Jurisprudentie

Rechtsuitspraken met betrekking tot medezeggenschap en OR-werk.

Achtergrondartikelen over jurisprudentie

 • Werkgever mag bedrijfsreglement niet eenzijdig wijzigen

  Werkgever mag bedrijfsreglement niet eenzijdig...

  Een werkneemster stapt naar de rechter als de werkgever ineens loon inhoudt.

 • Geen OR geen ontslag

  Geen OR geen ontslag

  Bij de beoordeling of een arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden, speelt ook een rol of de OR advies heeft uitgebracht.

 • Maand beroeptermijn is niet rekbaar

  Maand beroeptermijn is niet rekbaar

  De termijn voor het instellen van beroep bij de Ondernemingskamer is een harde termijn. Eventueel overleg verruimt deze termijn niet.

 • Afgekeurd sociaal plan, terecht ontslag

  Afgekeurd sociaal plan, terecht ontslag

  Het ontbreken van de instemming van de ondernemingsraad en de vakbonden met het sociaal plan leidt er niet automatisch toe dat een opzegging ‘kennelijk onredelijk’ is.

 • Decentrale afspraken cao

  Decentrale afspraken cao

  Als de (centrale) ondernemingsraad in de cao extra bevoegdheden toegekend heeft gekregen, kan die mogelijk een akkoord sluiten over arbeidsvoorwaarden. Als daar eenmaal een handtekening onder staat, is protesteren waarschijnlijk zinloos.

 • Niet uitkeren winst is geen wijziging

  Niet uitkeren winst is geen wijziging

  Dat een organisatie besluit voorlopig geen winstuitkering te geven, is geen wijziging van de regel. De OR hoeft dus niet in te stemmen.

 • Rechter: beslissing OR onredelijk

  Rechter: beslissing OR onredelijk

  De ondernemingsraad van het bestuursdepartement van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft geen instemming verleend aan het besluit van de bestuurder om de stoelmassage voor personeel af te schaffen. De kantonrechter oordeelt dat deze beslissing van de OR onredelijk is.

 • Ook medezeggenschap zonder OR of pvt

  Ook medezeggenschap zonder OR of pvt

  Ook als de personeelsvertegenwoordiging nog in oprichting is, moet de bestuurder bij een reorganisatie advies vragen aan de pvt.

 • Geen beroep op primaat politiek

  Geen beroep op primaat politiek

  Je kunt niet pas met het primaat van de politiek op de proppen komen als je in een procedure verwikkeld raakt. Dat primaat moet van het begin af aan duidelijk zijn.

 • OR moet reglement volgen bij verkiezing

  OR moet reglement volgen bij verkiezing

  In augustus oordeelde de kantonrechter dat de OR-verkiezing bij Plantlab opnieuw moest omdat bij de verkiezingen het OR-reglement niet in acht was genomen.

 • Ondernemingskamer: businessplan is adviesplichtig

  Ondernemingskamer: businessplan is adviesplichtig

  Een businessplan is een voorgenomen besluit als de daarin gemaakte keuzes het fundament vormen voor de toekomst van de organisatie. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Ondernemingskamer.

 • Beroeptermijn verlengd tot na het weekend

  Beroeptermijn verlengd tot na het weekend

  De ondernemingsraad van de Politieregio Twente had een negatief advies uitgebracht over een voorgenomen besluit. Omdat de bestuurder het besluit toch nam, stapte de OR naar de Ondernemingskamer.

 • Ondernemingskamer: OR heeft volkomen gelijk

  Ondernemingskamer: OR heeft volkomen gelijk

  De Ondernemingskamer is van oordeel dat de Stichting Kinderopvang Friesland vooralsnog niet mag worden omgezet naar een bv. 'Een memorabele uitspraak', vindt OR-adviseur Woertman. 'De rechtbank mag een besluit eigenlijk alleen marginaal toetsen, maar heeft de OR ook inhoudelijk helemaal gelijk gegeven.'

  1
 • Ploegendienst aangevochten

  Ploegendienst aangevochten

  De kantonrechter doet geen uitspraken over het instemmingsrecht van de ondernemingsraad en wijst een voorlopige voorziening van de hand vanwege onvoldoende motivatie.

  1
 • Rechter: pilot instemmingsplichtig

  Rechter: pilot instemmingsplichtig

  Een pilot is instemmingsplichtig als die over belangrijke dingen gaat en als de gevolgen groot kunnen zijn. Dat blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter te Breda.

 • no-image

  Hoe zat het ook al weer met de...

  Een OR-voorzitter wordt ontslagen vanwege disfunctioneren. Hij is van mening dat zijn ontslag moet worden geweigerd, omdat hij lid is van de ondernemingsraad en er dus een opzegverbod geldt. Volgens de OR-voorzitter heeft zijn ontslag te maken met zijn OR-lidmaatschap.

  2
 • no-image

  Een niet vrijblijvende date

  Twee ondernemers willen met elkaar fuseren. Elk heeft een eigen ondernemingsraad. Voordat het besluit tot fusie wordt genomen, dient elke ondernemer in zo'n geval zijn OR om advies te vragen.

 • no-image

  Begeleiding nieuwe OR-leden

  Als je stelt dat een medewerker niet functioneert, moet je dat als werkgever goed kunnen aantonen. En misschien lag het wel voor een deel aan jezelf.

 • no-image

  Reorganisatie topstructuur mag

  Een eerder voorgestelde vernieuwing van de topstructuur wordt vervangen door een nieuw voorstel. Geen probleem, vindt de Ondernemingskamer.

 • no-image

  Strikte toepassing opzegverbod OR-lidmaatschap

  Een werknemer die na een 'laatste waarschuwing' in de ondernemingsraad gaat zitten, mag toch niet worden ontslagen na een nieuw incident.

  3
 • no-image

  OR-advies mag niet genegeerd worden

  Een ondernemingsraad geeft een negatief advies over een reorganisatie, omdat zij niet voldoende informatie heeft. Ondankt het negatieve advies wordt de reorganisatie toch doorgevoerd.

 • no-image

  Ontslagbescherming OR-lid

  Een werknemer mag niet ontslagen worden als zijn ontslag verband zou kunnen houden met zijn OR-lidmaatschap. Dat geldt ook in deze reorganisatie.

  4
 • no-image

  Creatieve route reorganisatie

  Een werkgever kan niet zomaar andere redenen noemen bij het ontslag van een werknemer om het afspiegelingsbeginsel te ontwijken. Ook niet als die zijn afgesproken met de ondernemingsraad.

  2
 • no-image

  Medeondernemerschap

  Een Belgische luchtvaartmaatschappij met een Nederlandse tak neemt beslissingen waardoor de Nederlandse luchtvaartmaatschappij verandert in een personeelsmaatschappij. De ondernemingsraad heeft dan wel degelijk inspraak.

 • no-image

  Creatief met sociaal plan

  Aan de ene kant de functie accountmanager opdoeken en aan de andere kant een accountmanager 'nieuwe stijl' introduceren, is geen beste manier om van boventallige medewerkers af te komen.

 • no-image

  Een ogenblikje geduld, werkgever

  De ondernemingsraad van Apium Terminals in Rotterdam kreeg een keurige adviesaanvraag over het voorgenomen besluit een afdeling uit te besteden naar India.

  1
 • no-image

  Convenant niet eenzijdig wijzigen

  Tussen de ondernemingsraad en de bestuurder bestaat een verschil van mening over de functie van ambtelijk secretaris binnen de organisatie.

 • no-image

  OR-voorzitter in de vut

  Een werknemer gaat met de vut, maar moet eerst zijn verlofuren opmaken. Blijft hij OR-voorzitter tot die op zijn?

