Eerste Kamer neemt voorstel tot wijziging WOR aan

1

De Eerste Kamer heeft het voorstel tot wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden op 25 juni 2013 zonder stemming aangenomen.

Er is wel door de fractie van de SP een aantekening verleend. Dit wil zeggen dat de fractie, wanneer er wel een stemming zou hebben plaatsgevonden, tegen zou hebben gestemd.

Met het wetsvoorstel wordt het scholingssysteem voor ondernemingsraden officieel aangepast. Per 1 januari van dit jaar was de GBIO-heffing en de subsidie op OR-scholing al afgeschaft, zodat er in de praktijk al één en ander gewijzigd was. Door deze wijzigingen is het aantal OR-trainingen het afgelopen halfjaar flink afgenomen.

Met betrekking tot scholing van OR-leden is vastgesteld dat de het scholingsrecht voor OR-leden expliciet wettelijk verankerd is. De SER heeft de bevoegdheid gekregen om een richtbedrag voor scholing per dag(deel) vast te stellen, dat gebruikt kan worden als richtsnoer voor het scholingsbudget van OR-leden.  Ook moet er een vorm van kwaliteitsbewaking van het opleidingsaanbod komen.

Naast wijzigingen in het scholingssysteem vervalt de verplichte bemiddeling door bedrijfscommissies in het kader van de geschillenprocedure. Ook wordt met dit wetsvoorstel het recht van de ondernemingsraad op informatie over zeggenschapsverhoudingen binnen internationale concerns verduidelijkt.

Handtekeningenplicht

Bij de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de WOR in de Tweede Kamer, werd ook een amendement van D66 aangenomen, waarin de verplichting tot het verzamelen van handtekeningen voor ongeorganiseerden bij OR-verkiezingen zou worden afgeschaft. Deze verplichting stond omschreven in artikel 9 lid 2b van de WOR. In de Eerste Kamer bestonden twijfels over dit amendement.  Zo spreken de leden ondermeer over het ontbreken van draagvlak onder OR-kandidaten. Minister Asscher heeft begin juni de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER gevraagd om aanbevelingen te doen over dit onderwerp. Hij verwacht de aanbevelingen dit najaar. De minister achtte het echter niet wenselijk om met de behandeling van het wetsvoorstel tot dit moment te wachten. De consequentie van wachten zou zijn dat er onduidelijkheid bestaat over de toekomst van de financiering van scholing van OR-leden en over de modernisering van een deel van het medezeggenschapsrecht, aldus de minister. ‘Dat zijn negatieve consequenties. Het aannemen van het wetsvoorstel past veel meer in de lijn van de wens van de sprekers die ik hier heb gehoord, alsmede van de wens van de Tweede Kamer,’ aldus Asscher. Het wetsvoorstel is dan ook door de Eerste Kamer aangenomen zonder stemming.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

1 reactie

Reageer