Bekijk alle artikelen

Extra vrij als je werkt op een feestdag?

Extra vrij als je werkt op een feestdag?

Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag (eens in de vijf jaar), Hemelvaart, Pinksteren. Het zijn de officieel erkende feestdagen. Welke regels gelden voor...

Arend van Dam

Intrinsiek gemotiveerd

Henrike Klijn heeft er bijna twee termijnen op zitten als or-lid bij de christelijke hulporganisatie Woord en Daad. In mei zwaait ze af als...

Met spoed vereist: vervangende toestemming

Met spoed vereist: vervangende toestemming

Een ondernemingsraad van een gemeente vordert in kort geding bij de voorzieningenrechter een verbod op het invoeren en toepassen van een nieuwe...

Ontslag op staande voet om werkzaamheden tijdens ziekte

Ontslag op staande voet om werkzaamheden tijdens ziekte

Een werknemer is arbeidsongeschikt en zegt geen enkele belasting te kunnen hebben. Toch werkt hij wel regelmatig sjouwend en zwoegend in de...

Werkgever is aansprakelijk voor long covid

Werkgever is aansprakelijk voor long covid

Een werkneemster stelt haar werkgever aansprakelijk voor de door haar geleden en nog te lijden schade als gevolg van een covid-19 besmetting. De...

Geen stilzwijgende instemming met afschaffing bonusuitkering

Geen stilzwijgende instemming met afschaffing bonusuitkering

Nadat de cao is afgelopen, schaft de werkgever met instemming van de ondernemingsraad de bonusuitkering uit de cao af. De FNV vordert betaling van de...

Hoe zit dat met de AVG?

Hoe zit dat met de AVG?

Wij zijn een ondernemingsraad bij een groot internationaal concern in de staalindustrie. Sinds een aantal jaar krijgt de or steeds minder informatie,...

Nietigheid instemmingsplichtig besluit?

Nietigheid instemmingsplichtig besluit?

Indien een ondernemer een instemmingsplichtig besluit neemt zonder instemming van de or, dan kan de or binnen een maand schriftelijk de nietigheid...

Ontbinding arbeidsovereenkomst ondanks or-lidmaatschap

Ontbinding arbeidsovereenkomst ondanks or-lidmaatschap

Een ontbindingsverzoek kan de kantonrechter alleen toewijzen wanneer er geen opzegverbod geldt. Bijvoorbeeld door het or-lidmaatschap. Maar dat...

Recht op transitievergoeding na drugsgebruik?

Recht op transitievergoeding na drugsgebruik?

Handelt iemand ernstig verwijtbaar als hij bedrijfsmiddelen gebruikt om drugs te halen en sekslijnen te bellen?

Instemmingsrecht ondernemingsraad bij beloningssysteem

Instemmingsrecht ondernemingsraad bij beloningssysteem

Op 11 november 2003 wees de kantonrechter te Rotterdam erop dat het instemmingrecht van de ondernemingsraad op grond van de wor ziet op de...

Overgang van onderneming, maar geen overgang medezeggenschapsrechten

Overgang van onderneming, maar geen overgang medezeggenschapsrechten

Bij een heraanbesteding gaat een deel van het beveiligingspersoneel op Schiphol over naar een nieuwe contractant. Een aantal personeelsleden eist...

Toewijzing ontbindingsverzoek op de i-grond

Toewijzing ontbindingsverzoek op de i-grond

Bij het ontbinden van een arbeidsovereenkomst met een werknemer kan de werkgever sinds kort de cumulatiegrond, ontslaggrond i, gebruiken. In deze...

Ondernemingskamer toetst collectief ontslag

Ondernemingskamer toetst collectief ontslag

Medtronic, een internationaal concern in medische hulpmiddelen, wordt gereorganiseerd. In Nederland komen functies te vervallen: 10 werknemers worden...

Uitleg convenant over compensatieregeling voor ploegentoeslag

Uitleg convenant over compensatieregeling voor ploegentoeslag

Bij een werkgever is met de ondernemingsraad en twee vakbonden een convenant afgesloten. Dit convenant bevat afspraken over een compensatie voor het...

Andere omstandigheden na positief advies, wat nu?

Andere omstandigheden na positief advies, wat nu?

Stel, een or komt na een positief afgegeven advies achter nieuwe feiten en omstandigheden. Die zouden aanleiding zijn geweest om negatief te...

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

'Onverwijldheid' is een van de eisen voor ontslag op staande voet. Wat als de werkgever te lang heeft gewacht met onderzoek?

Geen eenzijdige wijziging reiskostenvergoeding

Geen eenzijdige wijziging reiskostenvergoeding

Een werkgever werd verplicht om niet langer de cao Vlees maar de algemeen verbindend verklaarde cao Slagers toe te passen. Deze verplichting heeft de...

Te hoge werkdruk levert geen ernstig verwijtbaar handelen op

Te hoge werkdruk levert geen ernstig verwijtbaar handelen op

De arbeidsovereenkomst van een werkneemster wordt wegens 104 weken arbeidsongeschiktheid met toestemming van het Uitvoeringsinstituut...

Onterecht afboeken van minuren tijdens coronacrisis?

Onterecht afboeken van minuren tijdens coronacrisis?

Een werkgever heeft in maart 2020 aangekondigd dat de tijd die de werknemers tijdens de coronacrisis minder werken afgeboekt zal worden van hun...