  3
 • no-image

  Geen kostenmelding, wel vergoeding

  Een bestuurder kan weigeren om de kosten van een deskundige (gedeeltelijk) te betalen als de ondernemingsraad niet van tevoren een kostenberekening aan de bestuurder heeft voorgelegd.

  2
 • no-image

  Weigering instemming nieuwe dienstrooster

  De voorzieningenrechter oordeelt dat een noodrooster voor de Utrechtse brandweer het veiligheidsniveau niet in gevaar brengt.

  1
 • no-image

  Niet regeling maar systeem instemmingsplichting

  Als regelingen wijzigen, zijn ze alleen instemmingsplichtig als de verandering ingrijpt op het systeem. Bijvoorbeeld het aanstellingsbeleid of het beloningssysteem.

  1
 • no-image

  Voorwaarde OR zorgt voor gelijk werknemer

  Normaal gesproken werkt het instemmingsrecht van de OR niet onmiddellijk door op een individuele arbeidsrelatie.

 • no-image

  Bestaansrecht medezeggenschapsorgaan

  De raad van bestuur mag de medezeggenschap niet negeren, ook al is de cliëntenraad niet compleet.

 • no-image

  Inzicht redenen besluit noodzakelijk

  Een stichting moet serieus naar de bezwaren van de ondernemingsraad luisteren en ook andere varianten dan een juridische fusie onderzoeken. De bestuurder moet zijn besluit goed motiveren.

 • no-image

  Uitlatingen in pers toegestaan

  Een werknemer mag met journalisten praten en zich kritisch over het bedrijf uitlaten. De eis dat alle bedrijfscommunicatie via de afdeling communicatie verloopt is in strijd met goed werkgeverschap.

 • no-image

  OR vindt coaching ook beoordeling

  Een werkgever heeft besloten dat senior medewerkers voortaan junior medewerkers gaan coachen. Er worden hiervoor maandelijks gesprekken gevoerd. De ondernemingsraad is het hier niet mee eens.

 • no-image

  Ontslag voormalig lid OR

  Een medewerker vecht zijn ontslag aan op basis van rechtsbescherming als voormalig OR-lid. De rechter stelt hem in het ongelijk, mede vanwege de slechte economische positie van het bedrijf.

 • no-image

  PVT kan ontslag bestuurders niet voorkomen

  Een personeelsvertegenwoordiging probeert een ontslag van de bestuurders, geëist door aandeelhouders, te voorkomen. Dat lukt niet, ondanks het toekennen van het enquêterecht.

 • no-image

  OR heeft gelijk, maar fusie blijft

  De rechter geeft de ondernemingsraad van stichting Wonen Welzijn Zorg gelijk dat de financiële onderbouwing van de fusieplannen volstrekt onvoldoende is geweest. Maar de ondernemer hoeft de fusie niet terug te draaien.

 • no-image

  Besluit niet onredelijk bij ontbreken gegevens

  De gemeente Amsterdam kan niet het tijdstip en de voorwaarden voor privatisering van onderdelen van Stadstoezicht aangeven. Desondanks vindt de rechter het besluit tot privatisering niet kennelijk onredelijk.

 • no-image

  Geen onbeperkte vergoeding deskundige

  Omdat een ondernemingsraad een budgetgrens heeft gekregen voor het inschakelen van een deskundige, krijgt de advocaat slechts een gedeelte van zijn facturen vergoed.

  1
 • no-image

  OR mag blijven bestaan na fusie

  De ondernemingsraad hoeft niet opgeheven te worden na de overname van het bedrijf.

 • no-image

  OR zelf verantwoordelijk bij onduidelijke...

  Een onduidelijke adviesaanvraag is geen reden op zich om een besluit terug te draaien. De ondernemingsraad is zelf verantwoordelijk voor het opvragen van aanvullende informatie.

 • no-image

  Ondernemingsraad moet zijn stukken bekendmaken

  Ondernemingsraden zijn verplicht om een verslag van hun vergaderingen openbaar te maken.

  4
 • no-image

  Wet Harrewijn

  Een ondernemingsraad heeft geen instemmingsrecht als het gaat om afvloeiingsregelingen voor managers.

 • no-image

  Geen instemmingsrecht 'antivertrekregeling'

  De centrale ondernemingsraad van Connexxion heeft geen instemmingsrecht als het gaat om een regeling die het vertrek van belangrijke medewerkers dient te voorkomen.

 • no-image

  Advies opnieuw door onjuiste cijfers

  De ondernemingsraad van het CBR krijgt onjuiste informatie bij een adviesaanvraag. De rechter stelt de OR in het gelijk, ondanks de uitvoerige toelichting door de bestuurder.

 • no-image

  OR-lid mag OR-werk doen tijdens langdurig verlof

  Een OR-lid dat na een langdurig verlof niet meer terugkeert in de onderneming, blijft lid van de OR en mag tijdens zijn verlof gewoon zijn OR-werk doen.

 • no-image

  OR krijgt onterecht geen adviesaanvraag

  Zelfs bij een besluit dat voor de ondernemingsraad naar alle waarschijnlijkheid aanvaardbaar is, dient de bestuurder het voorgenomen besluit ter advisering aan de OR voor te leggen.

  1
 • no-image

  Cliëntenraad mag gedagvaard worden

  Een cliëntenraad is vergelijkbaar met een ondernemingsraad en mag zelfstandig gedagvaard worden.

Nieuws over jurisprudentie

 • OR-lid gemeente Eindhoven uit OR gezet

  OR-lid uit OR gezet

  De ondernemingsraad van de gemeente Eindhoven is er in geslaagd om één van zijn OR-leden uit de OR te zetten, op grond van artikel 13 van de WOR.

 • OR-verkiezing RET moet over

  OR-verkiezing RET moet over

  De kantonrechter heeft geoordeeld dat de OR-verkiezingen bij vervoersbedrijf RET over moeten, omdat de ondernemingsraad zich niet aan het eigen reglement heeft gehouden en ook de WOR heeft geschonden.

 • Rechter stelt OR Ambulancedienst Oost in het gelijk

  Rechter stelt OR Ambulancedienst Oost in het...

  Ambulancedienst Oost wilde haar personeel verplichten een landelijke assessmenttraining te volgen. De OR was hier niet in gekend en stapte naar de rechter, die de eis van de OR heeft ingewilligd.

 • Geen standaard ontslag bij 65 jaar

  Geen standaard ontslag bij 65 jaar

  Werknemers die 65 jaar worden en niet onder een CAO vallen, kunnen niet meer zondermeer ontslagen worden.

  1
 • no-image

  Rechter: Medezeggenschap hoort aan de basis

  Niet zelden verschillen partijen bij de medezeggenschap van mening over het antwoord op de vraag op welke manier de medezeggenschapstructuur het beste vorm kan worden gegeven. Zo ook bij Stichting de Hefgroep, die de kwestie voorlegde aan de kantonrechter.

 • no-image

  Mag billen knijpen?

  De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 10 juli 2009 bepaald dat niet de ervaring van het slachtoffer doorslaggevend is of er sprake is van seksuele intimidatie. De media maken er ten onrechte van dat billen knijpen mag.

 • no-image

  Burnout verantwoordelijkheid werkgever

  Wanneer een werknemer een burnout krijgt, is de werkgever hier aansprakelijk voor. Het arbobeleid moet namelijk ingericht zijn om burnouts te voorkomen.

  1
 • Gehoorschade cellist voor rekening orkest

  Gehoorschade cellist voor rekening orkest

  Het gerechtshof in Arnhem heeft bepaald dat het Gelders Orkest aansprakelijk is voor blijvende gehoorschade die een cellist opliep tijdens zijn werkzaamheden.