Artikel

Intitule en considerans

0 6942 Wet- en regelgeving

Intitule
Wet van 28 januari 1971, laatstelijk gewijzigd bij wet van 24 december 2004, Stb. 652
 
Considerans
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regelen te stellen omtrent de medezeggenschap van de werknemers in de onderneming door middel van ondernemingsraden;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

door Redactie ORnet laatste update:8 jul 2009

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.