Informatierecht: halen en brengen

0

Informatierecht is geen eenzijdige aangelegenheid. Want
niet alleen heeft de OR op een aantal terreinen ‘haalplicht’, op weer andere terreinen is het juist de bestuurder die de informatie moet overhandigen aan de OR, een ‘brengplicht’ dus. Wat zijn die rechten en plichten? En vooral: wat kan de OR hiermee?

In de literatuur wordt meestal gesproken over het informatierecht dat de OR heeft. Deze manier van formuleren maakt de OR tot vragende partij, en daarmee afhankelijk van de bestuurder. De WOR benoemt echter op een aantal plaatsen expliciet een informatieplicht van de ondernemer. De OR heeft wat informatierecht betreft dus te maken met zijn eigen ‘haalplicht’ en een ‘brengplicht’ van de bestuurder.

Haal- en brengplichten

Haalplicht, artikel 31.1 WOR

Desgevraagd informeren:
• Algemeen informatierecht van de OR en de OR-cie’s
• Desgewenst schriftelijk
• Alle informatie en gegevens die de OR redelijkerwijs nodig heeft voor de vervulling van zijn taak.

Brengplicht, artikel 31.2 WOR

Informatierecht organisatorische zaken: Het gaat hierbij om juridische en organisatorische informatie die de OR ongevraagd moet ontvangen van de bestuurder aan het begin van de zittingsperiode, en verder bij wijziging van:
• rechtsvorm en statuten;
• organisatiestructuur;
• verdeling van bevoegdheden;
• bestuursleden en leden RvC;
• duurzame betrekkingen;
• eventuele wijzigingen.

Brengplicht, artikel 31a en b WOR

Informatie m.b.t. de algemene gang van zaken: Het gaat hierbij om informatie die de OR ongevraagd moet ontvangen van de bestuurder ten behoeve van de bespreking over de algemene gang van zaken van de onderneming. De informatie is onder te verdelen in:
– Financiële informatie (relatie met adviesrecht, artikel 31a):
• Algemene gegevens over resultaten verleden + verwachtingen toekomst: minimaal 2 x per jaar
• Jaarrekening + jaarverslag
• Winstbestemming, accountantsverklaring
• Investerings- en meerjarenplannen
• (indien van toepassing) milieuverslag
– Sociale informatie (relatie met instemmingsrecht, artikel 31b)
• Bespreking ten minste 1 x per jaar
• Over het gevoerde sociaal beleid en aantal werknemers, schriftelijk, kan in de vorm van een sociaal jaarverslag
• Over het te voeren sociaal beleid en verwachting m.b.t. het aantal werknemers, mondeling of schriftelijk
– Informatie over te verwachten trajecten m.b.t. artikel 25 en 27 (advies en instemming, artikel 24)

Zonder informatie geen invloed

De kern van medezeggenschap is het geven van een mening en het uitoefenen van invloed in de vorm van bespreekrecht, initiatiefrecht, adviesrecht en instemmingsrecht. De OR kan zich daarmee de positie verwerven van een van de belangrijkste adviseurs van de bestuurder. Een mening die echter niet is gebaseerd op kennis van zaken, ofwel informatie, zal niet serieus worden genomen. Een OR die zichzelf serieus neemt, en een echte adviseurpositie wil innemen, zal dus gericht achter informatie aangaan. Hij maakt keuzes en stelt prioriteiten. Hij houdt de bestuurder scherp op het tijdig aanleveren van informatie en doet daarmee een beroep op zijn informatierecht.

Algemeen informatierecht (artikel 31.1)

‘De ondernemer is verplicht “desgevraagd” aan de OR alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die deze voor de vervulling van zijn taak “redelijkerwijs” nodig heeft’, zo staat vermeld in artikel 31.1. En ‘desgevraagd’ staat hier niet voor niets. Wanneer de OR (in redelijkheid) vraagt om informatie, kan de bestuurder niet eenzijdig beslissen dat de OR die informatie niet nodig heeft. Het betekent wel dat de OR zelf actief zal moeten aangeven welke informatie hij wil ontvangen, anders nodigt hij de bestuurder uit om de keus voor de OR te maken. En een bestuurder die een OR het werken moeilijk wil maken, geeft een OR zoveel mogelijk informatie, het liefst postzakken vol.
Wat de term ‘redelijkerwijs’ betreft geldt het volgende. Wanneer een OR kan aangeven waar de informatie voor nodig is, en daadwerkelijk met die informatie iets wil doen is de informatievraag in principe redelijk. Toch kunnen er omstandigheden zijn waardoor de bestuurder die informatie niet wil of kan verstrekken. Als de OR dan toch die informatie claimt, en de verplichting afdwingt, is het nodig om de belangen van de OR en die van de bestuurder tegen elkaar af te wegen. Redelijkheid kan ook betekenen dat de OR de gevraagde informatie wel krijgt, maar onder geheimhouding.

Informatierecht organisatorische zaken (artikel 31.2)

De OR kan op basis van de hieronder vallende informatie een goed beeld krijgen van het krachtenveld waarbinnen de onderneming opereert (rechtsvorm, al dan niet deel uitmaken van een groep, duurzame betrekkingen). Daarnaast geeft het inzicht in de bevoegdhedenverdeling binnen de onderneming, en daarmee in het besluitvormingsproces. Omdat de OR in het besluitvormingsproces een belangrijke rol kan spelen door middel van onder meer het adviesrecht en instemmingsrecht , geeft deze informatie de mogelijkheid om binnen de organisatie effectief te netwerken en daarmee meer invloed uit te kunnen oefenen in de strategische fase van nieuwe projecten zoals reorganisaties of wijziging van regelingen.

Informatie m.b.t. de algemene gang van zaken (artikel 31a en b)

Veel informatie moet door de bestuurder worden gegeven ten behoeve van de bespreking van de algemene gang van zaken (artikel 24). Dit artikel geeft de bestuurder de plicht om mededelingen te doen over de voorbereidingen op besluiten in het kader van artikel 25 en 27, en ook om afspraken te maken over de wijze waarop de OR in de besluitvorming wordt betrokken. Deze mededelingen geven de ondernemingsraad een goede mogelijkheid om de eigen werkzaamheden te plannen, en ook om tijdig om de goede informatie te kunnen vragen op basis van het algemeen informatierecht.

Op een goed manier informatie verzamelen en informeren is een kunst, lees de tips.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer