OR en arbeidsvoorwaarden

4

Klopt het dat de ondernemingsraad géén rol heeft als het gaat om primaire arbeidsvoorwaarden, zoals arbeidsduur, hoogte loon, aantal vakantiedagen?

 

Kan de werkgever hierover alleen afspraken maken met de individuele werknemer of met de vakbonden in de vorm van een cao? Welke rol heeft de ondernemingsraad wel met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden?

Bij ons in het bedrijf is door een fusie een groot verschil is ontstaan in de arbeidsvoorwaarden. Dit moet gelijkgetrokken worden (harmonisatie). Over welke punten mogen wij als ondernemingsraad wel beslissen en welke niet?

Het antwoord op deze vraag:

Voor ongeveer 85 procent van de werknemers in Nederland is een cao van toepassing. De arbeidsvoorwaarden die daarin staan gelden in ieder geval. De OR speelt dan geen rol. Toch is er vaak behoefte om binnen één bedrijf of instelling nog extra afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden.

Het is verstandig om salarissen, jaarlijkse verhoging, pensioen en belangrijke toeslagen over te laten aan vakbondsbestuurders. Zij zijn ervaren op dit terrein, en door hun onafhankelijkheid van de directie zijn ze niet zo makkelijk onder druk te zetten. Het gaat tenslotte om grote belangen.

De ondernemingsraad maakt in de praktijk wel regelmatig afspraken over precieze werktijden, roosters en vergoedingen. Aan dat soort ‘maatwerkafspraken’ is tegenwoordig een grote behoefte. Als zo’n afspraak door de directie is vastgelegd in een regelingenboek dat naar alle medewerkers is gepubliceerd, geldt zo’n afspraak als een toezegging naar iedereen. Elke werknemer kan er vervolgens een beroep op doen.

Arbeidsvoorwaarden is een ingewikkeld thema dat van de ondernemingsraad specialisatie vraagt. Verstandig is dat uw OR er een aparte commissie voor inricht. De mensen daarin kunnen zich goed inlezen, een cursus volgen, de contacten onderhouden, wensen inventariseren van de collega’s, behoeftes van het bedrijf peilen en afstemmen met de vakbondsbestuurder(s).

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

4 reacties

 1. Trainiac Training & Advies op

  Uit deze casus begrijp ik dat er een verschil is ontstaan in de arbeidsvoorwaarden ten gevolge van een fusie. De OR heeft hierin mijns inziens een grotere rol in dan het antwoord hierboven doet vermoeden. De werkgever heeft in zijn adviesaanvraag voor de fusie moeten aangeven wat de personele gevolgen zijn van de fusie. Als dit inhoudt dat er een groot verschil in arbeidsvoorwaarden zal ontstaan tussen de werknemers van beide partijen staat het de OR vrij om eisen te stellen aan de overname.

  In de uitleg hierboven wordt de aanname gedaan dat uw bedrijf onder een CAO valt en dat de vakorganisaties actief zijn. Indien dit het geval is zullen zij de onderhandelingen doen voor de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. Indien er geen CAO is, of indien de vakorganisaties geen onderhandelingen willen doen (bijvoorbeeld omdat te weinig mensen lid zijn van een vakorganisatie), dan is deze rol wel degelijk weggelegd voor de OR. Er is immers geen enkele wet die de werkgever of de OR verbiedt om met elkaar een dergelijk harmonisatietraject te doorlopen.

  Dit betekent ook dat de OR wel degelijk afspraken kan maken met de werkgever over het inpassen van lonen in het loongebouw van de nieuwe organisatie, het aantal vakantiedagen en de arbeidsduur.

  Schroom dus niet om uw werkgever er op te attenderen dat de OR ook betrokken wil en kan zijn in een dergelijk traject.

  Team Trainiac Training & Advies

 2. h4m, hart voor medezeggenschap op

  Als de vakbonden geen actieve rol spelen is het aan de OR om te zorgen dat hij een rol kan spelen bij de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Op een aantal onderdelen heeft de OR sowieso instemmingsrecht.
  Meestal spreken wij af bij advisering in fusies dat de OR bij de latere harmonisatie instemmingsrecht krijgt over het geheel van arbeidsvoorwaarden (convenant art.32 WOR).
  Lukt dit niet, dan spreken we in ieder geval adviesrecht af.
  Meestal laten we deze voorwaarde voorafgaan door achterban bijeenkomsten, en vragen wij de achterban naar de door hun gewenste rol voor de OR. Het voorlopige resultaat van de harmonisatie leggen we ook voor aan de achterban.
  Ook directies vinden dit een prettige werkwijze, want dan weten zij ook dat de uiteindelijke voorstellen gedragen worden door het personeel en toegesneden zijn op de belangen van het bedrijf + het personeel.
  Team h4m, hart voor medezeggenschap

 3. Met bovenstaande reactie ben ik het eens. Zelf als voorzitter gewerkt tijdens het ontstaan van een joint-venture tussen twee olieraffinaderijen.
  Daar werden twee CAO en aanvullende arbeidsvoorwaarden geharmoniseerd en dit hebben we gedaan met een commissie van beide OR ?en en FNV en CNV.
  In het primaire deel waren de vakbonden de onderhandelaars, met de OR in het ?zijkamertje? en bij het secundaire deel waren de ondernemingsraden de onderhandelaars met de vakbonden nu in het ?zijkamertje? .
  Dus de OR heeft een grote rol in dit spel en dienen dit te claimen bij de werkgever.
  Door deze aanpak is het voor de werknemers goed uitgepakt en werd er een overgangsregeling van 5 jaar afgesproken, zodat daarna de voorwaarden voor iedereen gelijk waren.
  Ook in mijn hedendaagse werk als deskundige op medezeggenschap werk ik met mijn klanten op deze wijze en het geeft goede resultaten. Ook directies hebben er groot belang bij dat ze samen met de ondernemingsraad en vakverenigingen op een goede en rustige wijze, dit zo snel mogelijk oplossen en rust in het bedrijf krijgen.
  Ladage Praktijk Advies voor o.a. medezeggenschap.

 4. Rob Coppoolse op

  Als het om maatwerkafspraken gaat dan mag je volgens onze jurist ook afspraken maken voor een kleine groep en dan geld dit alleen voor deze groep en niet voor de hele organisatie.Dus kunnen andere medewerkers hier geen beroep op doen.

Reageer