestiging

  Onze zorgorganisatie heeft verschillende locaties, verspreid over verschillende steden. De laatste tijd zijn er regelmatig wijzigingen in de werktijden.

  1
 • no-image

  Instemmingsrecht bij aanstellen...

  De ondernemingsraad heeft de klokkenluidersregeling ter instemming aangeboden gekregen. Daarin staat vermeld dat de organisatie een vertrouwenspersoon gaat aanstellen voor medewerkers die gebruik maken van de klokkenluidersregeling.

 • Adviesrecht bij wijziging parkeerbeleid?

  Adviesrecht bij wijziging parkeerbeleid?

  "Ons parkeerreglement is vastgesteld in oktober 1999. Nu stelt het bestuur enkele aanpassingen voor. Heeft de OR adviesrecht?"

  1
 • no-image

  Inschakelen deskundigen instemmingsplichtig?

  Onze ondernemingsraad heeft na de RIE een plan van aanpak ter instemming voorgelegd gekregen. Een van de elementen is dat indien noodzakelijk een extern bureau ingeschakeld wordt. Heeft de OR op het inzetten van een extern bureau apart instemmingsrecht?

  1
 • no-image

  Snipperbeleid instemmingsplichtig?

  Wij werken in middelgroot bedrijf in een volcontinu productieproces in een aantal verschillende ploegensystemen.

  1
 • no-image

  Rechten OR bij attentieregeling

  Onlangs hebben wij een adviesaanvraag ontvangen over een nieuwe attentieregeling voor het personeel. We twijfelen echter of dit wel onder het adviesrecht valt. Valt een attentieregeling niet onder beloningen en dus onder het instemmingsrecht?

  2
 • no-image

  Primaire arbeidsvoorwaarden wijzigingen zonder...

  Instemming nodig voor wijziging primaire arbeidsvoorwaarden?

 • no-image

  Advies- en instemmingsaanvragen ook naar vakbond?

  Kort geleden werd onze secretaris benaderd door een van de vakbonden die ook leden heeft binnen onze organisatie. De vraag was of deze bond alle advies- en instemmingsaanvragen die wij als ondernemingsraad krijgen van de bestuurder ook kon ontvangen.

 • no-image

  Instemming voor pilot werktijden

  Onze bestuurder is een pilot begonnen met andere arbeidstijden. Is dat instemmingsplichtig?

  1
 • no-image

  De bedrijfsmaatschappelijk werker

  Onze organisatie wil gaan werken met een bedrijfsmaatschappelijk werker, kunnen wij als OR hier invloed op uitoefenen? Zijn werknemers verplicht om naar deze maatschappelijk werker toe te gaan of mogen ze dit op basis van privacy weigeren?

 • no-image

  Nietig verklaren van een besluit

  De directie heeft een besluit genomen over een instemmingsplichtig onderwerp en dat niet aan de ondernemingsraad voorgelegd. Wat kan de OR doen?

  4
 • no-image

  Rechten OR rond sollicitatiesysteem

  Wij hebben een intern sollicitatiesysteem (computersysteem plus procedures). Heeft de ondernemingsraad medezeggenschapsrechten als dit systeem wordt gewijzigd, dan wel anders wordt toegepast dan bedoeld?

 • Wijziging reglement zonder instemming OR

  Wijziging reglement zonder instemming OR

  Er is zonder instemming van de ondernemingsraad een wijziging van het reglement naar het personeel verzonden. Hoe roept de OR de nietigheid in?

  1
 • no-image

  Rol OR bij wijziging statuten

  Het bestuur van onze organisatie is van plan de statuten te wijzigen. Is hier advies- of instemmingsrecht van toepassing voor onze ondernemingsraad?

 • Rol OR bij nieuw vertrouwenspersoon

  Rol OR bij nieuw vertrouwenspersoon

  Wat is de rol van de OR bij de aanstelling van een nieuwe vertrouwenspersoon?

  1
 • no-image

  Rol OR bij stagebeleid

  Valt het stagebeleid onder het adviesrecht van de ondernemingsraad?

 • no-image

  Aanstelling preventiemedewerker

  In hoeverre heeft de ondernemingsraad zeggenschap over het aanstellen van een preventiemedewerker en over de taken van de preventiemedewerker? Bijvoorbeeld over het onderbrengen van milieu en arbeidsomstandigheden bij bepaalde personen.

 • no-image

  Vaststelling ATV-dagen

  Mag de ondernemingsraad samen met de bestuurder alle beschikbare ATV-dagen voor 2010 vaststellen, of is een percentage daarvan sowieso ter vrije besteding van de werknemers?

 • no-image

  Levensloopregeling

  Is de bedrijfslevensloopregeling instemmingsplichtig? Zo ja, op welke onderdelen precies?

 • no-image

  Instemmingsrecht bij wijziging...

  In de WOR staat dat de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft op vaststelling, wijziging of intrekking van een functiewaarderingssysteem. Wanneer spreek je over wijziging van een systeem?

 • Bedrijfsfitness: advies- of instemmingsplichtig?

  Bedrijfsfitness: advies- of instemmingsplichtig?

  Er is bij ons bedrijf een contract afgesloten voor het personeel voor bedrijfsfitness. Is dit advies- of instemmingsplichtig?

  1
 • no-image

  Instemmingsrecht in pensioenregeling?

  Wij hebben een eigen Pensioenfonds ondergebracht in een Stichting. De administratie is uitbesteed aan een administratief kantoor. Zijn wijzigingen in de pensioenregeling nu wel of niet instemmingplichtig volgens de WOR?

 • Hebben wij instemmingsrecht over leaseauto's?

  Hebben wij instemmingsrecht over leaseauto's?

  "De bestaande regeling voor leaseauto's dreigt nu ook te worden toegepast voor het hoger management. Dat terwijl deze mensen nauwelijks kilometers maken anders dan woon-werkverkeer. Heeft de OR instemmingsrecht?"

 • no-image

  Instemmingsrecht bij klokkenluidersregeling?

  Wat is de rol van de ondernemingsraad bij het vaststellen van een klokkenluidersregeling?

 • no-image

  Instemmingsrecht bij proef met werktijden?

  Voor een wijziging in een werktijdenregeling hoort, volgens art. 27 van de WOR, instemming gevraagd te worden. Geldt dit ook wanneer medewerkers op vrijwillige basis meewerken aan een proef met gebroken diensten?

  1
 • no-image

  Instemmingsrecht bij inkorten vakantiedagen?

  Mag de werkgever eenzijdig de vakantie inkorten van de werknemers?

 • no-image

  Vacaturestop instemmingsplichtig?

  Is een zogenaamde headcount freeze (vacaturestop) instemmingsplichtig? Het is niet alleen zo dat er geen nieuwe vacatures worden ingesteld, maar dat medewerkers die weggaan niet meer vervangen worden of alleen nadat er een business case is goedgekeurd.

 • no-image

  Structureel terugdringen overuren

  Hebben wij advies- of instemmingsrecht als de direktie een plan presenteert over het terugdringen van overuren? Het plan is om invalkrachten in te zetten als iemand 50 overuren heeft.

 • no-image

  Instemmingsrecht bij invoeren nieuwe functie?

  Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij het invoeren van een nieuwe functie?

 • no-image

  Pauzeregeling wijzigen

  De werkgever wil de betaalde pauzes afschaffen en de werknemers in die tijd gewoon laten werken, zonder het salaris aan te passen. Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht?

 • no-image

  Aanstellen preventiemedewerker

  Wat heeft de ondernemingsraad te zeggen over de preventiemedewerker?

 • no-image

  Instemming bij buitenlandse uitzendkrachten?

  Onze werkgever heeft Polen en Duitsers als uitzendkracht binnen gehaald. Zij krijgen een driedaagse cursus fietsen bouwen. Moet de werkgever hier instemming voor vragen bij de ondernemingsraad?

 • no-image

  Instemmingsrecht op ziekteverzuimbeleid?

  "In hoeverre heeft de OR instemmingsrecht op het ziekteverzuimbeleid van een bedrijf?"

  1
 • no-image

  Instemmingsrecht bij wijziging parkeerbeleid?

  "Ons parkeerreglement is vastgesteld in oktober 1999. Nu stelt het bestuur enkele aanpassingen voor. Heeft de OR hier instemmingsrecht?"

 • no-image

  Opleidingsplan gewijzigd

  "Onze werkgever heeft bij het ESF een subsidie aangevraagd van 1,5 miljoen. Daarmee wordt het bedrijfsopleidingsplan aangepast. De bestuurder zegt dat het geen nieuw plan betreft, maar de OR twijfelt daaraan. We willen graag instemming claimen, maar beschikken niet over officiële documenten. Hoe krijgen we meer duidelijkheid? En is men bij een Europese aanvraag verplicht om de OR in te lichten?"

 • no-image

  Verzekeringen

  "In ons bedrijf krijgt het personeel korting op het verzekeringspakket. Dit is vastgelegd in de aanstellingsbrief. De directie wil deze regeling in negatieve zin wijzigen. Heeft de OR hierover instemmingsrecht?"

 • no-image

  Verplicht om urenregistratie bij te houden?

  "Een groep medewerkers heeft de opdracht gekregen hun gewerkte uren schriftelijk bij te houden. De OR is hierover niet om instemming gevraagd. Klopt dat?"

 • no-image

  Instemming op HRM-beleidsplan?

  "Moet er op een HRM-beleidsplan instemming gevraagd worden aan de OR?"

 • no-image

  Wat doet de OR met zes ontslagen en vier...

  "Op basis van een HR-beoordeling zijn er op een en dezelfde dag zes mensen ontslagen en is vier anderen een verbetertraject aangeboden. De OR is niet om instemming gevraagd, maar er is wel toegezegd dat we inspraak krijgen in de methode van meten, beoordelen en begeleiden. Klopt dat?"

 • no-image

  Controle op privé-telefoongebruik

  "De directie vindt de kosten van privé-gebruik van zakelijke telefoons de spuigaten uitlopen. Daarom is er een uitdraai gemaakt van alle gesprekken die met 06-nummers zijn gevoerd. Wie er per maand meer dan honderd had, kreeg daarvan een aantekening in zijn dossier. Er heeft geen overleg met de OR plaatsgevonden. Mag dat?"

 • no-image

  Waar op letten bij invoer opleidingsplan?

  "De bestuurder wil een opleidingsplan invoeren. Waar moet de OR op letten?"

 • no-image

  Instemmingsrecht op 'leuke dingen'?

  "Heeft de OR instemmingsrecht op extra voorzieningen voor medewerkers, zoals een fietsenplan of een pc-privé-project?"

 • no-image

  Ontslag voor bezoek aan pornografische sites

  "Onze concept-internetregeling voorziet in het per direct kunnen ontslaan van werknemers in geval van het surfen op pornografische en/of racistische sites. Gaat dat niet te ver?"

 • no-image

  E-mailgeheim geschonden?

  "Is het toegestaan dat een afdelingschef de e-mail van de werknemers kan lezen?"

 • no-image

  Zonder overleg een volgsysteem via software

  "Zonder overleg of informatie wordt door de afdeling informatiesystemen een programma op alle pc's geplaatst, dat het mogelijk maakt de schermen van de gebruikers te volgen. Hoe verhoudt zich dit tot het recht op privacy en de WOR?

 • no-image

  Toegang tot internet

  "Onze OR is met de directie in gesprek over interne regels met betrekking tot het internetgebruik door medewerkers. Wat zijn onze bevoegdheden in deze?"

 • no-image

  Nieuw personeelsinformatiesysteem

  "Wij krijgen een nieuw personeelsinformatiesysteem dat circa zeven maal zo veel informatie bevat als het bestaande. Volgens de OR is dat instemmingsplichting, volgens de bestuurder niet..."

 • no-image

  Mag werkgever loondoorbetaling bij ziekte...

  "De werkgever wil voortaan bij ziekte nog maar 80% van het loon uitbetalen. Omdat al in dienst zijnde medewerkers een contractueel recht hebben op volledige doorbetaling, ontstaat er daarmee ongelijkheid. De OR vindt dit een onwenselijke situatie, maar wat kunnen we hieraan doen?"

 • no-image

  Is het plaatsen van bewakingscamera's...

  "Er zijn, zonder enig overleg met de OR, bewakingscamera's geplaatst in het bedrijf. Hebben we daar geen instemmingsrecht op?"

  1
 • no-image

  Wat is de besluittermijn voor een...

  "Is er een vastgestelde termijn voor de OR om te besluiten op een instemmingsaanvraag?"

 • no-image

  Instemmingsrecht op protocollen en regelingen

  "Is er altijd instemmingsrecht op protocollen en regelingen die betrekking hebben op het personeel?"

 • no-image

  Instemmingsverzoek per e-mail?

  "De directie heeft ons via een mailtje om instemming gevraagd voor het plan om de pauzes in te korten. We willen echter eerst meer informatie."

 • no-image

  Voorwaardelijke instemming

  "De OR heeft met een bepaalde regeling ingestemd mits er aan een aantal voorwaarden zou worden voldaan. De directie is hiermee schriftelijk akkoord gegaan, maar heeft de voorgenomen regeling niet aangepast. Wat kunnen we hiertegen doen?`

 • no-image

  Wijziging standaard-arbeidscontract

  "De werkgever wil het concurrentiebeding in de standaard-arbeidsovereenkomst wijzigen zonder de OR om instemming te vragen. Maar volgens ons is dit instemmingsplichtig."

 • no-image

  Kan het Georganiseerd Overleg ons overrulen?

  "De landelijke afspraken over arbeidsvoorwaarden worden bij ons (een gemeente) aangevuld door afspraken die de bestuurder met het georganiseerd overleg (GO) maakt. Dat gaat regelmatig ten koste van het instemmingsrecht van de ondernemingsraad. Kan dat?"

 • no-image

  Valt de arbeidsmarkttoeslag onder...

  "Het vaststellen of wijzigen van een beloningssystematiek is instemmingsplichtig. Maar valt daaronder ook het toekennen van een arbeidsmarkttoeslag aan een bepaalde groep medewerkers?"

 • Kunnen wij die scholingsuren nog declareren?

  Kunnen wij die scholingsuren nog declareren?

  "De werkgever heeft een groot aantal medewerkers verplicht om zich te laten scholen in het omgaan met nieuwe software. Medewerkers klagen er nu bij de OR over dat ze een deel van de scholing in eigen tijd hebben gevolgd. Kan de OR alsnog ervoor zorgen dat deze uren gedeclareerd kunnen worden?"

 • no-image

  Kunnen wij meebeslissen over een optieregeling?

  "De directie wil een optieregeling invoeren om medewerkers te stimuleren tot extra prestaties. Hebben wij daar als or ook iets over te zeggen?"

 • no-image

  Wat kunnen wij doen nu de OR is opgestapt?

  "De ondernemingsraad is opgestapt in verband met een slepend conflict met de directie over de toepassing van de functiewaardering uit de CAO. De directie voert zijn idee over de toepassing nu eenzijdig in. Wat kunnen we hiertegen doen?"

 • Hebben wij instemmingsrecht op pensioenregeling en spaarloon?

  Hebben wij instemmingsrecht op pensioenregeling...

  "Onze onderneming valt niet onder een CAO. In de individuele arbeidsovereenkomsten wordt verwezen naar algemene arbeidsvoorwaarden, die door de directie eenzijdig worden vast- en bijgesteld. Over recente wijzigingen mbt de pensioenregeling en de spaarloonregeling vragen we ons af of het instemmingsrecht van de ondernemingsraad er niet op van toepassing is."

 • no-image

  Directie in vertrouwenscommissie

  "De directie is voornemens een vertrouwenscommissie in te stellen voor het behandelen van klachten van medewerkers. De OR vindt dat een goede zaak, maar kan zich niet vinden in de samenstelling van de commissie: de directie wil er zelf deel van uitmaken."

 • no-image

  Methodiek voor nieuw aannamebeleid...

  "Er wordt binnenkort een nieuw aannamebeleid in onze organisatie geïntroduceerd. Dat is instemmingplichtig. Vooruitlopend hierop is al gekozen voor een methodiek en zijn HR-adviseurs opgeleid. Is die methodiek niet ook instemmingplichig?"

 • no-image

  Mogen wij meebeslissen over...

  "Is het vaststellen van een bedrijfshulpverleningsplan instemmingsplichtig?"

 • no-image

  Mogen wij meebeslissen over bedrijfshulpverlening?

  "Is het vaststellen van een bedrijfshulpverleningsplan instemmingsplichtig?"

 • no-image

  Mogen wij meebeslissen over verlenging van het...

  "Omdat er slechts sprake is van verlenging van een bestaand contract met de arbodienst, vindt onze directeur het niet nodig deze verlenging ter instemming aan de OR voor te leggen."

 • no-image

  Wat is de rol van de OR in de RI&E?

  "Wat zijn nu precies de bevoegdheden van de ondernemingsraad bij de RI&E?"

 • no-image

  Hoe ver gaat het instemmingsrecht op het Plan...

  "De OR heeft instemmingsrecht op de RIE, inclusief het Plan van Aanpak, zeker. Maar de directie is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en mag dan toch niet worden belemmerd door een OR die zijn instemming aan het plan onthoudt omdat hij het niet eens is met bepaalde keuzes daarin?"

 • no-image

  Mogen wij meebeslissen over arbocoördinator?

  "Welke rol heeft de OR bij de aanstelling en het functioneren van een arbocoördinator?"

 • no-image

  Rol OR met betrekking tot PAGO?

  "Wat is de rol van de ondernemingsraad bij het voldoen aan het wettelijk verplichte Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO)?"

 • no-image

  Hebben wij invloed op de keuze van de arbodienst?

  "De directie wil met een andere arbodienst een contract afsluiten met dezelfde inhoud als met de huidige dienst. Omdat het contract inhoudelijk niet verandert, zou de OR geen instemmingsrecht hebben, aldus de directie. Klopt dat?"

 • no-image

  Hebben wij instemmingsplicht over dienstkleding?

  "Enkele jaren geleden is er een interne regeling dienstkleding gemaakt die de werkgever nu in voor werknemers ongunstige zin wil aanpassen. Dat lijkt ons instemmingsplichtig op grond van arbo-aspecten."

 • no-image

  Wat doen we met dit arbeidsconflict?

  "Een medewerker heeft zijn arbeidsconflict aan de OR voorgelegd. Wat moet de OR hier mee?"

 • no-image

  Mag de directie de interne werving overslaan?

  "Het management wil voor een bepaalde vacature de afgesproken interne werving overslaan. Heeft het zin dat de OR de directie houdt aan de algemene regel of juist niet, omdat een eventuele interne kandidaat toch geen kans zal maken?"

 • no-image

  Voor wie geldt de wijziging in het opzegtermijn?

  "De ondernemingsraad heeft ingestemd met de verlenging van de opzegtermijn van 1 naar 2 maanden. Nu zegt de werkgever dat dit uitsluitend geldt voor nieuw personeel en dat in dienst zijnde medewerkers individueel en uitdrukkelijk met deze wijziging moet instemmen. Wij vinden dat dit voor iedereen moet gelden."

 • no-image

  Instemmingsrecht bij instellen arbocommissie?

  "Heeft de OR instemmingsrecht bij het instellen van een arbocommissie?"

 • no-image

  Voornemen voor exit-interviews aan OR voorleggen?

  "Onze afdeling P&O wil stelselmatig exit-interviews gaan houden met vertrekkende medewerkers. We vragen ons af of zo'n voornemen niet ter instemming aan de ondernemingsraad moet worden voorgelegd."

 • no-image

  Wat is de rol van de OR bij collectief ontslag?

  Welke procedures volg je en welke acties kun je ondernemen als ondernemingsraad bij collectief ontslag?

 • no-image

  Hoe is de OR betrokken bij het op non-actief...

  "De bestuurder heeft, zonder overleg met de OR, besloten de manager van één van beide units op non-actief te stellen. Wat is de positie van de OR hierin?"

 • no-image

  Wat doe je met wijzigingen voor vast en...

  "Uit de personele begroting voor volgend jaar blijkt een intentie tot het wijzigen van de verhouding tussen vast en flexibel personeel. Heeft de ondernemingsraad hier niets over te zeggen?"

 • no-image

  Geen beoordelingssysteem, wel...

  "Binnen ons bedrijf is het tot dusver gebruikelijk dat iedereen jaarlijks een salarisstap omhoog doet. Dit tot de top is bereikt die bij zijn functie hoort. Nu gaan er geruchten dat de jaarlijkse verhoging afhankelijk zal worden van beoordelingsgesprekken. Voor zover de OR weet, is er geen beoordelingssysteem. Kan dit worden ingevoerd zonder instemming van de OR of de vakbonden?"

 • no-image

  Instemmings- of adviesrecht bij interim-manager?

  Heeft de OR instemmings- of adviesrecht bij de aanstelling van een interim-manager die een fusieproces begeleidt?

Medezeggenschapstructuur

 • WOR in onderwijs

  WOR in onderwijs

  Welke medezeggenschap binnen het onderwijs wordt geregeld door de Wet op de ondernemingsraden?

 • OR na pensioen

  OR na pensioen

  Een van onze OR-leden gaat met vervroegd pensioen. Mag hij zijn lidmaatschap in de OR voortzetten?

 • Niet gekozen kandidaten betrekken bij OR-werk

  Niet gekozen kandidaten betrekken bij OR-werk

  Kan de ondernemingsraad in overleg met de bestuurder de niet gekozen kandidaten toch betrekken bij de OR?

 • Wat is een personeelsvergadering?

  Wat is een personeelsvergadering?

  Naast een ondernemingsraad (OR) en een personeelsvertegenwoordiging (PVT) bestaat er ook een personeelsvergadering (PV). Wat houdt dit in?

 • no-image

  Onderdeelcommissie disfunctioneert

  Als een onderdeelcommissie (OC) niet naar behoren werkt, kan deze dan ontbonden worden? De ondernemingsraad zou de taken dan overnemen. Of is het mogelijk dat er enkele leden uit de onderdeelcommissie worden gezet, waarna het dagelijks bestuur deze plekken opvult?

 • no-image

  Wat is onze positie bij tweelaagse zeggenschap?

  Onze dienst is aan het reorganiseren en dat betekent ook iets voor de medezeggenschap. Nu heeft elke regio zijn eigen ondernemingsraad met eronder onderdeelcommissies (OC's) en erboven een COR. De bestuurder wil in de nieuwe structuur een tweelaagse zeggenschap, terwijl wij drielaagse medezeggenschap willen houden. Wat is onze positie?

 • no-image

  OR kleiner bij krimp organisatie?

  Moet het aantal OR-leden verminderd worden als de organisatie kleiner wordt?

 • no-image

  OR-lid vervangen bij ziekte?

  Een van de OR-leden is al meer dan een half jaar ziek. Het ziet er naar uit dat dit nog lang gaat duren. Wat zijn de mogelijkheden voor vervanging van een OR-lid?

  1
 • no-image

  Geen kandidaten voor OR

  Heeft het voor een werkgever juridische of financiële consequenties als hij wel acties onderneemt om een ondernemingsraad op te richten, maar dit niet lukt door te weinig aanmeldingen?

  2
 • no-image

  Bestuurdersaansprakelijkheid

  Het blijkt dat onze organisatie de laatste vier jaar niet goed is bestuurd. Het bestuur, directie en interimmers hebben niet de juiste stappen genomen, waardoor wij nu in een uitzonderlijk slechte financiële situatie zitten. Er moet nu stevig bezuinigd worden. Is er een mogelijkheid om het toenmalig bestuur aansprakelijk te stellen? Of zijn er andere acties mogelijk?

 • no-image

  Vrijwilligers in de OR

  Wij hebben vrijwilligers in onze organisatie. Kunnen zij ook in de ondernemingsraad komen?

 • no-image

  Invloed PVT bij procedure nieuwe bestuurder

  Welke mogelijkheden heeft een PVT als er een nieuwe bestuurder wordt aangenomen?

 • no-image

  Hoe wordt een vaste commissie samengesteld?

  De ondernemingsraad wil een vaste commissie instellen. Worden de leden door verkiezingen gekozen of mag de OR geschikte werknemers (niet OR-leden) aandragen?

 • no-image

  Maximum aantal OR-vacatures

  Van onze ondernemingsraad blijven twee van de zeven OR-leden over. Wat als er te weinig OR-leden overblijven? Mag of moet de GOR dan bij springen?

 • no-image

  Registratie ondernemingsraad

  Moet onze ondernemingsraad ook geregistreerd zijn?

 • no-image

  Adjunct-directeur bij overlegvergadering

  Mag de directeur zich door zijn adjunct-directeur laten vervangen voor de overlegvergaderingen, anders dan wegens verhindering. Dus permanent middels een mandateringsreglement bijvoorbeeld?

  4
 • no-image

  Lidmaatschap COR

  Wij hebben een COR en drie ondernemingsraden. Wanneer is het lidmaatschap van de COR beëindigd?

 • no-image

  Niet-functionerend OR-lid ontheffen

  Een OR-lid functioneert niet. Kunnen wij hem van zijn taken ontheffen?

 • Kan vrijwilliger OR-lid worden?

  Kan vrijwilliger OR-lid worden?

  Een brandweervrijwilliger wil zich bij de komende OR-verkiezingen bij een gemeente beschikbaar stellen als kandidaat.

  1
 • PVT volledig aftreden bij komst OR?

  PVT volledig aftreden bij komst OR?

