Aanpassingen Wet op de ondernemingsraden

0

In 2012 werd een wetsvoorstel ingediend om de Wet op de ondernemingsraden aan te passen. In juni 2013 werd het wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer en op 18 juli is dit gepubliceerd in het Staatsblad. De gewijzigde WOR treedt op 19 juli 2013 in werking. Wat verandert er?

OR-scholing

OR-leden blijven recht houden op scholing. Het scholingsrecht voor ondernemingsraden wordt expliciet wettelijk verankerd. Het minimum aantal dagen blijft op vijf dagen voor OR-leden en drie dagen voor commissieleden.

Het GBIO was het scholingsfonds voor medezeggenschap. Werkgevers moesten een heffing betalen aan het fonds. Scholingsinstituten die aangesloten waren bij het GBIO ontvingen een subsidie voor OR-scholing. Dit systeem is met de gewijzigde WOR afgeschaft. Werkgevers hoeven geen heffing meer te betalen, maar betalen de scholing van OR-leden rechtstreeks.
Het GBIO was ook verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de opleidingen. Deze functie wordt nu overgenomen door de SER. De SER heeft daarnaast de bevoegdheid gekregen om een richtbedrag voor scholing per dag(deel) vast te stellen, dat gebruikt kan worden als richtsnoer voor het scholingsbudget van OR-leden.

Geschillen

De verplichte bemiddeling door bedrijfscommissies in het kader van de geschillenprocedure, zoals omschreven in WOR artikel 36 vervalt. Bij een geschil mogen OR-leden direct naar de kantonrechter. Bekijk ook Joeps Loep hierover.

Internationale onderneming

In artikel 31 van de WOR wordt verduidelijkt dat het informatierecht van de ondernemingsraad ook van toepassing is op internationale zeggenschapsverhoudingen.

Handtekeningenplicht

Bij behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer in februari 2012 werd er een amendement toegevoegd door D66. Werknemers die in de ondernemingsraad willen en geen lid zijn van de vakbond, hoeven geen handtekeningen meer te verzamelen om zich kandidaat te stellen.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer