Vraag en Antwoord

Hier vind je antwoord op veelgestelde OR-vragen. De vragen zijn afkomstig uit de praktijk. Heb je zelf een vraag, gerelateerd aan medezeggenschap, stel dan hier gratis jouw OR-vraag.

De vragen worden beantwoord door CAOP.

Adviesrecht

Moet OR-advies openbaar zijn?

Moet OR-advies openbaar zijn?

Hoe openbaar is het advies van de ondernemingsraad formeel? Moet het advies na een bepaalde periode gepubliceerd...

Rechten OR bij payrollregeling

Rechten OR bij payrollregeling

In onze LinkedIn-groep werd de volgende vraag gesteld: heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij een...

Rechten OR bij reorganisatie

De ondernemingsraad heeft adviesrecht, informatierecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. Van welk recht mag...

Advies bij nieuw functieboek?

Wanneer de bestuurder een nieuw functieboek maakt, met volgens hem daarin alleen nieuwe functiebenamingen, moet...

Betrokkenheid OR bij outsoursing

Er lijkt bij ons vaker sprake te zijn van outsourcementtrajecten. De ondernemingsraad heeft intern een discussie...

Rol OR bij wijziging statuten

Het bestuur van onze organisatie is van plan de statuten te wijzigen. Is hier advies- of instemmingsrecht van...

Aanpassing organogram

"De directie wil het organogram van de onderneming aanpassen. Wat moet de OR hiermee?"

OR-reces

"Tijdens het zomerreces van de OR heeft de directie een aantal ingrijpende besluiten genomen ter uitvoering van...

Aansprakelijkheid OR

"Is de OR aansprakelijk voor de gevolgen van de verkeerde adviezen die gegeven zijn?"

Verbouwing

"De verbouwing van ons hoofdkantoor kost circa tien miljoen euro. Is een dergelijke investering adviesplichtig?"

Afzien van adviesrecht

"Onder welke omstandigheden kan een OR afzien van zijn adviesrecht? Zijn er juridische consequenties?"

Adviestermijn

"Is er een vastgestelde termijn voor de OR om tot een advies te komen? Wij worden herhaaldelijk onder druk...

Adviseren zonder overleg

"Is de OR verplicht om eerst met de bestuurder te overleggen of kan hij ook besluiten - na bespreking van de...

Omgekeerde informatie

"De bestuurder wil ons pas informeren over de verkoop van een bedrijfsonderdeel als wij hem een vragenlijst...

Benoemingen zonder advies

"In onze ondernemingen worden de laatste tijd met regelmaat managementsfuncties ingevuld zonder dat de OR om...

Adviesplichtig krediet?

"Ten behoeve van herfinanciering van een groot bedrijfspand wil de ondernemer een nieuw hypothecair krediet...

Wat is duurzame samenwerking?

"Onze directeur meent dat het aangaan van een contract voor twee jaar gezien de beperkte periode niet valt...

Advies of informatie?

"De directie wil een deel van de werkzaamheden gaan uitbesteden. Dit zal niet leiden tot ontslagen. De OR wil...

Nieuwbouwplannen

"Ons bedrijf gaat op een andere locatie nieuw bouwen. Hoe kunnen we ons adviesrecht het beste benutten?"

Advies onder voorwaarden

"We hebben op een voorgenomen besluit positief geadviseerd met een aantal kanttekeningen en uitgangspunten...

Een buitenlands besluit

"Moet de OR van onze Nederlandse onderneming om advies worden gevraagd als het voorgenomen besluit afkomstig is...

Interim-bestuurder

"Moeten wij in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen over de benoeming van een interim-manager?"

Wat is een reorganisatie?

"De bestuurder houdt vol dat de door hem voorbereide reorganisatie niet onder het adviesrecht van de OR valt....

Arbeidsomstandigheden

Verplichte naambadge

Verplichte naambadge

Sinds kort wordt een deel van onze werknemers verplicht een naambadge te dragen. Mag dat?

5 mei vrij of niet?

5 mei vrij of niet?

Er heerst nogal wat onduidelijkheid over de vraag of men op 5 mei in lustrumjaren, zoals in 2010, recht heeft op...

OR inspraak over BHV?

Is de BHV (Bedrijfshulpverlening) een onderwerp waarover de ondernemingsraad of de VGWM-commissie iets kan...

Mexicaanse griep en privacy

Mexicaanse griep en privacy

Nu de Mexicaanse griep heerst worden er maatregelen genomen ter voorkoming van groot ziekteverzuim onder personeel.

Opheffen VGW(M)-commissie?

Hoe kun je als OR het beste te werk gaan bij het opheffen van een VGWM-commissie? En doen wij er wel goed aan?

Wat is een casemanager?

"De bestuurder heeft een nieuw ziekteverzuimprotocol ter instemming aan de OR gepresenteerd. Daarin is sprake...

Nieuwe werkplek, nieuwe RIE?

"Sinds kort heeft onze onderneming de beschikking over een extra locatie. Moet er voor deze werkplek een nieuwe...

Sancties op veiligheidsregels?

"Mag een werkgever sancties stellen op het overtreden van veiligheidsregels? Wij hebben geen disciplinaire...

Hoe maken wij een Arbo-werkplan?

"Onze OR wil voor het lopend jaar een arbo-werkplan maken. We hebben hiermee nog geen ervaring opgedaan. Kunt u...

Communiceren met achterban

Hoe vaak overleg met achterban?

Wij zijn van mening dat een ondernemingsraad niet zelfstandig beslist, maar altijd en voor alles instemming bij...

Rol OR bij sociaal jaarverslag

Rol OR bij sociaal jaarverslag

Is een bedrijf verplicht om een sociaal jaarverslag te maken? En wat is de taak van de ondernemingsraad hierin?

Adviesaanvragen naar achterban

Onze ondernemingsraad is van plan om alle instemmingverzoeken en adviesaanvragen nadat ze zijn goedgekeurd en...

Interesse van achterban

Hoe zorgen we ervoor dat de achterban meer geïnteresseerd is in het werk van de ondernemingsraad?

Censuur op OR-jaarverslag

"De directie wil een aantal 'stemmingmakende' passages uit het OR-jaarverslag geschrapt zien. Zijn wij verplicht...

Openbaar en vertrouwelijk

"Hoe om te gaan met openbare vergaderingen waar vertrouwelijke stukken worden besproken?"

Openbare vergaderingen

"Als medewerkers de OR- of overlegvergaderingen willen bijwonen, doen ze dat dan in eigen tijd of in werktijd?"

OR-site op intranet

"De OR wil de uitgebreide schriftelijke bulletins aan de achterban vervangen door korte samenvattingen en de...

Inhoud jaarverslag

Inhoud jaarverslag

"Waar moet ik als ambtelijk secretaris op letten bij het schrijven van een OR-jaarverslag? Wat kan ik wel...

OR als vertrouwenscommissie

"Bij gebrek aan een klachtencommissie en of een vertrouwenspersoon vervult de OR tevens de rol van...

We hebben ongewenste gasten...

"Vanwege een naderende fusie wil de ondernemingsraad het personeel van de buitendienst raadplegen. Omdat de...

Faciliteiten en ambtelijk secretaris 

Positie ambtelijk secretaris

Positie ambtelijk secretaris

Hoe ben je als ambtelijk secretaris (AS) normaliter ingebed in de organisatie? Valt de ambtelijk secretaris...

Tijd voor OR-werk

Tijd voor OR-werk

Hoeveel uur per week mag een OR-lid aan de OR-taken besteden?

Zakelijk e-mailadres voor OR?

Zakelijk e-mailadres voor OR?

Onze bestuurder vindt het niet wenselijk dat OR-leden een zakelijk e-mailadres krijgen, omdat zij flexwerkers...

Parttimers in de OR

Parttimers in de OR

Wat zijn de richtlijnen, met name met betrekking tot het aantal uren en de vergadertijden als parttimers deel...

Aparte ruimte voor de OR

Een aantal van onze OR-leden heeft op de plek waar zij hun dagelijkse werk doen geen mogelijkheid om de computer...

Omvang ambtelijk secretariaat?

De ondernemingsraad wil voor achttien uur per week ambtelijk secretariaat. De directie vindt dat buitensporig...

Instemmingsrecht

Aanpassing functiehuis

Aanpassing functiehuis

Wat zijn de rechten van de ondernemingsraad bij aanpassing van het functiehuis?

Rechten OR bij payrollregeling

Rechten OR bij payrollregeling

In onze LinkedIn-groep werd de volgende vraag gesteld: heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij een...

Aanpassing werktijden

Aanpassing werktijden

Onze organisatie heeft de werktijden veranderd: we moeten nu om 7.45 uur beginnen in plaats van om 8.00 uur. Dit...

Wijzigingen per vestiging

Wijzigingen per vestiging

Onze zorgorganisatie heeft verschillende locaties, verspreid over verschillende steden. De laatste tijd zijn er...

Nietig verklaren van een besluit

De directie heeft een besluit genomen over een instemmingsplichtig onderwerp en dat niet aan de ondernemingsraad...

Rol OR bij wijziging statuten

Het bestuur van onze organisatie is van plan de statuten te wijzigen. Is hier advies- of instemmingsrecht van...

Vaststelling ATV-dagen

Mag de ondernemingsraad samen met de bestuurder alle beschikbare ATV-dagen voor 2010 vaststellen, of is een...

Levensloopregeling

Is de bedrijfslevensloopregeling instemmingsplichtig? Zo ja, op welke onderdelen precies?

Pauzeregeling wijzigen

De werkgever wil de betaalde pauzes afschaffen en de werknemers in die tijd gewoon laten werken, zonder het...

Opleidingsplan gewijzigd

"Onze werkgever heeft bij het ESF een subsidie aangevraagd van 1,5 miljoen. Daarmee wordt het...

Verzekeringen

"In ons bedrijf krijgt het personeel korting op het verzekeringspakket. Dit is vastgelegd in de...

Toegang tot internet

"Onze OR is met de directie in gesprek over interne regels met betrekking tot het internetgebruik door...

Instemmingsverzoek per e-mail?

"De directie heeft ons via een mailtje om instemming gevraagd voor het plan om de pauzes in te korten. We...

Voorwaardelijke instemming

"De OR heeft met een bepaalde regeling ingestemd mits er aan een aantal voorwaarden zou worden voldaan. De...

Medezeggenschapstructuur

WOR in onderwijs

WOR in onderwijs

Welke medezeggenschap binnen het onderwijs wordt geregeld door de Wet op de ondernemingsraden?

OR na pensioen

OR na pensioen

Een van onze OR-leden gaat met vervroegd pensioen. Mag hij zijn lidmaatschap in de OR voortzetten?

OR-lid vervangen bij ziekte?

Een van de OR-leden is al meer dan een half jaar ziek. Het ziet er naar uit dat dit nog lang gaat duren. Wat...

Geen kandidaten voor OR

Heeft het voor een werkgever juridische of financiële consequenties als hij wel acties onderneemt om een...

Bestuurdersaansprakelijkheid

Het blijkt dat onze organisatie de laatste vier jaar niet goed is bestuurd. Het bestuur, directie en interimmers...

Vrijwilligers in de OR

Wij hebben vrijwilligers in onze organisatie. Kunnen zij ook in de ondernemingsraad komen?

Maximum aantal OR-vacatures

Van onze ondernemingsraad blijven twee van de zeven OR-leden over. Wat als er te weinig OR-leden overblijven?...

Lidmaatschap COR

Wij hebben een COR en drie ondernemingsraden. Wanneer is het lidmaatschap van de COR beëindigd?

OR-lid vaart eigen koers

Een OR-lid vaart zijn eigen koers en is niet bereid zich aan te sluiten bij de rest. Hij doet precies waar hij...

OR omvormen tot GOR

Ons bedrijf wordt gesplitst in meerdere bv's. Onze ondernemer stelt voor de nieuwe OR om te vormen tot een...

OR in organogram?

Als OR hebben we aangegeven dat wij vermeld willen worden in het organogram. Hierop kregen we een negatief...

Reglement voor OC

Dient er voor een onderdeelscommissie ook een reglement te worden opgesteld?

Zittingsduur commissieleden

"Binnenkort loopt de zittingsperiode van de ondernemingsraad af. Moeten dan ook de leden van de VGWM-commissie...

OR wil ander COR-lid

"De ondernemingsraad wil zijn vertegenwoordiging in de centrale OR (COR)  in handen van een ander lid leggen,...

Medezeggenschap na overname

"Onze NV heeft een bedrijf overgenomen met meer dan vijftig werknemers, maar zonder ondernemingsraad. De...

Onderdeelcommissie aan banden

"Onze OR wil een onderdeelcommissie (OC) instellen met beperkte bevoegdheden. Kan dit in het reglement of...

Wie bepaalt de structuur?

"Als je midden in een fusieproces zit, is het moeilijk de toekomstige zeggenschapsverdeling helder te krijgen....