  Ons bedrijf beschikt momenteel over een PVT. Het personeelsbestand is gegroeid naar +50. Dit betekent dat er een ondernemingsraad komt. De huidige PVT leden houden zich bezig met de oprichting ervan. Er is echter een maar...

 • no-image

  Voorzitter OR en VGWM-commissie

  Mag de voorzitter van de ondernemingsraad ook voorzitter zijn van de VGWM-commissie?

 • no-image

  Inhoud ondernemingsovereenkomst

  Wat kunnen wij in een ondernemingsovereenkomst met onze bestuurder zetten?

 • no-image

  OR-lid vaart eigen koers

  Een OR-lid vaart zijn eigen koers en is niet bereid zich aan te sluiten bij de rest. Hij doet precies waar hij zin in heeft. Hoe gaan we hiermee om?

  4
 • Aantal OR-leden in ondernemingsraad

  Aantal OR-leden in ondernemingsraad

  Is er een maximum aan het aantal OR-leden dat zitting mag hebben in een ondernemingsraad?

  4
 • no-image

  OR omvormen tot GOR

  Ons bedrijf wordt gesplitst in meerdere bv's. Onze ondernemer stelt voor de nieuwe OR om te vormen tot een gemeenschappelijke ondernemingsraad. Staat hier iets over in de WOR en zo ja waar?

 • no-image

  OR in organogram?

  Als OR hebben we aangegeven dat wij vermeld willen worden in het organogram. Hierop kregen we een negatief antwoord van de directie. Graag zou ik willen weten wat precies de regels zijn inzake het vermelden van de OR in een organogram.

 • no-image

  Reglement voor OC

  Dient er voor een onderdeelscommissie ook een reglement te worden opgesteld?

 • no-image

  Vrije lijst en vakbondslidmaatschap

  Kun je als je verkozen bent voor de OR met een vrije lijst, je lid maken van een vakbond en vervolgens zonder enige mededeling aan de OR, lid worden van een vakbond en toch op de vrije lijst blijven staan in de OR?

 • no-image

  Kun je passieve OR-leden uit de OR zetten?

  Kun je als ondernemingsraad een of meerdere leden van de OR, die erg passief zijn en niets inbrengen, uit de OR zetten?

 • no-image

  Wie ziet erop toe dat een bedrijf daadwerkelijk...

  Welke instantie ziet erop toe dat een bedrijf met meer dan 50 werknemers ook daadwerkelijk een OR heeft?

 • no-image

  Verplichte personeelsvergadering

  'Welke instantie kan invloed uitoefenen op de werkgever als deze niet mee wil werken om een personeelsvergadering te houden?'

 • no-image

  Heeft het dagelijks bestuur meer bevoegdheden...

  "Heeft het dagelijks bestuur meer bevoegdheden dan OR-leden? En mag de directie aan hen zwijgplicht opleggen volgens artikel 20 van de WOR  en de OR informatie op deze manier onthouden?"

 • no-image

  Zittingsduur commissieleden

  "Binnenkort loopt de zittingsperiode van de ondernemingsraad af. Moeten dan ook de leden van de VGWM-commissie die niet ook OR-lid zijn, aftreden?"

 • no-image

  OR wil ander COR-lid

  "De ondernemingsraad wil zijn vertegenwoordiging in de centrale OR (COR)  in handen van een ander lid leggen, maar het huidige COR-lid wil van geen terugtreden weten. Wat nu?"

 • no-image

  Oude afspraken in nieuwe structuur

  "De bestaande centrale OR gaat straks over in één gezamenlijke OR. Vervallen daarmee ook de afspraken die de huidige ondernemingsraden met hun bestuurders, straks locatiemanagers, hebben gemaakt?"

 • no-image

  Instemmings- en adviesrecht bij OR-commissie

  "Is het mogelijk om het instemmings- en adviesrecht NIET aan een vaste OR-commissie te delegeren?"

 • no-image

  Medezeggenschap na overname

  "Onze NV heeft een bedrijf overgenomen met meer dan vijftig werknemers, maar zonder ondernemingsraad. De bedrijfsleiding daar vindt dat nu ook niet meer nodig, 'omdat zij toch onder de OR van de NV vallen'."

 • no-image

  Onderdeelcommissie (OC) instellen

  "Hoe kan de ondernemingsraad een onderdeelcommissie (OC) instellen?"

 • no-image

  Onderdeelcommissie aan banden

  "Onze OR wil een onderdeelcommissie (OC) instellen met beperkte bevoegdheden. Kan dit in het reglement of instellingsbesluit worden vastgelegd?"

 • no-image

  Vertegenwoordiging vakbonden in COR

  "Volgens de vakbonden moet artikel 34 van de WOR zo worden gelezen dat alle vakbonden met leden in de samenstellende OR ook in de centrale OR (COR) zijn vertegenwoordigd. Klopt dat?"

 • no-image

  Wie bepaalt de structuur?

  "Als je midden in een fusieproces zit, is het moeilijk de toekomstige zeggenschapsverdeling helder te krijgen. De directies willen straks één OR, de beide ondernemingsraden willen voorlopig zelfstandig voortbestaan en zo veel mogelijk samenwerken. Wie bepaalt?"

 • no-image

  Wat zijn de gevolgen van afsplitsing?

  "Binnenkort wordt er een bedrijfsonderdeel afgesplitst en opgenomen in een andere BV. Moeten wij nu nieuwe verkiezingen houden of is het voldoende als de leden uit dat onderdeel aftreden?"

 • no-image

  Welke OR-commissie?

  "De OR wil een commissie instellen die een bijdrage moet leveren aan de kostenbesparing in de onderneming. Wat voor een soort commissie is daarvoor het best geschikt?"

 • no-image

  Commissieleden middels verkiezing?

  "De OR overweegt het instellen van een vaste commissie. Is het mogelijk zo'n commissie door directe verkiezingen te bezetten?"

 • no-image

  Wel of geen COR?

  "Onze b.v. bestaat uit vijf vestigingen met ieder een eigen ondernemingsraad. Deze vestigingen vallen elk onder een andere Europese divisie en hebben dan ook weinig met elkaar te maken. Is een centrale OR (COR) dan wel de beste oplossing?"

 • no-image

  Kunnen moeder- en dochter-OR samengevoegd worden?

  "Onze bestuurder wil de bestaande OR'en van moeder en dochter-BV samenvoegen tot één gemeenschappelijke OR. Kan dat?"

 • no-image

  OC of OR?

  "We denken over het wijzigen van onze medezeggenschapsstructuur in een OR-OC of een COR-OR model. De bestuurder heeft een voorkeur voor het eerste model en zegt daarbij toe dat hij de onderdeelcommissies (OC's) de bevoegdheden van een OR zal geven. Is dat mogelijk?"

 • no-image

  Wat is onze rechtspositie als volle dochter?

  "De aandelen van ons bedrijf waren in het bezit van drie ondernemingen. Inmiddels heeft één van deze drie de aandelen van de beide andere gekocht zodat we een volle dochter zijn geworden. De OR heeft daar een positief advies over uitgebracht. Wat verandert dit nu aan onze rechtspositie?"

 • no-image

  Moet de nieuwe dochteronderneming ook een or...

  "Een belangrijk onderdeel van onze onderneming wordt verzelfstandigd in een 100% dochter BV. Moet er voor deze dochter dan ook een nieuwe or komen?"

 • no-image

  Wat moeten wij bespreken in een...

  "In ons bedrijf werken 45 personeelsleden. We zijn dus verplicht met regelmaat een personeelsvergadering te houden. Welke zaken moeten wij daar in ieder geval bespreken om te voldoen aan de wettelijke plichten?"

 • no-image

  Hoe ver gaat mijn ontslagbescherming als OR-lid?

  "Ik ben OR-lid en mij is om bedrijfseconomische redenen ontslag aangezegd. Heb ik geen ontslagbescherming?"

 • no-image

  Wie initieert de medezeggenschap na...

  "Wie moet het initiatief nemen voor het vormgeven van de medezeggenschap in een nieuw bedrijf dat is ontstaan door de juridische samenvoeging van drie bedrijven die tot dusver in concernverband opereerden? Elk van de drie bedrijven heeft een eigen OR, er is geen centrale OR (COR)."

 • no-image

  Hoe regelen wij de medezeggenschap in een...

  "Ons ziekenhuis fuseert met twee andere, maar het is de verwachting dat de nieuwe stichting de eerste tien jaar nog wel op de drie locaties zal werken. Hoe kunnen we in die periode de medezeggenschap het beste inrichten. Eén ondernemingsraad of drie met een centrale OR?"

 • no-image

  Hoe krijgen wij meer invloed op de...

  "Wij vinden als OR dat de centrale OR (COR) ons meer in de gelegenheid moet stellen mee te denken over hun standpunten over cor-zaken. Het boek 'Inzicht' geeft in zijn toelichting op artikel 35 WOR ook aan dat dit reglementair kan worden vastgelegd. Kunnen we een dergelijke reglementswijziging afdwingen?"

 • no-image

  Kan een PVT vertegenwoordigd worden in een COR?

  "Samen met de ondernemingsraad van het zusterbedrijf vormen we een centrale OR (COR). De OR daar wordt echter binnenkort (minder dan 50 medewerkers) omgezet in een PVT. Kan de COR nog blijven bestaan?"

 • no-image

  Aanpassing doen door clustervorming?

  "Ons ziekenhuis is overgestapt op een organisatiestrucuur van vrij zelfstandige clusters. Onze medezeggenschapsstructuur van één OR door kiesgroepen gevormd past daar niet meer bij. Welke aanpassing moeten we doen?"

 • no-image

  Hoe COR en OR'en af te stemmen?

  "Wij zijn bezig onze structuur van ondernemingsraad en ondernemingscommissie om te zetten in één centrale OR (COR) en diverse lokale ondernemingsraden. Hoe gedetailleerd moeten we vastleggen welk orgaan straks welke rechten uitoefent?"

 • no-image

  Medezeggenschap voor WIW'ers?

  "In onze gemeente zijn de JWG en Banenpool (WIW) ondergebracht in een afzonderlijke stichting. Voor de 350 werknemers van deze stichting die weer elders hun werkzaamheden uitoefenen is een OR verplicht. Gezien de hoge doorstroomtijd en de beperkte betrokkenheid bij de uitzendende stichting vrezen we dat een dergelijke raad chronisch onderbezet zal zijn. Is het mogelijk een vertegenwoordiging van deze werknemers 'aan te haken' bij de OR van de gemeentesector Welzijn?"

 • no-image

  Welke bevoegdheidsverdeling tussen COR en...

  "Ons bedrijf is één van de dochters van een holding. Alle dochters hebben hun eigen ondernemingsraad. De raden denken momenteel na over het voor en tegen van een centrale OR (COR). Welke bevoegdheden moeten de OR'en overdragen aan een centrale OR?"

OR-verkiezingen

 • Verkiezing uitstellen

  Verkiezing uitstellen

  Een bedrijf zit midden in een reorganisatie, die zeker nog een half jaar gaat duren. Kunnen tussentijdse OR-verkiezingen uitgesteld worden totdat duidelijk is hoe de organisatie eruit komt te zien?

 • Vetorecht bij OR-verkiezingen

  Vetorecht bij OR-verkiezingen

  Heeft de ondernemer een vetorecht met betrekking tot de uitslag van OR-verkiezingen?

 • Landelijke OR-verkiezing gemeenten verplicht?

  Landelijke OR-verkiezing gemeenten verplicht?

  In maart 2014 worden er weer landelijke verkiezingen voor ondernemingsraden van gemeenten georganiseerd. Is het voor gemeenten verplicht om aan de landelijke verkiezingsdag mee te doen?

 • no-image

  Mag OR zelf mensen kiezen om vacatures op te...

  Twee OR-leden zijn onlangs uit de ondernemingsraad gestapt. Is de OR verplicht via verkiezingen twee nieuwe kandidaten te zoeken? Of kan de ondernemingsraad zelf twee collega's benaderen en deze personen zonder verkiezingen in de OR plaats laten nemen?

  7
 • no-image

  Vakbondslid op vrije lijst

  Mag een vakbondslid op de vrije lijst staan bij OR-verkiezingen, als er wel vakbondslijsten worden ingeleverd?

 • Aantal tussentijdse verkiezingen

  Aantal tussentijdse verkiezingen

  Hoe vaak mogen er tussentijdse verkiezingen worden gehouden?

 • no-image

  OR-voorzitter legt functie neer

  De voorzitter van de ondernemingsraad legt zijn functie neer. Welke procedure moet gevolgd worden om de nieuwe voorzitter te kiezen of aan te stellen?

 • no-image

  Maximum aantal zittingstermijnen

  Hoe vaak mag ik mij herkiesbaar stellen als OR-lid?

  4
 • no-image

  Aantal leden in OR verlagen

  De ondernemingsraad wil graag het aantal OR-leden lager laten zijn dan wettelijk is bepaald. De Raad van Bestuur geeft hier toestemming voor. Het is daarom nodig dat het OR-reglement wordt aangepast. Vanaf wanneer gaat deze wijziging in? En hoe gaan we om met tussentijds vrijgekomen vacatures?

 • no-image

  OR-kandidaat trekt zich terug

  Is het mogelijk om je als kandidaat terug te trekken voor de OR-verkiezingen en zo ja, welke officiële handelingen moeten hiervoor verricht worden?

 • Evenveel stemmen

  Evenveel stemmen

  Wat doe je als er twee kandidaten bij OR-verkiezingen evenveel stemmen krijgen? Moeten er dan nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven tussen alle kandidaten of moeten er verkiezingen gehouden worden tussen de twee kandidaten?

  1
 • no-image

  Moet vacature opgevuld worden?

  Onze ondernemingsraad heeft een ongeveer drie maanden geleden tussentijdse verkiezingen gehouden. Nu heeft er zich na die tijd weer iemand aangemeld voor een vacature.

  1
 • no-image

  Vakbondslid op vrije lijst?

  Mag iemand, die lid is van een vakbond, zich bij OR-verkiezingen op de vrije lijst plaatsen?

  7
 • no-image

  Bezwaren achterban bij uitstellen verkiezingen

  In verband met de afstoting van en bedrijfsonderdeel, wil de ondernemingsraad de verkiezingen met een half jaar uitstellen. De ondernemingsraad wil dit kenbaar maken aan de achterban met de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar. Nu vraagt de OR zich af of er een bepaald aantal bezwaarmakers moet zijn of dat dat één bezwaarmaker genoeg kan zijn om de OR-verkiezingen niet uit te stellen.

  2
 • no-image

  Herkiesbaar stellen OR-voorzitter

  'Hoe vaak mag een OR-voorzitter herkozen worden?'

  1
 • Eisen stembiljet

  Eisen stembiljet

  Aan welke eisen moet een papieren stembiljet voldoen om geldig te zijn? Wordt hierop de naam van de medewerker vermeld?

  4
 • no-image

  Voordelen digitale OR-verkiezingen

  Onze ondernemingsraad houdt dit jaar verkiezingen. We denken aan digitale verkiezingen. Wat zijn daar de voordelen van?

  1
 • no-image

  Stemrecht bestuurder

  Mag onze bestuurder ook stemmen bij de verkiezingen voor een nieuwe ondernemingsraad?

  2
 • no-image

  Plaatsvervangers gebruiken bij verkiezingen?

  Onze OR wil bij de komende verkiezingen met plaatsvervangende leden werken. Kan dat?

  1
 • no-image

  Verbod op lidmaatschap OR door leidinggevende

  Mag een leidinggevende een werknemer verbieden zich kandidaat te stellen voor de ondernemingsraad?

  1
 • Stemrecht directeur

  Stemrecht directeur

  Mag de directeur stemmen bij de OR-verkiezingen?

  2
 • no-image

  OR-kandidaat met tijdelijk contract mogelijk?

  We zijn op zoek naar nieuwe kandidaten voor onze ondernemingsraad. Er heeft zich een kandidaat gemeld. Hij heeft een tijdelijk contract van drie jaar. Dit betekent dat tijdens de zittingstermijn zijn arbeidscontract eindigt. Op dit moment is het nog niet duidelijk of het contract verlengd wordt.

 • no-image

  Wie zorgt voor het eerste reglement?

  Wie stelt het (verkiezings-)reglement op van de ondernemingsraad en organiseert de verkiezingen als het een eerste OR betreft?

 • no-image

  Einde zittingstermijn

  Eind van het jaar vinden bij ons verkiezingen plaats, maar het is ons niet duidelijk of huidige OR-leden (die lid van een vakbond) zijn zich opnieuw moeten aanmelden als kandidaat.

  1
 • no-image

  Opvullen van gaten in de OR

  Wij hebben een ondernemingsraad van negen personen. Daarvan hebben er twee hun lidmaatschap opgezegd. Hoe kunnen we de gaten opvullen?

 • no-image

  Opstellen OR-reglement bij overgang van PVT...

  Een bedrijf is bezig met een plan van aanpak voor de overgang van een personeelsvertegenwoordiging naar een ondernemingsraad. De eerste stap hierbij is het maken van een voorlopig OR-reglement. Wie stelt dit reglement op: de werkgever of de PVT?

 • no-image

  Ondernemingsraad bij doorstart bedrijf

  Aan het begin van de maand ging een bedrijf failliet. Nog dezelfde maand werd een doorstart gemaakt onder een andere naam.

 • no-image

  Stemrecht voor OR-verkiezingen

  "Voor de komende verkiezingen hebben wij ons OR-reglement en de Wet op de Ondernemingsraden erop nageslagen.

 • Verkiezingen tijdens een reorganisatie

  Verkiezingen tijdens een reorganisatie

  Mogen er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven tijdens een reorganisatie? Zo ja is dit aan of af te raden?

 • no-image

  Mogen leden van instellingscommissie ook in OR?

  Een groep medewerkers is bezig een ondernemingsraad in te stellen. Enkelen van hen willen zich ook verkiesbaar stellen als het zover is. Is het toegestaan om deel uit te maken van de instellingscommissie en vervolgens verkiesbaar te zijn?

 • Kunnen wij mensen ook per e-mail laten stemmen?

  Kunnen wij mensen ook per e-mail laten stemmen?

  "Het merendeel van onze medewerkers werkt in de buitendienst. Bedrijfseconomisch is het niet verantwoord om deze mensen naar het centrale kantoor te laten komen voor de verkiezingen van de OR. Is het wettelijk toegestaan om medewerkers per e-mail hun stem te laten uitbrengen?"

  3
 • no-image

  Verkiesbaar voor minder dan 3 jaar?

  Is het mogelijk deel te nemen aan de OR verkiezingen, ook al kun je niet de hele zittingsperiode van 3 jaar lid zijn omdat na twee jaar de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt?

 • no-image

  Verkiesbaar voor 2 OR'en?

  Ik werk bij 2 locaties die elk hun eigen OR hebben; kan ik me verkiesbaar stellen voor beide locaties?

 • no-image

  Wat te doen bij gelijk aantal stemmen?

  Onze OR telt 7 zetels. 10 mensen stellen zich kandidaat voor de OR- verkiezingen. 5 kandidaten krijgen ieder een zetel in de OR wegens een overweldigend aantal stemmen. Van de resterende 5 kandidaten hebben er 4 ieder 30 stemmen. De OR heeft nog maar 2 zetels te verdelen. Hoe bepaal je wie er verder in de OR komt?

 • no-image

  Nieuwe verkiezingen bij vertrek OR-voorzitter?

  Als de OR-voorzitter de OR verlaat, doordat hij een andere baan heeft gevonden, moeten er dan weer verkiezingen worden gehouden? Of kan de or zelf iemand aanwijzen om dit taak te vervullen.

  2
 • no-image

  OR instellen zonder verkiezingen?

  Wij hebben binnen ons bedrijf geen O.R. meer. Middels mails is iedereen gevraagd zich aan te melden. Inmiddels hebben we 5 personen. Omdat verkiezingen in dit geval onnodig zijn aangezien we toch alle 5 worden gekozen willen wij dit overslaan en beginnen. Mijn concrete vraag is dus mogen wij de O.R. starten zonder verkiezingen?

  2
 • no-image

  OR-lid met tijdelijk dienstverband?

  Kan iemand met een dienstverband voor bepaalde tijd ook als lid gekozen worden van de ondernemingsraad?

 • no-image

  Kan iemand die gedetacheerd is in de OR gekozen...

  Mogen diegenen die bij ons bedrijf gedetacheerd zijn ook gekozen worden als OR-lid?

 • no-image

  Aspirant-OR-leden stage laten lopen?

  Wij zitten als OR op dit moment niet aan het gewenste aantal leden. We willen nu eventuele aspirant-leden een soort stage laten lopen. Ze lopen dan mee, maar hebben nog geen stemrecht e.d. We willen dit doen omdat we nog niet zo lang geleden verkiezingen hebben gehouden. Als we dit nu weer doen denken we ongeloofwaardig over te komen. De bedoeling is om volgend jaar weer verkiezingen te houden en tot die tijd aspirant-leden mee laten lopen. Hoe kunnen we hier het beste mee om gaan.

 • no-image

  Deeltijders uitsluiten?

  Is het toegestaan bepaalde groepen van medewerkers uit te sluiten van het OR-lidmaatschap op grond van de omvang van hun dienstverband?

  1
 • no-image

  Geen kandidaten

  Er is geen enkele kandidaat voor de OR en de zittende leden hebben allen reeds ontslag genomen of gaan dat doen. Wat moet er in dit geval gebeuren?

 • no-image

  Overdracht van oude OR

  "De vorige ondernemingsraad vindt een schriftelijke overdracht niet nodig. Zijn hier regels voor?"

  1
 • no-image

  Forceren van verkiezingen

  "Er zijn ernstige interne conflicten binnen de ondernemingsraad die langzamerhand een onwerkzame toestand veroorzaken. Kan de raad bij tweederde meerderheid besluiten tot vervroegde verkiezingen?"

 • no-image

  Kiesgroepen van slag door reorganisatie

  "Door een interne reorganisatie klopt er niet veel meer van onze kiesgroepindeling. Moeten we nu opnieuw verkiezingen uitschrijven?"

 • no-image

  'Bemensing' onderdeelcommissie

  "Voor de vacature van onze uit het onderdeel gekozen onderdeelcommissie heeft zich eindelijk een belangstellende gemeld. We hebben er echter weinig zin weer een heel kandidaatstellings- en verkiezingscircus te organiseren. Kan het ook anders?"

 • no-image

  Gemengd systeem

  "Wat is een 'gemengd systeem' bij OR-verkiezingen?"

 • no-image

  Bekendmaking kandidaten

  "Het dagelijks bestuur van de OR wil dat de verkiezingscommissie onmiddellijk de namen van kandidaten doorgeeft. Zijn we daartoe te verplichten?"

 • no-image

  Te laat met uitschrijven verkiezingen

  "We zijn te laat met het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Wat zijn de gevolgen?"

 • no-image

  Volgorde van verkiezingen

  "Wij hebben voor verschillende onderdelen van onze onderneming zogenaamde onderdeelcommissies: OC's. Moet de verkiezing van de leden van die commissies tegelijk met of na de OR-verkiezingen plaatsvinden?"

 • no-image

  Geen kiesdeler, toch restzetel?

  "Eén van de kandidatenlijsten heeft bij de algemene verkiezingen de kiesdeler niet gehaald, maar dreigt nu toch een restzetel te krijgen. Is dat in overeenstemming met de wet?"

 • no-image

  Uitstel verkiezingen

  "Het ziet er naar uit dat slechts een beperkt aantal leden zich herkiesbaar stelt. De raad heeft echter op dit moment een aantal belangrijke adviesaanvragen in behandeling en wil deze graag met de huidige leden afhandelen. Is het mogelijk om in overleg met de directie de algemene verkiezingen met een half jaar uit te stellen?"

  1
 • no-image

  Stembiljet aan huis

  "De OR wil de stembiljetten voortaan naar het huisadres sturen. Hoe voorkomen we dat ermee gesjoemeld wordt en dat mensen bijvoorbeeld meer dan een stem uitbrengen?"

 • no-image

  Tussentijdse vacature openlaten?

  "Onze OR zal na afloop van deze zittingsperiode - nog anderhalf jaar - niet langer bestaan: we zitten inmiddels rond de veertig medewerkers. Nu is er een tussentijdse vacature ontstaan en denken we erover de reservekandidaat die we nog van de vorige verkiezingen hebben, niet op te roepen. Kan dat?"

 • no-image

  Vakbond kiest zelf nieuw OR-lid

  "Bij de algemene verkiezingen kreeg één lijst meer zetels dan er kandidaten waren gesteld. De betreffende bond wil dat nu oplossen door met een stemming onder de eigen leden alsnog de vacature in te vullen. Als wel gekozen OR-lid vraag ik me af of dat mag?"

 • no-image

  Commissieleden middels verkiezing?

  "De OR overweegt het instellen van een vaste commissie. Is het mogelijk zo'n commissie door directe verkiezingen te bezetten?"

 • no-image

  Wat is de installatieprocedure voor nieuwe...

  "Moeten gekozen OR-leden officieel worden benoemd of geïnstalleerd?"

 • no-image

  Zijn lijstverbindingen mogelijk bij...

  "Is het mogelijk dat de lijsten die door twee vakbonden zijn ingediend met elkaar een lijstverbinding aangaan teneinde uitgebrachte stemmen die wellicht overschieten op de lijst met weinig kandidaten ten goede te laten komen aan de andere lijst?"

 • no-image

  Hoe stellen wij de verkiezingsuitslag vast?

  "Voor onze driekoppige ondernemingsraad stelde een vakbond twee kandidaten. Via vrije lijsten kwamen er nog drie andere kandidaten. Op grond van het persoonlijk aantal behaalde stemmen zijn de vakbondskandidaten niet gekozen. Zij menen nu dat zij toch recht hebben op één zetel omdat zij tezamen meer stemmen hebben behaald dan elk van de vrije kandidaten afzonderlijk."

 • no-image

  Een onderdeelcommissie verkiezen?

  "Onze onderdeelcommissie (OC) wil in verband met overname van een deel van het bedrijf van vijf naar drie leden. We hebben vijf aanmeldingen. Kunnen we in overleg met de bestuurder zonder verdere kandidaatstelling de medewerkers uit deze vijf laten kiezen?"

 • no-image

  Lijstenstelsel zonder rangorde

  "Eén van de gebruikelijke verkiezingslijsten heeft de ondernemingsraad verzocht om de kandidaten in een cirkel op de lijst op te nemen en de zetelverdeling binnen de lijst uitsluitend te laten bepalen door het aantal stemmen dat de kandidaten binnen de lijst per persoon hebben behaald. Is dit wettelijk mogelijk?"

 • no-image

  Mag ik stemmachines gebruiken?

  "De OR van een gemeente wil gebruik maken van aanwezige stemmachines voor de OR-verkiezingen. Kan dat?"

 • no-image

  Bewaartermijn van stembiljetten

  "Bestaat er een minimale bewaartermijn van stembiljetten?"

 • no-image

  Ambtelijk én gekozen secretaris?

  Is het de ambtelijk secretaris toegestaan zich kandidaat te stellen voor de OR en, eenmaal gekozen, de functie van de gekozen secretaris te vervullen?

 • no-image

  Hoe zit het met medezeggenschap van werknemers...

  "Onze onderneming heeft het afgelopen kwartaal twee andere gelijksoortige ondernemingen overgenomen. Binnenkort vinden er algemene verkiezingen van de bestaande OR plaats. Het reglement is al aangepast op het aantal zetels. De werknemers van de overgenomen bedrijven hebben echter allen een arbeidscontract met ingang van de overnamedag. Ze voldoen dus niet aan de eisen voor het passief en actief kiesrecht. Is er een manier om ze toch mee te laten doen?"

 • no-image

  Wat doet de OR met medezeggenschap na een fusie?

  Na de fusie moeten we algemene verkiezingen voor de ondernemingsraad houden. Welk traject moeten we daarvoor volgen?

Reorganisatie, fusie of overname

 • OR onder druk

  OR onder druk

  Het management zet de OR onder druk om het advies te sturen.

 • no-image

  Ontslagbescherming bij reorganisatie

  Wanneer er bij een bedrijf met honderd medewerkers er twintig worden ontslagen als gevolg van een reorganisatie, geniet een OR-lid dan ontslagbescherming?

 • no-image

  Reorganisatie of organisatiewijziging?

  Wat is het verschil tussen een reorganisatie en een organisatiewijziging?

  2
 • no-image

  Wat als de bestuurder geen sociaal plan wil?

  Kunnen wij de bestuurder dwingen een sociaal plan te maken? Hij verkiest maatwerk om mensen te laten gaan, maar de ondernemingsraad wil liever een sociaal plan.

  1
 • no-image

  Verdwijnt OR bij fusie of overname?

  Verdwijnt onze ondernemingsraad bij een overname of fusie?

  1
 • no-image

  Rechten OR bij reorganisatie

  De ondernemingsraad heeft adviesrecht, informatierecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. Van welk recht mag de OR géén gebruik maken bij een reorganisatie?

 • no-image

  Rechten werknemers bij verhuizing

  Onze organisatie gaat verhuizen naar een andere plaats. Wat voor rechten hebben de werknemers?

 • Opnieuw instemming bij verandere situatie?

  Opnieuw instemming bij verandere situatie?

  Ons bedrijf is per 1 januari gefuseerd met een ander bedrijf. Hiervoor is een positief advies gegeven.

 • no-image

  GO of OR betrokken bij sociaal plan?

  “Het Georganiseerd Overleg (GO) is met de werkgever in overleg over het op te stellen sociaal plan. Volgens het GO heeft de ondernemingsraad hierin geen rol. De betrokken medewerkers hebben de ondernemingsraad om hulp gevraagd. Wat zijn onze rechten als OR? “

 • Verkiezingen tijdens een reorganisatie

  Verkiezingen tijdens een reorganisatie

  Mogen er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven tijdens een reorganisatie? Zo ja is dit aan of af te raden?

 • no-image

  Kunnen wij reorganisatieadvies geven op...

  "De directie verwacht van de OR straks een advies over de hoofdlijnen van de voorgenomen reorganisatie. Indien verdere invulling bekend is, worden we steeds weer geraadpleegd. Is dit mogelijk en - zo ja - verstandig?"

 • no-image

  Wat is de adviestermijn bij fusie?

  "Onze onderneming wil fuseren. De OR krijgt twee maanden de tijd om hierover advies uit te brengen. Is dat redelijk?"

 • no-image

  Wat doen wij met de weerstand tegen deze fusie?

  "Het hele personeel is ervan overtuigd dat de voorgenomen fusie van ons bedrijf feitelijk een overname is door een concurrent die geen ander belang heeft dan zo snel mogelijk van ons af te komen. Wat moeten we doen?"

 • no-image

  Kunnen wij onze zittingstermijn verlengen...

  "Op het moment waarop de reglementaire zittingstermijn van de OR afloopt, vindt er een ingrijpende reorganisatie plaats. De zittende raad geeft er de voorkeur aan deze verandering nog verder te volgen en wil daartoe de zittingstermijn met driekwart jaar verlengen. Kan dat?"

  1
 • no-image

  Sociaal plan zonder akkoord vakbonden?

  Kan een bestuurder een sociaal plan vaststellen zonder overeenstemming te bereiken met de vakbonden?

 • no-image

  Wat gebeurt met de OR bij overgang naar andere...

  In welk artikel staat wat er met een OR gebeurd als de hele organisatie naar een andere organisatie overgaat?

  1
 • no-image

  Pensioenoverdacht bij fusie of overname

  Hoe zit het met de pensioenoverdracht van werknemers als hun bedrijf gaat fuseren of wordt overgenomen?

 • no-image

  Wie informeert de vakbonden?

  "Bij een inkrimpingsoperatie lijken gedwongen ontslagen onontkoombaar. Wie moet nu de vakbonden informeren, de directie of de OR?"

 • no-image

  Moeten wij geen instemming verlenen aan een...

  "In de adviesaanvraag over een voorgenomen reorganisatie treffen we ook het plan om van een vijfploegendienst over te stappen op drie ploegen. Maar dat is toch instemmingsplichtig?"

 • no-image

  Wat is een reorganisatie?

  "De bestuurder houdt vol dat de door hem voorbereide reorganisatie niet onder het adviesrecht van de OR valt. Kan dat kloppen?"

  1
 • no-image

  Wat kunnen wij met informatie die ons onder...

  De directie heeft de ondernemingsraad onder strikte geheimhouding meegedeeld dat er een vestiging van ons bedrijf wordt verkocht. Wat kunnen we nu nog met deze informatie?

 • no-image

  Kan het fusieplatform dienst doen als or, als...

  "De fusie van onze vijf organisaties is juridisch een feit, maar de onderhandelingen over de nieuwe medezeggenschapsstructuur lopen nog. Kan ons fusieplatform zolang de rol van (centrale) OR uitoefenen?"

 • no-image

  Hebben wij recht op inzage in het...

  "De OR wil inzage in het contract waarmee de productieafdeling inclusief de daar werkzame mensen wordt uitbesteed aan een andere onderneming. Het lijkt ons van belang voor de uitoefening van ons adviesrecht. Kan dat?"

 • no-image

  Hoe voorkomen wij dat een afdeling wordt...

  "De directie wil op korte termijn een vacature stellen voor een manager van een nieuwe afdeling die uit andere afdelingen wordt opgebouwd. Moet niet eerst advies worden gevraagd aan de OR voor het oprichten van deze afdeling?"

 • no-image

  Hoe kunnen wij ingrijpen als ons advies alleen...

  "De directie heeft de ondernemingsraad om advies gevraagd over een ingrijpende inkrimping, maar ondertussen ook een aanvraag voor collectief ontslag ingediend. Wat te doen?"

 • no-image

  Is detachering adviesplichtig?

  "Wegens tijdelijk te weinig werk worden vijftien medewerkers gedetacheerd naar een ander bedrijf. Is dat adviesplichtig?"

 • no-image

  Kunnen wij adviseren bij een ontslagaanvraag?

  "Voor vijf medewerkers wordt ontslag aangevraagd omdat ze - volgens de bestuurder - onvoldoende specifieke kennis hebben. Heeft de OR daar adviesrecht op?"

 • no-image

  Hoe pakken we de personele gevolgen van een...

  "Ons hoofdkantoor verhuist van Utrecht naar Den Haag. Bestaan er standaardregelingen voor de personele gevolgen?"

 • no-image

  Hebben wij adviesrecht bij het afstoten van een...

  "De directie wil de centrale loonadministratie onderbrengen bij een aparte stichting. De ondernemingsraad zou hierop geen adviesrecht hebben."

 • no-image

  Wat doen we met de OR van het bedrijf dat we...

  "Onlangs heeft ons concern een onderneming overgenomen. Hoe gaat het nu verder met de daar bestaande ondernemingsraad?

 • no-image

  Hoe pakken wij de harmonisatie van...

  "Inmiddels is gebleken dat de werknemers van de onderneming waarmee we sinds 1 januari zijn gefuseerd (zelfde CAO) over aanzienlijk betere secundaire arbeidsvoorwaarden beschikken. De werkgever wil dat nu terugdraaien onder het motto 'gelijke monniken, gelijke kappen'."

 • no-image

  Brengen wij advies uit over de profielschets of...

  "Door een interne reorganisatie ontstaan er twee nieuwe functies. Heeft de or nu adviesrecht op de betreffende functieprofielen of op de onderliggende functieomschrijvingen?"

 • no-image

  Wanneer contact met OR van fusiepartner?

  "Wanneer kunnen we het best contact zoeken met de OR van de beoogde fusiepartner? En moeten we daar de bestuurder van op de hoogte stellen?"

 • no-image

  Wanneer moeten bestuurders hun fusieplannen aan...

  "Op welk moment moet de raad bij een fusie om advies gevraagd worden?"

 • no-image

  Wat doen we als een OR-lid bij de fusiepartner...

  "Eén van de OR-leden gaat werken bij de beoogde fusiepartner. Kan hij lid blijven van onze ondernemingsraad?"

 • no-image

  Welke actie ondernemen wij op geruchten van...

  "Ook al ontkent de bestuurder tot dusver alles, er zijn sterke geruchten over een op handen zijnde overname door een met naam bekende onderneming. Kan de ondernemingsraad al contact opnemen met de betreffende OR?"

 • no-image

  Kunnen wij iets doen aan aanstellingen buiten...

  "In het sociaal plan ter gelegenheid van de fusie is vastgelegd dat er pas personeel zal worden aangesteld als het nieuwe formatieplaatsenplan er is. Nu blijken er al vijf mensen van buiten een vast contract te hebben gekregen terwijl de eigen medewerkers nog op het formatieplan wachten. De directie hult zich in excuses. Kan de OR ervoor zorgen dat deze aanstellingen alsnog worden teruggedraaid?"

 • no-image

  Is dit detachering of overheveling?

  "In het kader van een samenwerkingsovereenkomst worden de medewerkers van onze technische dienst gedetacheerd bij de samenwerkingspartner. Wij vermoeden dat ze te zijner tijd daar in dienst moeten treden. Waar moeten we op letten?"

 • no-image

  Is het verstandig om je adviesrecht te...

  "Wij zijn als één van zeven OR'en betrokken in een OR-platform dat als overlegorgaan optreedt voor een in voorbereiding zijnde fusie. Nu willen sommigen dat we gezamenlijk, als platform dus, advies gaan uitbrengen over de fusie en de voorbereiding daarop. Wij zijn bang om daarmee invloed te verliezen."

 • no-image

  Welk advies kun je geven mbt de sociale...

  Ons magazijn wordt opgeheven omdat de distributie wordt overgeheveld naar een gespecialiseerd bedrijf. In het gebruik van ons adviesrecht willen we ook de sociale gevolgen voor de twee hierdoor met ontslag bedreigde medewerkers regelen. Maar hoe?

 • no-image

  Wat is onze adviestermijn? Kunnen wij het...

