Bekijk alle artikelen

Kantonrechter wijst verzoek om vervangende toestemming toe

Kantonrechter wijst verzoek om vervangende toestemming toe

Het Academisch Medisch Centrum wil Goede Vrijdag als collectieve vrije dag laten vervallen. De vrijgekomen vakantie-uren wil de werkgever aan werknemers toekennen als flexibel op te nemen vakantie-uren.

Over een 'onherstelbaar verstoorde' arbeidsverhouding

Over een 'onherstelbaar verstoorde' arbeidsverhouding

Een werknemer functioneert onvoldoende. Na verloop van tijd verzoekt de werkgever de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Onder meer wegens een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. De werknemer claimt onder andere ontslagbescherming wegens lidmaatschap van een or-commissie. Houdt dit stand?

Ontbindingsverzoek arbeidsongeschikt or-lid toegewezen

Ontbindingsverzoek arbeidsongeschikt or-lid toegewezen

De werknemer is sinds 1992 in dienst bij de werkgever. Hij is tot juni 2022 lid van de ondernemingsraad geweest. Sinds november 2020 is hij arbeidsongeschikt. Een verzoek om de arbeidsovereenkomst te ontbinden mislukt de eerste keer, omdat de werknemer minder dan twee jaar geleden lid is geweest van de ondernemingsraad.

Verschuiving datum salarisaanpassing: instemmingsplichtig?

Verschuiving datum salarisaanpassing: instemmingsplichtig?

Heeft de or instemmingsrecht bij het wijzigen van de datum voor individuele salarisaanpassingen van werknemers? De kantonrechter Eindhoven behandelde onlangs een geschil over die vraag.

Opzegverbod tijdens lidmaatschap medezeggenschapsraad

Opzegverbod tijdens lidmaatschap medezeggenschapsraad

Er geldt een opzegverbod wanneer een werkgever de arbeidsovereenkomst met een lid van de ondernemingsraad wil opzeggen. Een vergelijkbaar opzegverbod bestaat voor leden van de medezeggenschapsraad op een school.

De nieuwe Wet bescherming klokkenluiders en de or, hoe gaat dat samen?

De nieuwe Wet bescherming klokkenluiders en de or, hoe gaat dat samen?

Op 18 februari 2023 is de Wet Huis voor klokkenluiders vervangen door de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk). De Wbk bevat regels om klokkenluiders te beschermen die inbreuken melden op het Europese Unierecht. De meldprocedure verandert aanzienlijk onder deze nieuwe Wet. Daar heeft de or instemmingsrecht op.

Or krijgt voet tussen de deur bij flexibele schil

Or krijgt voet tussen de deur bij flexibele schil

In 2022 legde de or van Albert Heijn eCommerce een geschil met de bestuurder voor aan de Ondernemingskamer. Hij had de or om advies moeten vragen als er raamovereenkomsten met uitzendbureaus worden afgesloten. De bestuurder vond dat niet nodig, waarop de or in beroep ging. De Ondernemingskamer wees het beroep van de or af. De Hoge Raad vernietigde dit vonnis van de or. Advies vragen over raamovereenkomsten voor flexibele inhuur valt onder het adviesrecht van de or.

Handtekening niet vereist voor vaststellingsovereenkomst

Handtekening niet vereist voor vaststellingsovereenkomst

Als partijen het per e-mail eens zijn over de beëindigingsvoorwaarden van een vaststellingsovereenkomst, dan is een expliciete handtekening volgens de rechter niet noodzakelijk.

Recht op onverplichte loonsverhoging is arbeidsvoorwaarde

Recht op onverplichte loonsverhoging is arbeidsvoorwaarde

Een jaarlijkse onverplichte salarisverhoging bovenop de verhoging van de cao is een arbeidsvoorwaarde. De verhoging was inmiddels zo vanzelfsprekend dat er volgens de rechter sprake was van een verworven recht.

Sollicitant niet verplicht om info gezondheid te melden

Sollicitant niet verplicht om info gezondheid te melden

Tijdens de sollicitatieprocedure was de werkneemster niet op de hoogte van haar gezondheidsinformatie. Daardoor kon de medewerkster niet weten dat zij ongeschikt was voor haar functie, aldus de rechter.

De reikwijdte van het informatierecht

De reikwijdte van het informatierecht

Artikel 31 WOR verplicht de ondernemer om de or tijdig alle informatie te geven die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De kantonrechter Nijmegen boog zich recent over een zaak waarin zorgorganisatie Pluryn weigerde te voldoen aan een verzoek van de or om (financiële) informatie.

Hoofdelijk aansprakelijk voor loon? Dan ook voor de loonstrook

Hoofdelijk aansprakelijk voor loon? Dan ook voor de loonstrook

Een werknemer kan een vordering van achterstallig loon instellen bij zijn eigen werkgever, maar ook bij de opdrachtgever van zijn werkgever. Van wie ontvangt hij dan de specificatie van die betaling?

Over het einde van een slapend dienstverband

Over het einde van een slapend dienstverband

Een zieke werknemer wil na tien jaar slapend dienstverband van zijn arbeidsovereenkomst af. Daarbij wil hij wel een transitievergoeding krijgen. De werkgever weigert mee te werken. Kan dat?

Werkweigering als dringende reden voor ontslag?

Werkweigering als dringende reden voor ontslag?

Een werkgever mag van een werknemer verwachten dat hij een redelijke opdracht uitvoert. Als de werknemer dat niet doet, kan dat werkweigering opleveren. Dat kan zelfs leiden tot een ontslag op staande voet.

Over de uitleg van een leidraad gesproken

Over de uitleg van een leidraad gesproken

De ondernemingsraad kan in rechte optreden voor het bevorderen van naleving van de voorschriften genoemd in artikel 28 lid 1 Wor.

Wat de rechter zegt over het loonbegrip van de transitievergoeding

Wat de rechter zegt over het loonbegrip van de transitievergoeding

Tussen de werkgever en werkneemster ontstaat discussie over de transitievergoeding. De rechter oordeelt dat een werkgeversbijdrage en (bovenwettelijk) verlof niet onder het loonbegrip van de transitievergoeding vallen.

Besluit berekeningsmethode roostertoeslag heeft terugwerkende kracht

Besluit berekeningsmethode roostertoeslag heeft terugwerkende kracht

Bij een werkgever gold een bepaalde berekeningsmethode voor roostertoeslag voor een deel van het personeel. Vanaf oktober 2018 is de manier van inroosteren gedeeltelijk veranderd. In de nieuwe roosters zijn namelijk niet langer ingeroosterde vakantiedagen opgenomen. De ondernemingsraad heeft ingestemd met de nieuwe berekeningsmethode.

Verwaarlozen reïntegratie kost ING veel geld

Verwaarlozen reïntegratie kost ING veel geld

ING heeft de reïntegratieverplichtingen geschonden. Volgens de rechter is dit gedrag ernstig verwijtbaar, waardoor de bank een billijke vergoeding van 273.088,06 euro moet betalen aan de werknemer.