Welke OR-commissie?

"De OR wil een commissie instellen die een bijdrage moet leveren aan de kostenbesparing in de onderneming. Wat...

Wel of geen COR?

"Onze b.v. bestaat uit vijf vestigingen met ieder een eigen ondernemingsraad. Deze vestigingen vallen elk onder...

OC of OR?

"We denken over het wijzigen van onze medezeggenschapsstructuur in een OR-OC of een COR-OR model. De bestuurder...

Medezeggenschap voor WIW'ers?

"In onze gemeente zijn de JWG en Banenpool (WIW) ondergebracht in een afzonderlijke stichting. Voor de 350...

OR-verkiezingen

Verkiezing uitstellen

Verkiezing uitstellen

Een bedrijf zit midden in een reorganisatie, die zeker nog een half jaar gaat duren. Kunnen tussentijdse...

Vakbondslid op vrije lijst

Mag een vakbondslid op de vrije lijst staan bij OR-verkiezingen, als er wel vakbondslijsten worden ingeleverd?

OR-voorzitter legt functie neer

De voorzitter van de ondernemingsraad legt zijn functie neer. Welke procedure moet gevolgd worden om de nieuwe...

Aantal leden in OR verlagen

De ondernemingsraad wil graag het aantal OR-leden lager laten zijn dan wettelijk is bepaald. De Raad van Bestuur...

OR-kandidaat trekt zich terug

Is het mogelijk om je als kandidaat terug te trekken voor de OR-verkiezingen en zo ja, welke officiële...

Evenveel stemmen

Evenveel stemmen

Wat doe je als er twee kandidaten bij OR-verkiezingen evenveel stemmen krijgen? Moeten er dan nieuwe...

Moet vacature opgevuld worden?

Onze ondernemingsraad heeft een ongeveer drie maanden geleden tussentijdse verkiezingen gehouden. Nu heeft er...

Eisen stembiljet

Eisen stembiljet

Aan welke eisen moet een papieren stembiljet voldoen om geldig te zijn? Wordt hierop de naam van de medewerker...

Stemrecht bestuurder

Mag onze bestuurder ook stemmen bij de verkiezingen voor een nieuwe ondernemingsraad?

Einde zittingstermijn

Eind van het jaar vinden bij ons verkiezingen plaats, maar het is ons niet duidelijk of huidige OR-leden (die...

Opvullen van gaten in de OR

Wij hebben een ondernemingsraad van negen personen. Daarvan hebben er twee hun lidmaatschap opgezegd. Hoe kunnen...

Stemrecht voor OR-verkiezingen

"Voor de komende verkiezingen hebben wij ons OR-reglement en de Wet op de Ondernemingsraden erop nageslagen.

Verkiesbaar voor 2 OR'en?

Ik werk bij 2 locaties die elk hun eigen OR hebben; kan ik me verkiesbaar stellen voor beide locaties?

Deeltijders uitsluiten?

Is het toegestaan bepaalde groepen van medewerkers uit te sluiten van het OR-lidmaatschap op grond van de...

Geen kandidaten

Er is geen enkele kandidaat voor de OR en de zittende leden hebben allen reeds ontslag genomen of gaan dat...

Overdracht van oude OR

"De vorige ondernemingsraad vindt een schriftelijke overdracht niet nodig. Zijn hier regels voor?"

Forceren van verkiezingen

"Er zijn ernstige interne conflicten binnen de ondernemingsraad die langzamerhand een onwerkzame toestand...

Gemengd systeem

"Wat is een 'gemengd systeem' bij OR-verkiezingen?"

Bekendmaking kandidaten

"Het dagelijks bestuur van de OR wil dat de verkiezingscommissie onmiddellijk de namen van kandidaten...

Volgorde van verkiezingen

"Wij hebben voor verschillende onderdelen van onze onderneming zogenaamde onderdeelcommissies: OC's. Moet de...

Geen kiesdeler, toch restzetel?

"Eén van de kandidatenlijsten heeft bij de algemene verkiezingen de kiesdeler niet gehaald, maar dreigt nu toch...

Uitstel verkiezingen

"Het ziet er naar uit dat slechts een beperkt aantal leden zich herkiesbaar stelt. De raad heeft echter op dit...

Stembiljet aan huis

"De OR wil de stembiljetten voortaan naar het huisadres sturen. Hoe voorkomen we dat ermee gesjoemeld wordt en...

Tussentijdse vacature openlaten?

"Onze OR zal na afloop van deze zittingsperiode - nog anderhalf jaar - niet langer bestaan: we zitten inmiddels...

Vakbond kiest zelf nieuw OR-lid

"Bij de algemene verkiezingen kreeg één lijst meer zetels dan er kandidaten waren gesteld. De betreffende bond...

Lijstenstelsel zonder rangorde

"Eén van de gebruikelijke verkiezingslijsten heeft de ondernemingsraad verzocht om de kandidaten in een cirkel...

Reorganisatie, fusie of overname

OR onder druk

OR onder druk

Het management zet de OR onder druk om het advies te sturen.

Rechten OR bij reorganisatie

De ondernemingsraad heeft adviesrecht, informatierecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. Van welk recht mag...

Wie informeert de vakbonden?

"Bij een inkrimpingsoperatie lijken gedwongen ontslagen onontkoombaar. Wie moet nu de vakbonden informeren, de...

Wat is een reorganisatie?

"De bestuurder houdt vol dat de door hem voorbereide reorganisatie niet onder het adviesrecht van de OR valt....

Is detachering adviesplichtig?

"Wegens tijdelijk te weinig werk worden vijftien medewerkers gedetacheerd naar een ander bedrijf. Is dat...

Werkwijze OR

OR en uitzendkrachten

OR en uitzendkrachten

Kan de ondernemingsraad iets betekenen voor uitzendkrachten en vrijwilligers? Nu wordt er bij ons bedrijf gezegd...

Invloed OR op beleid

We zijn een nieuwe ondernemingsraad. Hoe kan onze raad invloed uitoefenen op het beleid?

Tussentijds stoppen met OR-werk

Nu ik enige tijd in de ondernemingsraad zit, merk ik dat ik niet op mijn plek zit. Mag ik tussentijds stoppen en...

Kennis overdragen op nieuwe OR

De leden van de huidige ondernemingsraad stellen zich niet herkiesbaar. Wat kan de OR doen om de kennis die hij...

Bewaren van OR-stukken

Bewaren van OR-stukken

Bij het ordenen van het archief komen we hele oude stukken tegen.Wat is de wettelijke bewaartermijn voor stukken...

Hoe begin je een OR?

"Zijn er richtlijnen of stappenplannen om binnen korte tijd tot een gedegen start van een OR te komen?"

Inhoud OR-budget

Inhoud OR-budget

"De directie heeft ons gevraagd een voorstel voor een OR-budget in te dienen. Waar moeten we op letten?"

Van PVT naar OR?

"Ons bedrijf heeft een personeelsvertegenwoordiging (PVT). We naderen echter de grens van vijftig medewerkers....

Tijdelijk terugtreden uit OR

Is het volgens de wor mogelijk gedurende een zittingsperiode van 4 jaar je verkozen zetel tijdelijk af te...

Vervanging ziek OR-lid

Wat zijn de mogelijkheden om een langdurig ziek OR-lid (tijdelijk) te vervangen? We hebben geen schaduwleden.

Ontslagbescherming ex-ORleden

Ik ben 7 jaar intensief OR lid geweest en heb functies als secretaris en voorzitter gehad. Een jaar geleden...

Gratificatie

Is het gepast en ethisch verantwoord om als OR een gratificatie te ontvangen direct van de directeur, voor...

Inhuren externe deskundige

"De bestuurder geeft de OR geen toestemming voor het inhuren van een te betalen deskundige. Argument: geen...

Geen compensatie van toeslagen

"Mijn werkzaamheden spelen zich nagenoeg uitsluitend 's avonds en 's nachts af. Daarvoor ontvang ik toeslagen....

Uren schrijven

"De directie wil een opgave van de uren die de OR-leden aan het OR-werk besteden vanuit de gedachte 'dat het...

Faciliteiten COR

"Heeft de centrale OR (COR) ook het recht externe deskundigen in te schakelen zoals een OR? Artikel 35 WOR ...

Uitnodigen van deskundigen

"De directie verwacht van de OR voortaan dat er ook wordt overlegd over het inschakelen van kosteloze externe...

Voorwaardelijke instemming

"De OR heeft met een bepaalde regeling ingestemd mits er aan een aantal voorwaarden zou worden voldaan. De...

Overige vragen

WOR in onderwijs

WOR in onderwijs

Welke medezeggenschap binnen het onderwijs wordt geregeld door de Wet op de ondernemingsraden?

OR-jaarverslag verplicht?

OR-jaarverslag verplicht?

Een ondernemingsraad verstuurt ieder kwartaal een nieuwsbrief. De bestuurder vindt het niet nodig dat de OR een...

Uitsluiting stemrecht OR-lid

Uitsluiting stemrecht OR-lid

Kan de ondernemingsraad een OR-lid zijn stemrecht ontnemen wanneer hij of zij zelf door het besluit geraakt wordt?

OR na pensioen

OR na pensioen

Een van onze OR-leden gaat met vervroegd pensioen. Mag hij zijn lidmaatschap in de OR voortzetten?

Kosten scholing PVT

Kosten scholing PVT

De directie stelt dat de personeelsvertegenwoordiging zijn eigen scholing moet betalen, omdat er geen...

Aanpassing werktijden

Aanpassing werktijden

Onze organisatie heeft de werktijden veranderd: we moeten nu om 7.45 uur beginnen in plaats van om 8.00 uur. Dit...

Reistijd OR-cursus declareren?

Reistijd OR-cursus declareren?

Onze ondernemingsraad volgt een dagcursus van acht uur. Daarnaast is men in totaal vier uur kwijt aan de heen-...

OR-lid vervangen bij ziekte?

Een van de OR-leden is al meer dan een half jaar ziek. Het ziet er naar uit dat dit nog lang gaat duren. Wat...

Geen kandidaten voor OR

Heeft het voor een werkgever juridische of financiële consequenties als hij wel acties onderneemt om een...

Bestuurdersaansprakelijkheid

Het blijkt dat onze organisatie de laatste vier jaar niet goed is bestuurd. Het bestuur, directie en interimmers...

Vrijwilligers in de OR

Wij hebben vrijwilligers in onze organisatie. Kunnen zij ook in de ondernemingsraad komen?

Maximum aantal OR-vacatures

Van onze ondernemingsraad blijven twee van de zeven OR-leden over. Wat als er te weinig OR-leden overblijven?...

Lidmaatschap COR

Wij hebben een COR en drie ondernemingsraden. Wanneer is het lidmaatschap van de COR beëindigd?

Scholing in begroting?

We zijn druk bezig om de begroting van de ondernemingsraad voor het nieuwe jaar af te ronden. Daarin hebben we...

Het opstellen van een budget

Het opstellen van een budget

Onze bestuurder wil graag dat wij een budget voor de ondernemingsraad opstellen. Wij werken al jaren zonder...

OR-lid vaart eigen koers

Een OR-lid vaart zijn eigen koers en is niet bereid zich aan te sluiten bij de rest. Hij doet precies waar hij...

OR omvormen tot GOR

Ons bedrijf wordt gesplitst in meerdere bv's. Onze ondernemer stelt voor de nieuwe OR om te vormen tot een...

Rol OR bij wijziging statuten

Het bestuur van onze organisatie is van plan de statuten te wijzigen. Is hier advies- of instemmingsrecht van...

Recht op personeelslijst?

Hebben wij als ondernemingsraad ook recht op een personeelslijst met naam en geboortedatum of personeelslijst op...

Contact met RvC

In hoeverre kan de bestuurder voorkomen dat we een gesprek hebben met de Raad van Commissarissen?

Onkostenvergoeding te laag?

De OR heeft afgevaardigden verspreid door Nederland zitten. Voor vergaderingen maak ik veel kilometers met een...

Aanstellen van notulist

Mag een directie zelf een notulist aanwijzen ten behoeve van de OR-vergadering?

Wijziging winstdelingsregeling

Binnen ons bedrijf hebben we een winstdelingsregeling die inherent is aan de gemaakte winst. Hiervoor is een...

Inzage in lonen?

Kunnen wij als OR inzage krijgen in de lonen van het personeel en de directie?

OR in organogram?

Als OR hebben we aangegeven dat wij vermeld willen worden in het organogram. Hierop kregen we een negatief...

Reglement voor OC

Dient er voor een onderdeelscommissie ook een reglement te worden opgesteld?

Eisen aan het uiterlijk

Eisen aan het uiterlijk

Hoe ver mag een bestuurder gaan als het gaat om het uiterlijk van medewerkers? Bijvoorbeeld bij sieraden,...

Cursus weigeren

Een medewerker wil een cursus volgen maar hij krijgt van de werkgever te horen dat hij die niet krijgt, omdat...