‘Overleg met Raad van Toezicht is verboden’

‘Overleg met Raad van Toezicht is verboden’

‘Wij zijn een or van een stichting die in zwaar weer verkeert. Wij hebben onze bestuurder laten weten dat wij een overleg willen inplannen met de Raad van Toezicht. Onze bestuurder vindt dit ‘onzin’ en vindt dat een overleg met de RvT niet tot onze taak behoort. Hij heeft ons tussen de regels door verboden om rechtstreeks contact op te nemen met de RvT. Kan hij dit doen?’

‘Overleg met Raad van Toezicht is verboden’
Shutterstock

Bij veel stichtingen met een ondernemingsraad is ook een RvT ingesteld. De RvT van de stichting heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de onderneming. De RvT is formeel gezien de werkgever van de bestuurder en kan de bestuurder benoemen, ontslaan en schorsen.

Veel gezamenlijke belangen

De taak van de RvT is een andere dan die van de or en uiteraard verschillen ook de bevoegdheden van elkaar. Toch hebben RvT en or ook veel gezamenlijke belangen: het goed functioneren van de onderneming staat voorop. Overleg tussen toezichthouder en or is dan ook wenselijk en gebruikelijk.

Overleg is nodig

Naar mijn mening kan de RvT haar taak niet goed uitoefenen zonder regelmatig overleg met de or te voeren. De or beschikt immers over hele waardevolle informatie, waarmee de RvT een volledig beeld krijgt over het functioneren van de onderneming en van de bestuurder.

Gelet op de belangrijke positie van de RvT, ook ten aanzien van beleidsmatige zaken, kan de or zijn taak niet volwaardig uitoefenen zonder overleg met de RvT. Je wilt als or immers ook op die tafel invloed uitoefenen. En dat doe je door informatie uit te wisselen en contact met elkaar te hebben.

Wettelijke basis

Dit samenspel tussen or en RvT is ook wettelijk verankerd, door bepalingen die het contact mogelijk maken en soms ook verplichten. De or kan op grond van artikel 16 Wor de toezichthouder uitnodigen bij vergaderingen, zoals jullie hebben voorgesteld. Tevens kan de or de RvT uitnodigen bij overlegvergaderingen. De RvT is dan niet verplicht om de uitnodiging te accepteren. Dat is anders bij het tweejaarlijkse artikel 24-overleg over de algemene gang van zaken en vergaderingen over adviesplichtige onderwerpen. Dan geldt een verschijnplicht.

Bestuurder heeft ongelijk

Het standpunt van jullie bestuurder is dan ook niet juist, integendeel. Ik zou de or adviseren om – juist ook in goede tijden – altijd actief contact te onderhouden met de toezichthouder. Voor zover jullie bestuurder dit als ‘bedreigend’ ervaart, kan het slim zijn om eerst een overleg te plannen waarbij de bestuurder zelf ook aanwezig is. Juist wanneer de onderneming in zwaar weer verkeert kun je elkaar als bestuurder, toezichthouder en ondernemingsraad nog wel eens hard nodig hebben.

Annette Terpstra

Lees ook: