Or en Arbeidsinspectie: kies de beste samenwerking

De Nederlandse Arbeidsinspectie (de voormalige Inspectie SZW) is belast met het toezicht op de naleving van de Arbowet en de Arbeidstijdenwet. Ook heeft de Arbeidsinspectie een rol bij het onderzoeken van een werkplek voor een arbeidsgehandicapte werknemer. Maar wat heb je als or aan de Nederlandse Arbeidsinspectie?