  "De directie oefent druk uit op de ondernemingsraad om snel met een advies over een ingrijpende reorganisatie te komen, terwijl wij het met de vakbonden af te sluiten sociaal plan willen afwachten. Wat raadt u ons aan?"

 • no-image

  Wat zijn de criteria voor herplaatsing na...

  "In overleg met de bonden heeft de werkgever de OR instemmingsrecht gegeven op de herplaatsingslijst waarbij zowel anciënniteit als geschiktheid een rol zullen spelen. Zijn er wettelijke criteria waaraan zo'n lijst moet voldoen?"

 • no-image

  Kunnen wij naast het sociaal plan nog verder...

  "Op aandringen van de ondernemingsraad is er voor de personele gevolgen van een voorgenomen reorganisatie met de vakbonden een sociaal plan overeengekomen. De raad was daar via een vertegenwoordiger bij betrokken. Is het nu nog nodig dat de OR om advies wordt gevraagd over de voorgenomen reorganisatie?"

 • no-image

  Welke rol kan de OR spelen bij fusieplannen?

  "Van de bestuurder hebben we gehoord dat we op korte termijn gaan fuseren met twee vergelijkbare ondernemingen in de regio. Omdat er geen personele consequenties te verwachten zijn, hoeft de ondernemingsraad hier volgens hem niet bij betrokken te worden. Klopt dat?"

 • no-image

  Omgaan met continue organisatieontwikkeling?

  Je organisatie zit in een continu proces van organisatieontwikkeling dat verschillende advies- en instemmingsplichtige zaken behelst. Hoe ga je daar mee om?

 • no-image

  Hoe zit het met medezeggenschap van werknemers...

  "Onze onderneming heeft het afgelopen kwartaal twee andere gelijksoortige ondernemingen overgenomen. Binnenkort vinden er algemene verkiezingen van de bestaande OR plaats. Het reglement is al aangepast op het aantal zetels. De werknemers van de overgenomen bedrijven hebben echter allen een arbeidscontract met ingang van de overnamedag. Ze voldoen dus niet aan de eisen voor het passief en actief kiesrecht. Is er een manier om ze toch mee te laten doen?"

 • no-image

  Wat doet de OR met medezeggenschap na een fusie?

  Na de fusie moeten we algemene verkiezingen voor de ondernemingsraad houden. Welk traject moeten we daarvoor volgen?

 • no-image

  Afstoten onder geheimhouding

  Een vraag van een lezer over dit onderwerp.

Werkwijze OR

 • OR bang voor belangenverstrengeling

  OR bang voor belangenverstrengeling

  Onze OR-voorzitter heeft de laatste tijd wel erg veel contact met de bestuurder. Wij zijn bang voor belangenverstrengeling. Wat kunnen wij, andere OR-leden, doen?

 • OR en uitzendkrachten

  OR en uitzendkrachten

  Kan de ondernemingsraad iets betekenen voor uitzendkrachten en vrijwilligers? Nu wordt er bij ons bedrijf gezegd dat uitzendkrachten en vrijwilligers niet in dienst zijn bij onze onderneming en dat dit de reden is dat de OR niks voor hen kan betekenen.

 • no-image

  Mag dagelijks bestuur kleine beslissingen nemen?

  Het dagelijks bestuur wil graag beslissingsrecht hebben om snel 'kleine' beslissingen te kunnen nemen. Kan dat?

 • no-image

  Bijwonen vergadering door toekomstig OR-lid

  Mag een OR-lid dat nieuw is gekozen de laatste vergaderingen van de 'oude' ondernemingsraad bijwonen? Of moet hij wachten tot de nieuwe zittingsperiode?

 • no-image

  Invloed OR op beleid

  We zijn een nieuwe ondernemingsraad. Hoe kan onze raad invloed uitoefenen op het beleid?

 • no-image

  Onderwerp op de agenda krijgen

  Hoe krijgt de ondernemingsraad een onderwerp op de agenda met de bestuurder?

 • no-image

  Waar moeten wij op letten bij een...

  Er komt een internetprotocol in ons bedrijf om het gebruik van e-mail en internet te regelen. Waar moeten wij op letten bij zo'n protocol?

 • no-image

  Ondertekening notulen

  Moeten de OR-notulen ook ondertekend worden?

 • no-image

  Tussentijds stoppen met OR-werk

  Nu ik enige tijd in de ondernemingsraad zit, merk ik dat ik niet op mijn plek zit. Mag ik tussentijds stoppen en mijn functie neerleggen?

  3
 • no-image

  Kennis overdragen op nieuwe OR

  De leden van de huidige ondernemingsraad stellen zich niet herkiesbaar. Wat kan de OR doen om de kennis die hij heeft zo goed mogelijk over te dragen op de nieuwe OR?

 • Bewaren van OR-stukken

  Bewaren van OR-stukken

  Bij het ordenen van het archief komen we hele oude stukken tegen.Wat is de wettelijke bewaartermijn voor stukken die de ondernemingsraad ontvangen heeft?

  3
 • no-image

  Hoe begin je een OR?

  "Zijn er richtlijnen of stappenplannen om binnen korte tijd tot een gedegen start van een OR te komen?"

  2
 • Inhoud OR-budget

  Inhoud OR-budget

  "De directie heeft ons gevraagd een voorstel voor een OR-budget in te dienen. Waar moeten we op letten?"

  1
 • no-image

  Is de directeur verplicht om zestig uur uit te...

  "Onze directeur is niet bereid de OR-leden zestig uur per jaar extra uit te betalen. Ondanks dat dit het minimale aantal uren is dat de wet naast vergaderen en scholen beschikbaar stelt voor OR-werk. Hij vindt dat we eerst maar eens moeten aantonen dat we die tijd werkelijk gebruiken."

 • no-image

  Kunnen wij reorganisatieadvies geven op...

  "De directie verwacht van de OR straks een advies over de hoofdlijnen van de voorgenomen reorganisatie. Indien verdere invulling bekend is, worden we steeds weer geraadpleegd. Is dit mogelijk en - zo ja - verstandig?"

 • no-image

  Wat is het aantal uren en dagen voor onderling...

  De wet noemt als minimum voor het aantal uren voor overleg en beraad zestig uur per lid per jaar. In hetzelfde artikel staat ook een aantal dagen. Komen deze er boven op en mag dit worden vertaald in acht uur per dag?

 • no-image

  Van PVT naar OR?

  "Ons bedrijf heeft een personeelsvertegenwoordiging (PVT). We naderen echter de grens van vijftig medewerkers. Moeten we dan onmiddellijk een ondernemingsraad instellen of moet de PVT eerst haar zittingstermijn 'uitdienen'?"

 • no-image

  Inhoud OR-reglement

  Wie bepaalt wat er in het OR-reglement komt?

  1
 • no-image

  Directeur in OR?

  Mag een directielid lid worden van de OR?

 • no-image

  Tijdelijk terugtreden uit OR

  Is het volgens de wor mogelijk gedurende een zittingsperiode van 4 jaar je verkozen zetel tijdelijk af te staan, voor b.v. de periode van 1 jaar en daarna je verkozen zetel terug te nemen en de zittingsperiode af te maken?

  1
 • no-image

  Voorzitter sommeert OR-lid af te treden. Mag dat?

  Kan de voorzitter een OR-lid sommeren om af te treden?

 • no-image

  Vervanging ziek OR-lid

  Wat zijn de mogelijkheden om een langdurig ziek OR-lid (tijdelijk) te vervangen? We hebben geen schaduwleden.

  1
 • no-image

  Bezwaar tegen persoon extern deskundige

  Onze directie maakt geen bezwaar tegen de kosten van het inhuren van een deskundige maar wel tegen de persoon. Is dit geoorloofd?

 • no-image

  Ontslagbescherming ex-ORleden

  Ik ben 7 jaar intensief OR lid geweest en heb functies als secretaris en voorzitter gehad. Een jaar geleden gestopt. Heb ik nog ontslagbescherming?

 • no-image

  Samenwerking OR met Georganiseerd overleg

  Binnen onze gemeentelijke organisatie zijn nu actief het Georganiseerd overleg (GO) en de Ondernemingsraad. Bij de GO-vergadering is altijd een vertegenwoordiging van de vakbonden aanwezig. Echter in rustige tijden kan het voorkomen dat het GO zomaar 2 jaar niet in vergadering bijeen komt. Nu willen wij als OR de samenwerking intensiever maken met het GO of mogelijk zelfs volledig in elkaar opgaan. Bestaan hier mogelijkheden voor en zo ja waar moeten we als OR en als GO aan voldoen?

  2
 • no-image

  Gratificatie

  Is het gepast en ethisch verantwoord om als OR een gratificatie te ontvangen direct van de directeur, voor werkzaamheden verricht ten behoeve van de fusie?

 • no-image

  Begroting indienen maar wat zegt de WOR?

  "Als OR willen we volgend jaar een taakstellende begroting indienen bij de directeur. Maar volgens de WOR mag een aantal kosten niet gebudgetteerd worden. Wat betekent dat concreet? Kunnen we aan het eind van het jaar bijvoorbeeld niet meer vergaderen wanneer we de post personele kosten hebben overschreden? En welke bedragen moeten we op de begroting zetten wanneer we rekening willen houden met het inhuren van een externe deskundige en eventuele rechtsgang?"

 • no-image

  Inhuren externe deskundige

  "De bestuurder geeft de OR geen toestemming voor het inhuren van een te betalen deskundige. Argument: geen geld. Wat nu?"

 • no-image

  Geen compensatie van toeslagen

  "Mijn werkzaamheden spelen zich nagenoeg uitsluitend 's avonds en 's nachts af. Daarvoor ontvang ik toeslagen. Omdat de OR juist in kantooruren vergadert, mis ik door mijn OR-lidmaatschap een flink deel van mijn inkomen. Is dat normaal?"

 • no-image

  Uren schrijven

  "De directie wil een opgave van de uren die de OR-leden aan het OR-werk besteden vanuit de gedachte 'dat het wel wat minder kan'. Moet de OR hieraan tegemoetkomen?"

 • no-image

  Bestuurder dreigt OR-secretaris en -voorzitter...

  "De bestuurder heeft zowel de voorzitter als mij, de secretaris van de OR, gedreigd met een ontslagprocedure als ons functioneren niet binnen afzienbare tijd 'verbetert'. We hebben reden om aan te nemen dat deze aankondiging in verband staat met ons OR-werk. Wat moeten we doen?"

 • no-image

  Doorbetaling OR-werk bij ziekte

  "Een ziek OR-lid wil doorbetaling van de gemiddeld vijf uur die hij per week voor de OR maakte. Hoe zit dat?"

 • no-image

  Slechte beoordeling door OR-werk

  "Sommige van onze leden komen door hun OR-werk tijd te kort om hun normale functie goed uit te oefenen. Dat leidt soms tot slechte beoordelingen. Begrijpelijk, maar onaanvaardbaar, lijkt ons."

 • no-image

  Recht op vervanging van OR-leden

  "Waar in de wet vind ik dat OR-leden recht hebben op vervanging tijdens hun OR-werk?"

 • no-image

  Ontslagbescherming en reorganisatie

  "In een ingrijpende afslankingsoperatie dreigt een van onze leden te worden ontslagen. Zijn afdeling wordt opgeheven. Maar OR-leden kunnen toch niet zomaar worden ontslagen?"

 • no-image

  Faciliteiten COR

  "Heeft de centrale OR (COR) ook het recht externe deskundigen in te schakelen zoals een OR? Artikel 35 WOR verwijst daar niet naar."

 • no-image

  Uitnodigen van deskundigen

  "De directie verwacht van de OR voortaan dat er ook wordt overlegd over het inschakelen van kosteloze externe deskundigen. En dat de OR eerst met het diensthoofd overlegt voor er een beroep wordt gedaan op interne deskundigheid. Is dit terecht?"

 • no-image

  Wat is de besluittermijn voor een...

  "Is er een vastgestelde termijn voor de OR om te besluiten op een instemmingsaanvraag?"

 • no-image

  Voorwaardelijke instemming

  "De OR heeft met een bepaalde regeling ingestemd mits er aan een aantal voorwaarden zou worden voldaan. De directie is hiermee schriftelijk akkoord gegaan, maar heeft de voorgenomen regeling niet aangepast. Wat kunnen we hiertegen doen?`

 • no-image

  Wanneer verplicht een OR op te richten?

  "Kunt u mij kunnen vertellen vanaf hoeveel personeelsleden een bedrijf verplicht is een OR op te richten? Is dat bij 35 of bij 50 personeelsleden?"

  1
 • no-image

  Zijn er regels voor het bewaren van...

  "Hoe lang moet je OR-stukken bewaren? En mogen de stukken die langer dan die periode bewaard zijn gebleven vernietigd worden? Zijn er tips voor bepaalde verouderde archiefstukken die je wel beter kunt bewaren?"

 • no-image

  Meer dan vijftig medewerkers en geen OR?

  "Mijn bedrijf telt nu ongeveer zestig medewerkers. Wat zijn de gevolgen als ik ondanks de wettelijke verplichting geen ondernemingsraad instel?"

 • no-image

  Meerdere ondernemingen met één ondernemer?

  "Ons bedrijf bestaat uit een aantal werkmaatschappijen met één gemeenschappelijke directie. Elk van deze bedrijfjes is te klein om de instellingsgrens van een ondernemingsraad te bereiken. Samen wordt deze grens ruim overschreden. Moet er nu wel of geen OR worden ingesteld?"

 • no-image

  Omgaan met continue organisatieontwikkeling?

  Je organisatie zit in een continu proces van organisatieontwikkeling dat verschillende advies- en instemmingsplichtige zaken behelst. Hoe ga je daar mee om?

Overige vragen

 • Mag OR zomaar reglement wijzigen?

  Mag OR zomaar reglement wijzigen?

  Een nieuwe ondernemingsraad wil het OR-reglement vervangen. Mag dat zomaar?

 • Medewerker non-actief. Ook voor OR-werk?

  Medewerker non-actief. Ook voor OR-werk?

  Een medewerker die tevens OR-lid is, wordt op non-actief gezet voor zijn functie. Mag hij nu ook zijn OR-werkzaamheden niet meer uitvoeren?

 • Adviesrecht over begroting

  Adviesrecht over begroting

  Heeft de ondernemingsraad adviesrecht met betrekking tot de begroting van een bedrijf?

 • WOR in onderwijs

  WOR in onderwijs

  Welke medezeggenschap binnen het onderwijs wordt geregeld door de Wet op de ondernemingsraden?

 • OR-jaarverslag verplicht?

  OR-jaarverslag verplicht?

  Een ondernemingsraad verstuurt ieder kwartaal een nieuwsbrief. De bestuurder vindt het niet nodig dat de OR een jaarverslag maakt. Is de OR verplicht om een jaarverslag te maken? Zijn ze in overtreding als ze het niet doen?

 • Uitsluiting stemrecht OR-lid

  Uitsluiting stemrecht OR-lid

  Kan de ondernemingsraad een OR-lid zijn stemrecht ontnemen wanneer hij of zij zelf door het besluit geraakt wordt?

 • OR na pensioen

  OR na pensioen

  Een van onze OR-leden gaat met vervroegd pensioen. Mag hij zijn lidmaatschap in de OR voortzetten?

 • 5 meest gestelde vragen van 2013

  5 meest gestelde vragen van 2013

  Op ORnet vind je de antwoorden op veel gestelde vragen over OR-werk, medezeggenschap en arbeid. Het afgelopen jaar hielden de volgende onderwerpen jullie het meeste bezig.

 • Personele gevolgen in adviesaanvraag?

  Personele gevolgen in adviesaanvraag?

  Wij hebben een adviesaanvraag ontvangen. Daarin staat niets over de gevolgen voor het personeel. Wat moet de ondernemingsraad hiermee?

 • Verplichte functiewijziging door OR-voorzitterschap

  Verplichte functiewijziging door...

  Mag de werkgever van de OR-voorzitter vragen een andere functie te bekleden, omdat hij van mening is dat het werken in ploegendienst niet te combineren is met het voorzitterschap van de ondernemingsraad?

  1
 • Wie bepaalt de taak van de ambtelijk secretaris?

  Wie bepaalt de taak van de ambtelijk secretaris?

  De ondernemingsraad en bestuurder verschillen fundamenteel met elkaar van mening over de functie-inhoud van een nog aan te trekken ambtelijk secretaris. Wie heeft het hierin eigenlijk voor het zeggen?

 • Niet gekozen kandidaten betrekken bij OR-werk

  Niet gekozen kandidaten betrekken bij OR-werk

  Kan de ondernemingsraad in overleg met de bestuurder de niet gekozen kandidaten toch betrekken bij de OR?

 • Rechten bij invoering werkkostenregeling

  Rechten bij invoering werkkostenregeling

  Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij de komst van de werkkostenregeling?

 • Wat is een personeelsvergadering?

  Wat is een personeelsvergadering?

  Naast een ondernemingsraad (OR) en een personeelsvertegenwoordiging (PVT) bestaat er ook een personeelsvergadering (PV). Wat houdt dit in?

 • Bevoegdheden bij kluisjesregeling

  Bevoegdheden bij kluisjesregeling

  In een bedrijf willen ze een kluisjesreglement opstellen. Hierin is geregeld dat één kluisje door drie medewerkers kan worden gebruikt. Daarnaast moet het kluisje aan het eind van de dag compleet leeg zijn en krijgen leidinggevenden ook een sleutel van de kluis. Heeft de ondernemingsraad hier iets over te zeggen?

 • Kosten scholing PVT

  Kosten scholing PVT

  De directie stelt dat de personeelsvertegenwoordiging zijn eigen scholing moet betalen, omdat er geen scholingsbudget afgesproken is. Kan dat zomaar?

 • Instemmingsrecht reiskostenregeling

  Instemmingsrecht reiskostenregeling

  Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij een wijziging van de reiskostenregeling?

 • no-image

  Is die informatie écht vertrouwelijk?

  De bestuurder plakt regelmatig het etiket 'vertrouwelijk' op een stuk. Daardoor kan de ondernemingsraad medewerkers niet laten meedenken. Bestaan er regels op dat punt?

 • no-image

  Instemmingsrecht bij traineeship

  Binnen onze instelling bieden wij een traineeship aan. Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij deze ontwikkeling?

 • no-image

  Onderdeelcommissie disfunctioneert

  Als een onderdeelcommissie (OC) niet naar behoren werkt, kan deze dan ontbonden worden? De ondernemingsraad zou de taken dan overnemen. Of is het mogelijk dat er enkele leden uit de onderdeelcommissie worden gezet, waarna het dagelijks bestuur deze plekken opvult?

 • no-image

  Instemmingsrecht bij aanvraag VOG?

  De werkgever wil een verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht stellen bij nieuwe medewerkers. Valt dit onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad?

  1
 • no-image

  Wat is onze positie bij tweelaagse zeggenschap?

  Onze dienst is aan het reorganiseren en dat betekent ook iets voor de medezeggenschap. Nu heeft elke regio zijn eigen ondernemingsraad met eronder onderdeelcommissies (OC's) en erboven een COR. De bestuurder wil in de nieuwe structuur een tweelaagse zeggenschap, terwijl wij drielaagse medezeggenschap willen houden. Wat is onze positie?

 • no-image

  OR kleiner bij krimp organisatie?

  Moet het aantal OR-leden verminderd worden als de organisatie kleiner wordt?

 • Aanpassing werktijden

  Aanpassing werktijden

  Onze organisatie heeft de werktijden veranderd: we moeten nu om 7.45 uur beginnen in plaats van om 8.00 uur. Dit is toch een verandering in de regeling die instemmingsplichtig is?

  4
 • no-image

  Welk recht bij organisatiewijziging?

  Is bij een organisatiewijziging het adviesrecht of het instemmingsrecht van toepassing?

 • Rol bij uitbreiding managementteam

  Rol bij uitbreiding managementteam

  Men wil het managementteam uitbreiden met een nieuw lid. Wat is hierbij de rol van de ondernemingsraad? Heeft de OR hier instemmingsrecht?

  1
 • Reistijd OR-cursus declareren?

  Reistijd OR-cursus declareren?

  Onze ondernemingsraad volgt een dagcursus van acht uur. Daarnaast is men in totaal vier uur kwijt aan de heen- en terugreis. is het redelijk dat men deze vier uur als gewone uren kan compenseren of komen deze uren voor eigen rekening?

  6
 • no-image

  Instemmingsrecht bij aanstellen...

  De ondernemingsraad heeft de klokkenluidersregeling ter instemming aangeboden gekregen. Daarin staat vermeld dat de organisatie een vertrouwenspersoon gaat aanstellen voor medewerkers die gebruik maken van de klokkenluidersregeling.

 • no-image

  OR-lid vervangen bij ziekte?

  Een van de OR-leden is al meer dan een half jaar ziek. Het ziet er naar uit dat dit nog lang gaat duren. Wat zijn de mogelijkheden voor vervanging van een OR-lid?

  1
 • no-image

  Geen kandidaten voor OR

  Heeft het voor een werkgever juridische of financiële consequenties als hij wel acties onderneemt om een ondernemingsraad op te richten, maar dit niet lukt door te weinig aanmeldingen?

  2
 • no-image

  OR-scholing in bedrijfsopleidingsplan

  Onze bestuurder wil de scholingskosten van de ondernemingsraad voor het komende jaar opnemen in het opleidingsplan van de organisatie.

  1
 • no-image

  Afboeken ATV-dagen bij parttimers

  Medewerkers binnen ons bedrijf hebben jaarlijks recht op 25 vakantiedagen en zes ATV-dagen, waarvan er drie worden aangewezen door de directie (collectieve ATV-dagen).

  1
 • no-image

  Bestuurdersaansprakelijkheid

  Het blijkt dat onze organisatie de laatste vier jaar niet goed is bestuurd. Het bestuur, directie en interimmers hebben niet de juiste stappen genomen, waardoor wij nu in een uitzonderlijk slechte financiële situatie zitten. Er moet nu stevig bezuinigd worden. Is er een mogelijkheid om het toenmalig bestuur aansprakelijk te stellen? Of zijn er andere acties mogelijk?

 • no-image

  Snipperbeleid instemmingsplichtig?

  Wij werken in middelgroot bedrijf in een volcontinu productieproces in een aantal verschillende ploegensystemen.

  1
 • no-image

  Rechten OR bij attentieregeling

  Onlangs hebben wij een adviesaanvraag ontvangen over een nieuwe attentieregeling voor het personeel. We twijfelen echter of dit wel onder het adviesrecht valt. Valt een attentieregeling niet onder beloningen en dus onder het instemmingsrecht?

  2
 • no-image

  Vrijwilligers in de OR

  Wij hebben vrijwilligers in onze organisatie. Kunnen zij ook in de ondernemingsraad komen?

 • no-image

  Primaire arbeidsvoorwaarden wijzigingen zonder...

  Instemming nodig voor wijziging primaire arbeidsvoorwaarden?

 • no-image

  Hoe wordt een vaste commissie samengesteld?

  De ondernemingsraad wil een vaste commissie instellen. Worden de leden door verkiezingen gekozen of mag de OR geschikte werknemers (niet OR-leden) aandragen?

 • no-image

  Maximum aantal OR-vacatures

  Van onze ondernemingsraad blijven twee van de zeven OR-leden over. Wat als er te weinig OR-leden overblijven? Mag of moet de GOR dan bij springen?

 • no-image

  Registratie ondernemingsraad

  Moet onze ondernemingsraad ook geregistreerd zijn?

 • no-image

  Hoe ver gaat het informatierecht?

  Onze bestuurder gaf onlangs aan dat alle informatie die we wilden hebben via hem moet gaan; middels een brief of e-mail met hierop de vragen. Hij zou deze dan beantwoorden via een overleg of via e-mail/brief.

  1
 • no-image

  Adjunct-directeur bij overlegvergadering

  Mag de directeur zich door zijn adjunct-directeur laten vervangen voor de overlegvergaderingen, anders dan wegens verhindering. Dus permanent middels een mandateringsreglement bijvoorbeeld?

  4
 • no-image

  Onenigheid met bestuurder over adviesrecht

  Wij hebben een discussie met onze bestuurder. Hij wil geen advies aanvragen, omdat het onderwerp niet belangrijk genoeg is voor de organisatie. Hoe moeten wij reageren?

 • no-image

  Lidmaatschap COR

  Wij hebben een COR en drie ondernemingsraden. Wanneer is het lidmaatschap van de COR beëindigd?

 • no-image

  Klokkenluider naar interne of externe instantie?

  Aan de COR is een klokkenluidersregeling voorgelegd.

  2
 • no-image

  Recht op ambtelijk secretaris?

  Heeft onze ondernemingsraad recht op een ambtelijk secretaris?

 • no-image

  Niet-functionerend OR-lid ontheffen

  Een OR-lid functioneert niet. Kunnen wij hem van zijn taken ontheffen?

 • Kan vrijwilliger OR-lid worden?

  Kan vrijwilliger OR-lid worden?

  Een brandweervrijwilliger wil zich bij de komende OR-verkiezingen bij een gemeente beschikbaar stellen als kandidaat.

  1
 • PVT volledig aftreden bij komst OR?

  PVT volledig aftreden bij komst OR?

  Ons bedrijf beschikt momenteel over een PVT. Het personeelsbestand is gegroeid naar +50. Dit betekent dat er een ondernemingsraad komt. De huidige PVT leden houden zich bezig met de oprichting ervan. Er is echter een maar...

 • no-image

  Scholing in begroting?

  We zijn druk bezig om de begroting van de ondernemingsraad voor het nieuwe jaar af te ronden. Daarin hebben we ook de scholingsdagen van de OR-leden (volgens WOR) en de scholing voor de afzonderlijke commissieleden opgenomen en in geld uitgedrukt.

  2
 • no-image

  Voorzitter OR en VGWM-commissie

  Mag de voorzitter van de ondernemingsraad ook voorzitter zijn van de VGWM-commissie?

 • Het opstellen van een budget

  Het opstellen van een budget

  Onze bestuurder wil graag dat wij een budget voor de ondernemingsraad opstellen. Wij werken al jaren zonder budget. Hoe moeten we dat doen?

  2
 • Rechten OR bij auto van de zaak

  Rechten OR bij auto van de zaak

  Binnenkort wordt bij ons de regeling rond de "auto van de zaak" aangepast. Denk hierbij aan type auto, vergoedingen, wie wel en wie niet etc. heeft de ondernemingsraad hierin adviesrecht of instemmingsrecht ?

  4
 • no-image

  Inhoud ondernemingsovereenkomst

  Wat kunnen wij in een ondernemingsovereenkomst met onze bestuurder zetten?

 • no-image

  OR-lid vaart eigen koers

  Een OR-lid vaart zijn eigen koers en is niet bereid zich aan te sluiten bij de rest. Hij doet precies waar hij zin in heeft. Hoe gaan we hiermee om?

  4
 • Aantal OR-leden in ondernemingsraad

  Aantal OR-leden in ondernemingsraad

  Is er een maximum aan het aantal OR-leden dat zitting mag hebben in een ondernemingsraad?

  4
 • no-image

  Rechten OR rond sollicitatiesysteem

  Wij hebben een intern sollicitatiesysteem (computersysteem plus procedures). Heeft de ondernemingsraad medezeggenschapsrechten als dit systeem wordt gewijzigd, dan wel anders wordt toegepast dan bedoeld?

 • no-image

  OR omvormen tot GOR

  Ons bedrijf wordt gesplitst in meerdere bv's. Onze ondernemer stelt voor de nieuwe OR om te vormen tot een gemeenschappelijke ondernemingsraad. Staat hier iets over in de WOR en zo ja waar?

 • Wijziging reglement zonder instemming OR

  Wijziging reglement zonder instemming OR

  Er is zonder instemming van de ondernemingsraad een wijziging van het reglement naar het personeel verzonden. Hoe roept de OR de nietigheid in?

  1
 • no-image

  Rol OR bij wijziging statuten

  Het bestuur van onze organisatie is van plan de statuten te wijzigen. Is hier advies- of instemmingsrecht van toepassing voor onze ondernemingsraad?

 • no-image

  Mag de OR onderhandelen over arbeidsvoorwaarden?

  "In ons bedrijf worden de arbeidsvoorwaarden jaarlijks door de bestuurder in overleg met de ondernemingsraad vastgesteld. In hoeverre is dit voor de medewerkers bindend?"

 • no-image

  Recht op personeelslijst?

  Hebben wij als ondernemingsraad ook recht op een personeelslijst met naam en geboortedatum of personeelslijst op functie met naam en geboortedatum?

  2
 • no-image

  Instemmingsrecht bij wijziging...

  In de WOR staat dat de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft op vaststelling, wijziging of intrekking van een functiewaarderingssysteem. Wanneer spreek je over wijziging van een systeem?

 • no-image

  Contact met RvC

  In hoeverre kan de bestuurder voorkomen dat we een gesprek hebben met de Raad van Commissarissen?

 • no-image

  Onkostenvergoeding te laag?

  De OR heeft afgevaardigden verspreid door Nederland zitten. Voor vergaderingen maak ik veel kilometers met een privé-auto. De werkgever verstrekt € 0,19 per gereden kilometer. Dit dekt bij lange na niet mijn daadwerkelijke kosten zoals extra afschrijving, slijtage etc. Kan ik hier een onkostenvergoeding voor indienen bij de werkgever?

 • no-image

  Deeltijd-WW; hoe zit dat nu precies?

  Vanaf 1 april 2009 is het in Nederland mogelijk om deeltijd-WW aan te vragen. De regeling is per 20 juli 2009 aangepast. FNV Bondgenoten heeft de meest gestelde vragen over deze regeling op een rij gezet en geeft antwoorden op deze vragen.

  2
 • no-image

  Mag directie deelname aan vergadering weigeren?

  Mag de directie weigeren deel te nemen aan een vergadering zonder duidelijke opgave van redenen? En hoe dan verder?

 • no-image

  Wie stelt een ambtelijk secretaris aan, de OR...

  De ondernemingsraad moet een nieuwe ambtelijk secretaris aanstellen. De bestuurder wil er een combifunctie van maken, maar de OR is er daar niet mee eens. Onder wiens competenties valt de aanstelling van de AS? Heeft de OR het recht om de sollicitatieprocedure te starten of is dit de bevoegdheid van de bestuurder?

 • no-image

  Welke invloed hebben wij op het...

  "De directie wil een handboek uitbrengen met personele regelingen die voor alle medewerkers gelden. Op dit moment hebben veel medewerkers individuele afspraken die soms afwijken van de uniforme regeling. Moet hierover niet de instemming van de OR worden verkregen?"

 • Hebben wij instemmingsrecht over leaseauto's?

  Hebben wij instemmingsrecht over leaseauto's?

  "De bestaande regeling voor leaseauto's dreigt nu ook te worden toegepast voor het hoger management. Dat terwijl deze mensen nauwelijks kilometers maken anders dan woon-werkverkeer. Heeft de OR instemmingsrecht?"

 • no-image

  Wat kan onze rol zijn bij arbeidsvoorwaarden?

  "De directie wil de primaire arbeidsvoorwaarden wijzigen zonder de OR om instemming te vragen. Omdat er voor ons bedrijf geen cao van kracht is, lijkt dat ons niet juist."

 • no-image

  Mag de directie ons verplichten intern scholing...

  "Om de kosten te drukken vindt de bestuurder dat we de OR-scholing maar binnen het bedrijf moeten volgen. Kan hij ons daartoe verplichten?"

 • no-image

  Hoe hoog moet het scholingsbudget zijn?

  Wat is een reëel budget voor scholing van een OR-lid op jaarbasis?

 • no-image

  Aanstellen van notulist

  Mag een directie zelf een notulist aanwijzen ten behoeve van de OR-vergadering?

  2
 • no-image

  Mag een bestuurder scholing verbieden wegens...

  "De directie heeft de ondernemingsraad verboden om op scholing te gaan, omdat het te druk is in het bedrijf. Kan dat?"

 • no-image

  Toestemming vragen voor ieder beraad?

  Tot nu toe heeft de ondernemingsraad zijn vergaderdata voor het hele jaar in januari bekend gemaakt. De nieuwe directeur wil de OR verplichten schriftelijk toestemming te vragen voor ieder beraad. De OR vraagt zich af of dit verplicht kan worden.

 • no-image

  Instemmingsrecht bij proef met werktijden?

  Voor een wijziging in een werktijdenregeling hoort, volgens art. 27 van de WOR, instemming gevraagd te worden. Geldt dit ook wanneer medewerkers op vrijwillige basis meewerken aan een proef met gebroken diensten?

  1
 • no-image

  Wijziging winstdelingsregeling

  Binnen ons bedrijf hebben we een winstdelingsregeling die inherent is aan de gemaakte winst. Hiervoor is een normbedrag vast gesteld. Nu is dit normbedrag zonder daar de OR over te informeren verhoogd. Mag dit zo maar?

 • no-image

  Mag bestuurder vergoeding telewerken intrekken?

  Onze organisatie heeft sinds 2001 een regeling telewerken waarbij maandelijks 50 euro telewerkvergoeding wordt betaald voor personeelsleden die telewerken. Kan deze tegemoetkoming in de kosten nu zomaar afgeschaft worden omdat er tekorten zijn in de begroting?

 • no-image

  Inzage in lonen?

  Kunnen wij als OR inzage krijgen in de lonen van het personeel en de directie?

 • no-image

  OR in organogram?

  Als OR hebben we aangegeven dat wij vermeld willen worden in het organogram. Hierop kregen we een negatief antwoord van de directie. Graag zou ik willen weten wat precies de regels zijn inzake het vermelden van de OR in een organogram.

 • no-image

  Structureel terugdringen overuren

  Hebben wij advies- of instemmingsrecht als de direktie een plan presenteert over het terugdringen van overuren? Het plan is om invalkrachten in te zetten als iemand 50 overuren heeft.

 • no-image

  Instemmingsrecht bij invoeren nieuwe functie?

  Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij het invoeren van een nieuwe functie?

 • no-image

  Reglement voor OC

  Dient er voor een onderdeelscommissie ook een reglement te worden opgesteld?

 • no-image

  Hoeveel uur mag je besteden aan OR-werk?

  Hoeveel uren mag een OR-lid wettelijk gezien besteden t.b.v. de OR? Is dit voor parttimers naar rato, en dien je als parttimer een minimaal aantal uren werkzaam te zijn om deel te mogen nemen aan de OR?

  1
 • no-image

  Pensioenoverdacht bij fusie of overname

  Hoe zit het met de pensioenoverdracht van werknemers als hun bedrijf gaat fuseren of wordt overgenomen?

 • no-image

  Vrije lijst en vakbondslidmaatschap

  Kun je als je verkozen bent voor de OR met een vrije lijst, je lid maken van een vakbond en vervolgens zonder enige mededeling aan de OR, lid worden van een vakbond en toch op de vrije lijst blijven staan in de OR?

 • no-image

  Kun je passieve OR-leden uit de OR zetten?

  Kun je als ondernemingsraad een of meerdere leden van de OR, die erg passief zijn en niets inbrengen, uit de OR zetten?

 • no-image

  Wie ziet erop toe dat een bedrijf daadwerkelijk...

  Welke instantie ziet erop toe dat een bedrijf met meer dan 50 werknemers ook daadwerkelijk een OR heeft?

 • no-image

  Adviesrecht bij benoeming ad-interim manager?

  Binnen onze OR is discussie ontstaan over de vraag of het adviesrecht van de OR zich uitstrekt tot de benoeming van een ad-interim-manager na een op non-actief-stelling van een senior manager. Als de bevoegdheid van de OR inderdaad zo ver gaat, dan zouden wij daar graag gebruik van maken om dit directiebesluit aan de orde te stellen.

  1
 • Eisen aan het uiterlijk

  Eisen aan het uiterlijk

  Hoe ver mag een bestuurder gaan als het gaat om het uiterlijk van medewerkers? Bijvoorbeeld bij sieraden, piercings, tatoeage, kleur haar, e.d. Als er personeel is aangenomen met een piercing, kan je dan na instelling van een reglement eisen dat deze verwijderd wordt?

 • Vakbondscontributie terugvorderen

  Vakbondscontributie terugvorderen

  Is het mogelijk om een gedeelte van de vakbondscontributie terug te vorderen?

 • no-image

  Cursus weigeren

  Een medewerker wil een cursus volgen maar hij krijgt van de werkgever te horen dat hij die niet krijgt, omdat hij dit de eerste vijf jaar niet nodig vindt. De medewerker wil zelf bijdragen aan de cursus. Mag de werkgever de cursus weigeren?

 • no-image

  Verplichte personeelsvergadering

  'Welke instantie kan invloed uitoefenen op de werkgever als deze niet mee wil werken om een personeelsvergadering te houden?'

 • no-image

  Werknemer betaalt boete tabakswet?

  Kan de werkgever een boete bij overtreding van de Tabakswet verhalen op de werknemer?

 • no-image

  OR-leden bij vergadering MT

  Mag een OR-lid een MT vergadering bijwonen? Mag het MT of de directie dit weigeren?

 • no-image

  Overwerken en salaris

  Wanneer hebben werknemers het recht overuren betaald te krijgen?

 • no-image

  Instemmingsrecht op ziekteverzuimbeleid?

  "In hoeverre heeft de OR instemmingsrecht op het ziekteverzuimbeleid van een bedrijf?"

  1
 • no-image

  Hoe kunnen wij urenvrijstelling regelen?

  "Tot voor kort kregen de leden van de OR en de OR-commissies alle tijd die ze nodig meenden te hebben. Er was dus ook nooit behoefte om een regeling vast te leggen. Nu is er sinds kort een interim-manager, tevens bestuurder, die het mes in onze tijdsbesteding meent te moeten zetten. Kunnen we ons beroepen op verworven rechten?"

 • no-image

  Geldt onslagbescherming ook voor uitzendkrachten?

  "In onze OR zit een ingeleende uitzendkracht. Volgens de WOR hebben OR-leden ontslagbescherming. Maar hoe zit dat voor dit or-lid als er door inkrimping uitzendkrachten wegvallen?"