Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad is vastgelegd in artikel 27 van de WOR.

Achtergrondartikelen over instemmingsrecht

 • Advies of instemming

  Advies of instemming

  Volgens de WOR moet de bestuurder een voorgenomen besluit ter advies of instemming aan de ondernemingsraad voorleggen. Voor beide rechten staan alle regelingen in de WOR. Alles lijkt heel helder, maar dat valt in de praktijk tegen.

 • Wet Huis voor Klokkenluiders in zicht

  Wet Huis voor Klokkenluiders in zicht

  Rond april 2016 zal naar verwachting de wet Huis voor Klokkenluiders in werking treden. Alle werkgevers bij wie ten minste 50 personen werkzaam zijn, zullen dan wettelijk verplicht worden een interne meldregeling te hebben.

 • Gastouders zijn verplicht een VOG aan te vragen.

  Instemmingsrecht bij verklaring gedrag?

  In het verleden is bij het aanstellingsbeleid besloten om voor nieuwe medewerkers een verklaring omtrent het gedrag (VOG) verplicht te stellen. Is daar instemming van de OR voor nodig?

 • Afgekeurd sociaal plan, terecht ontslag

  Afgekeurd sociaal plan, terecht ontslag

  Het ontbreken van de instemming van de ondernemingsraad en de vakbonden met het sociaal plan leidt er niet automatisch toe dat een opzegging ‘kennelijk onredelijk’ is.

 • OR instemmingsrecht bij gevolgen WWZ

  OR instemmingsrecht bij gevolgen WWZ

  Als gevolg van de Wet werk en zekerheid (WWZ) zullen werkgevers hun aanstellings- en ontslagbeleid aanpassen. Dit betekent werk aan de winkel voor de ondernemingsraad.

 • 11 tips over het instemmingsrecht

  11 tips over het instemmingsrecht

  Het instemmingsrecht is het meest zware recht van de ondernemingsraad. Het komt erop neer dat als de directie een besluit wil uitvoeren, hij de toestemming van de OR moet hebben.

  4
 • Niet uitkeren winst is geen wijziging

  Niet uitkeren winst is geen wijziging

  Dat een organisatie besluit voorlopig geen winstuitkering te geven, is geen wijziging van de regel. De OR hoeft dus niet in te stemmen.

 • Rechter: beslissing OR onredelijk

  Rechter: beslissing OR onredelijk

  De ondernemingsraad van het bestuursdepartement van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft geen instemming verleend aan het besluit van de bestuurder om de stoelmassage voor personeel af te schaffen. De kantonrechter oordeelt dat deze beslissing van de OR onredelijk is.

 • Winstdelingsregeling stopzetten is instemmingsplichtig

  Winstdelingsregeling stopzetten is...

  BT Nederland maakt onderdeel uit van de BT Group, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde multinational. De werknemers van BT Nederland vallen niet onder een CAO. Wel geldt er voor hen sinds 2002 een collectieve arbeidsvoorwaarde, het Allshare International-plan geheten, onderdeel van het New Reward Framework dat voor de gehele BT Group geldt.

  1
 • Ploegendienst aangevochten

  Ploegendienst aangevochten

  De kantonrechter doet geen uitspraken over het instemmingsrecht van de ondernemingsraad en wijst een voorlopige voorziening van de hand vanwege onvoldoende motivatie.

  1
 • Rechter: pilot instemmingsplichtig

  Rechter: pilot instemmingsplichtig

  Een pilot is instemmingsplichtig als die over belangrijke dingen gaat en als de gevolgen groot kunnen zijn. Dat blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter te Breda.

 • no-image

  Niet regeling maar systeem instemmingsplichting

  Als regelingen wijzigen, zijn ze alleen instemmingsplichtig als de verandering ingrijpt op het systeem. Bijvoorbeeld het aanstellingsbeleid of het beloningssysteem.

  1
 • no-image

  Wet Harrewijn

  Een ondernemingsraad heeft geen instemmingsrecht als het gaat om afvloeiingsregelingen voor managers.

 • no-image

  Geen instemmingsrecht 'antivertrekregeling'

  De centrale ondernemingsraad van Connexxion heeft geen instemmingsrecht als het gaat om een regeling die het vertrek van belangrijke medewerkers dient te voorkomen.

 • no-image

  Doktersbezoek tijdens werktijd niet...

  Een ondernemer besluit dat kort verzuim in verband met doktersbezoek niet meer geheel als arbeidstijd wordt gezien. De ondernemingsraad meent dat dit een instemmingsplichtig besluit is. De rechter vindt echter dat het besluit niet instemmingsplichtig is.

 • no-image

  Een brede interpretatie van 'ondernemer'

  De Ondernemingskamer interpreteert het begrip 'ondernemer' zeer ruim. De ondernemingsraden van de publieke omroepen kunnen advies- of instemmingsrecht eisen over onderwerpen die schijnbaar onder het politieke primaat vallen.

 • no-image

  Uitbreiding instemmingsrecht OR

  Een bedrijf dat een kwestie vrijwillig ter instemming voorlegt aan de ondernemingsraad, mag het bij een negatieve reactie van de OR niet ineens zeggen dat het toch om een niet-instemmingsplichtig onderwerp gaat en vervolgens haar eigen koers varen.

 • no-image

  Crisismaatregelen instemmingsplichtig?

  Rechters beslissen verschillend over instemmingsrecht bij wijzigingen van criteria van variabele beloning.

 • no-image

  Intrekken doktersverlof

  De bestuurder mag een regeling voor doktersbezoek met behoud van salaris intrekken, omdat die niet in artikel 27 WOR wordt vermeld.

  1
 • no-image

  Wijziging roosterhandboek

  Een roosterhandboek mag niet worden ingevoerd voordat de organisatie instemming heeft van de ondernemingsraad. Enige alternatief is vervangende instemming van de kantonrechter.

 • no-image

  Bevoegdheid overdragen aan COR

  De OR van de dienst Gemeentewerken Rotterdam heeft geen instemmingsrecht over de cateringprijzen, omdat die op centraal niveau worden bepaald. Wanneer er sprake is van een gemeenschappelijk belang, gaan de bevoegdheden van de OR naar de centrale ondernemingsraad over.

  1
 • no-image

  OR heeft geen instemmingsrecht bij...

  Recent heeft de kantonrechter in Tiel geoordeeld dat de ondernemingsraad geen instemmingsrecht en geen recht op informatie heeft ten aanzien van afvloeiingsregelingen van individuele managementleden.

 • no-image

  Checklist: instemmingsrecht

  Het instemmingsrecht wordt beschouwd als het sterkste recht van een ondernemingsraad. Maar zelfs met het beste gereedschap kunnen brokken worden gemaakt. Een algemeen stappenplan voor het omgaan met een instemmingsverzoek.

  5
 • OR in sollicitatiecommissie

  OR in sollicitatiecommissie

  Een ondernemingsraad wil terecht meedoen aan een sollicitatiecommissie voor benoeming van nieuwe bestuurders. De werkgever mag het handboek P&O, waarin dit vastgelegd is, niet als een vrijblijvende richtlijn zien.

  1
 • OR krijgt geen instemming over toeslag

  OR krijgt geen instemming over toeslag

  Een bestuurder kan een variabele toeslag toekennen zonder instemming van de OR. Als een onderwerp in een cao of een rechtspositiereglement geregeld is, is instemming van de OR niet langer vereist.

 • no-image

  Instemmingsrecht: Beslis mee over sociaal beleid

  Het instemmingsrecht kunt u als OR gebruiken bij onderwerpen over sociaal beleid. Als u het goed aanpakt, is het instemmingsrecht meer dan de mogelijkheid om alleen ja of nee te zeggen.

  1
 • no-image

  Instemmingsrecht in de praktijk

  ORnet laat u zien hoe u in de praktijk kunt mee beslissen op basis van het instemmingsrecht.

 • Het Instemmingsrecht

  Het Instemmingsrecht

  Het instemmingsrecht zou ook het recht om 'mee te beslissen' genoemd kunnen worden. Op basis van het instemmingsrecht kan de ondernemingsraad een bindend oordeel uitspreken over een aantal onderwerpen van sociaal beleid. Kort samengevat gaat het om belangrijke veranderingen van de arbeidsvoorwaarden en belangrijke veranderingen van de arbeidsomstandigheden.

  1

Nieuws over instemmingsrecht

 • PVDA: 'OR krijgt instemmingsrecht gelijke beloning'

  PVDA: 'OR krijgt instemmingsrecht gelijke...

  Volgens de PVDA moet de ondernemingsraad meer rechten krijgen met betrekking tot het gelijktrekken van de lonen tussen man en vrouw. Het idee is om de OR instemmingsrecht te geven bij voorstellen over gelijke beloning.

  1
 • Instemmingsrecht bij personeelsboek

  Instemmingsrecht bij personeelsboek

  Heeft de OR instemmingsrecht bij een (nieuwe) regeling in het personeelshandboek aangaande; ondersteuning hoe om te gaan bij overlijden medewerker en de handreiking hoe om te gaan met rouwverwerking?

 • Populair OR-nieuws in 2015

  Populair OR-nieuws in 2015

  De laatste dag van het jaar is een goed moment om terug te kijken wat het afgelopen jaar ons allemaal gebracht heeft. Onderstaande berichten waren in 2015 populair op ORnet.

 • Nieuw ontslagrecht? Gebruik je instemmingsrecht!

  Nieuw ontslagrecht? Gebruik je instemmingsrecht!

  Per 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Veel bedrijven wijzigen daarom hun aanstellingsbeleid. Wees als OR daarom alert en voorkom dat het instemmingsrecht door de bestuurder wordt omzeild.

 • PvdA-Kamerlid Keklik Yücel tijdens een debat in de Tweede Kamer

  PvdA doet wijzigingsvoorstel WOR

  PvdA-Kamerlid Keklik Yücel heeft een wetsvoorstel ingediend dat ondernemingsraden meer invloed moeten geven bij het aankaarten van beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen. Het initiatiefwetsvoorstel is een wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek.

  2
 • ‘Rol OR bij pensioenbesluiten wordt onduidelijker’

  ‘Rol OR bij pensioenbesluiten wordt onduidelijker’

  De uitbreiding van het instemmingsrecht bij pensioenbesluiten, dat minister Asscher ter consultatie heeft rondgestuurd, maakt de rol van de OR er niet duidelijker op. Dat stellen drie pensioenadvocaten in het FD.

 • OR voor rechter om werkrooster

  OR voor rechter om werkrooster

  De ondernemingsraad en de dienstleiding van Verkeer en Watermanagement (VWM) staan vrijdag voor de rechter vanwege onenigheid over de normroosters.

 • Asscher verruimt bevoegdheden OR

  Asscher verruimt bevoegdheden OR

  Ondernemingsraden moeten instemmingsrecht krijgen bij wijzigingen van pensioenregelingen door pensioenfondsen en beter geïnformeerd worden over topinkomens van bestuurders. Minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben hiervoor een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

 • OR naar rechter om vaststelling zomervakantie

  OR naar rechter om vaststelling zomervakantie

  Het bestuur van het Deltion College in Zwolle heeft de zomervakantie vanaf volgend jaar vastgesteld op een vaste periode, onafhankelijk van de landelijke spreiding. Deze beslissing is buiten de ondernemingsraad om genomen. De OR stapt naar de rechter, zo meldt de Stentor.

  4
 • Aanpassing WOR rondom pensioenen

  Aanpassing WOR rondom pensioenen

  Als het aan staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ligt, wordt de Wet op de ondernemingsraden aangepast om het instemmingsrecht rondom pensioenen te verduidelijken.

  1
 • Snel meer duidelijk over werkkostenregeling

  Snel meer duidelijk over werkkostenregeling

  Nog voordat het zomerreces begint (op 4 juli) zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de werkkostenregeling (WKR).

 • SER pleit voor aanpassing instemmingsrecht pensioen

  SER pleit voor aanpassing instemmingsrecht...

  Op dit moment is het afhankelijk van het type pensioenuitvoerder in welke mate de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft. Als het aan de Sociaal Economische Raad ligt verdwijnt dit onderscheid in instemmingsrecht op grond van het soort pensioenuitvoerder.

  1
 • Ook werknemer verantwoordelijk voor gezondheid

  Ook werknemer verantwoordelijk voor gezondheid

  Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt dat werknemer en werkgever samen verantwoordelijk zijn voor gezondheid. Dat liet hij de Tweede Kamer weten in een brief.

  1
 • ‘Vereenvoudig instemmingsrecht OR bij pensioenen’

  ‘Vereenvoudig instemmingsrecht OR bij pensioenen’

  Het kabinet wil dat het instemmingsrecht van ondernemingsraden bij besluiten over pensioenregelingen eenvoudiger wordt.

  2
 • PvdA wil meer gelijke beloning

  PvdA wil meer gelijke beloning

  De PvdA wil iets doen aan het feit dat vrouwen nog altijd minder verdienen dan mannen in eenzelfde functie.

 • no-image

  Instemmingsrecht regelmatig genegeerd

  De ondernemingsraad ontvangt niet altijd een instemmingsverzoek, wanneer dit wel zo zou moeten zijn.

 • no-image

  WOR scoort voldoende onder OR'en

  Ondernemingsraden zijn over het algemeen genomen tevreden over de mogelijkheden die de Wet op ondernemingsraden biedt.

 • no-image

  Onenigheid over advies- en instemmingsrecht

  Ondernemingsraden hebben vaak onenigheid met de directie over de invulling van hun belangrijkste rechten.

  10
 • OR DWI blijft zich inzetten voor privacy werknemers

  OR DWI blijft zich inzetten voor privacy...

  ORnet spreekt met Janneke Buitenweg, voorzitter van de ondernemingsraad van Dienst Werk en Inkomen (DIW) van gemeente Amsterdam, die vorige week in het nieuws kwam vanwege een kort geding over het al dan niet verplicht openstellen van de persoonlijke e-mailbox van werknemers van DWI.

  1
 • no-image

  Conflict tussen OR en bestuur vaak over...

  Vorig jaar zijn er door de Bedrijfs Commissie voor de Overheid 9 geschillen behandeld, een groot deel daarvan had betrekking op het instemmingsrecht.

  3
 • no-image

  11 tips

  11 Tips over het instemmingsrecht

 • no-image

  Controle op privacyregels verscherpt

  Overtreders van de regels voor privacy krijgen hogere boetes. Dat zegt het College Bescherming Persoonsgegevens op de Europese Dag van de Privacy. Ondernemingsraden hebben een belangrijke taak bij het naleven van privacyregels op het werk.

 • Checklisten en stappenplannen

  Checklisten en stappenplannen

  De redactie van ORnet biedt u 18 checklisten aan. Nuttige en praktische hulpmiddelen voor iedere OR. Ook vindt u hierbij de directe links naar zes stappenplannen.

 • PvdA wil sterkere positie OR

  PvdA wil sterkere positie OR

  De PvdA wil hoge inkomens en gouden handdrukken bij de (semi) overheid aanpakken. De partij wil hiervoor onder meer de positie van de OR versterken door OR'en instemmingsrecht te geven ten aanzien van de beloning van bestuurders.