Artikel

Uitlatingen in pers toegestaan

0 2317 Wet- en regelgeving

Een werknemer mag met journalisten praten en zich kritisch over het bedrijf uitlaten. De eis dat alle bedrijfscommunicatie via de afdeling communicatie verloopt is in strijd met goed werkgeverschap.

Voor OR-leden geldt geheimhoudingsplicht voor stukken waarvan men redelijkerwijs kan vermoeden dat ze als geheim bedoeld zijn.

Feiten

Een werknemer van Albron is OR-lid en vakbondslid. Hij is samen met FNV Bondgenoten verwikkeld in een aantal juridische procedures tegen Albron en Heineken. In deze procedures staat de vraag centraal of de overdracht van de catering van Heineken aan Albron als overgang van onderneming dient te worden aangemerkt. Het Gerechtshof Amsterdam heeft hierover vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. De werknemer heeft zich in de lokale pers uitgelaten over interne aangelegenheden en over de procedures. Hij is vervolgens op non-actief gesteld, omdat hij in strijd met het persbeleid zou hebben gehandeld. Aan de wedertewerkstelling verbindt Albron de voorwaarde dat voortaan alle externe communicatie via de afdeling communicatie verloopt.

Kantonrechter

Het staat een werknemer vrij om te communiceren over niet-vertrouwelijke informatie van de werkgever. Van een werknemer mag wel worden verlangd dat hij zijn werkgever niet onnodig in diskrediet brengt, maar het moet hem vrijstaan een kritische houding aan te nemen en zijn mening daarover te geven. Weliswaar had deze werknemer zich op punten genuanceerder kunnen uitlaten, maar in het licht van het langlopende conflict is het niet onbegrijpelijk dat hij zijn mening met enige felheid heeft verwoord. Van een werkgever mag worden verwacht dat hij de nodige kritiek kan verdragen. De gestelde voorwaarde dat voortaan alle externe communicatie via de afdeling communicatie dient te verlopen, is in strijd met het goed werkgeverschap. Op de werknemer rust namelijk op grond van artikel 20 WOR al een zekere geheimhoudingsplicht. De rechter oordeelt dat de werknemer weer aan het werk moet mogen.

Commentaar

Op grond van artikel 20 WOR hebben leden van de ondernemingsraad een geheimhoudingsplicht. Onder de geheimhoudingsplicht vallen niet alleen stukken ten aanzien waarvan dit uitdrukkelijk is meegedeeld, maar ook gegevens waarvan men redelijkerwijs moet kunnen begrijpen dat ze geheim zijn. De geheimhouding beschermt tegen concurrentiegevoelige en schadelijke informatie voor de onderneming. De geheimhouding is soms een aanzienlijke belemmering in het contact met de achterban.

door Redactie ORnet

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.