Belastingplan 2023: 'Arbeid en vermogen meer in balans'

Belastingplan 2023: 'Arbeid en vermogen meer in balans'

De belastingdruk op arbeid en vermogen moet meer in balans worden gebracht, zo luidt een van de uitgangspunten van het Belastingplan 2023. Werken, en ook meer uren werken, moet aantrekkelijker worden mede dankzij een extra verhoging van de arbeidskorting. Dat levert vooral een voordeel op voor de inkomens tot 37.000 euro.

Het geld moet volgens dit wetsvoorstel voortkomen uit lastenverzwaringen bij bedrijven, waarvan de opbrengst voor een deel weer wordt gebruikt voor gunstige structurele maatregelen voor het mkb en voor werkenden.

Het plan heeft met name gevolgen voor de vennootschapsbelasting (het lage tarief voor de eerste twee ton stijgt met 4 procent) en voor de zelfstandigenaftrek, die versneld wordt afgebouwd. Verder wordt de doelmatigheidsmarge van het gebruikelijk loon voor directeur-grootaandeelhouders (dga’s) afgeschaft.

Arbeidskorting

Deze maatregelen leveren volgens het Ministerie van Financiën 5 miljard euro op, waarmee de verschillen in belastingdruk tussen werknemers en ondernemers kunnen worden verkleind. Werkenden met een inkomen tot 115.000 euro profiteren van de hogere arbeidskorting, waardoor de gemiddelde belastingdruk daalt. Zij gaan er netto tot 500 euro per jaar op vooruit. De hoogte van de arbeidskorting hangt af van de leeftijd en de hoogte van het inkomen.

Inkomstenbelasting

Het laagste tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting wordt in 2023 verlaagd met 0,14 procentpunt. Het daalt van 37,07 naar 36,93 procent. Een werknemer krijgt hiermee een voordeel van netto maximaal 102 euro per jaar. In de 1e schijf vallen inkomens tot 73.071 euro. Dat is € 69.398 in 2022.

Lees ook

Investeren

Om de werkgeverslasten van bedrijven te verlagen en investeringen aantrekkelijker te maken wordt structureel 600 miljoen euro beloofd. Daarbij gaat het onder meer om aanpassingen in box 2 (vanaf 2024) en een lagere premie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds voor kleine werkgevers. Ook worden de regelingen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA) uitgebreid.

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling (WKR) wordt uitgebreid, waardoor werkgevers meer onbelaste vergoedingen kunnen schenken aan werknemers. De vrije ruimte in de WKR wordt alleen in 2023 vergroot van 1,7 procent naar 3 procent tot een loonsom van 400.000 euro. Dat blijkt uit de vierde Nota van wijziging Belastingplan 2023. Is de loonsom hoger, dan heeft de werkgever over het meerdere een vrije ruimte van 1,18 procent. Vanaf 1 januari 2024 is de vrije ruimte 1,92 procent tot 4 ton loonsom, het percentage dat het Ministerie van Financiën had willen hanteren voor 2023. Boven 4 ton is en blijft de vrijstelling 1,18 procent.

Thuiswerkvergoeding

De vergoeding die werkgevers onbelast mogen verstrekken aan mensen die thuiswerken gaat omhoog met 13 cent per dag, naar 2,13 euro. Ook deze verhoging is nog niet helemaal zeker. Informatie van het Nibud uit maart 2022 geeft aan dat 3,05 euro per werkdag realistischer is. En de FNV denkt aan 6 euro per thuiswerkdag.

Kilometervergoeding of reiskostenvergoeding

Vanaf 1 januari 2023 geldt een iets hogere belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten: het aloude tarief van 19 cent wordt dan verhoogd naar 21 cent per kilometer. Per 1 januari 2024 wordt het 22 cent per kilometer. Per werkdag kan de werkgever òf de thuiswerkvergoeding, òf de reiskostenvergoeding belastingvrij geven.

Minimumloon

Het minimumloon gaat per 1 januari met 10,15 procent omhoog. Het kabinet verwacht dat dat ook leidt tot hogere lonen in loonschalen net boven het minimumloon.

Collectieve loonsverhogingen versterken inflatie 

Collectieve loonsverhogingen versterken inflatie

In het voorjaar van 2021 schreef ik een column over de negatieve gevolgen die collectieve loonsverhogingen hebben op de inflatie. De vakbonden riepen...

TUI wil blijven onderhandelen met de or

TUI wil blijven onderhandelen met de or

De FNV wil dat reisorganisatie TUI de vakbond toelaat tot de onderhandelingen voor de cao cabinepersoneel. TUI weigert, omdat het bedrijf hier altijd...

Checklist meldprocedure klokkenluiders

Checklist meldprocedure klokkenluiders

Werkgevers met meer dan 50 mensen in dienst moeten de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) sinds 17 december naleven. Het betekent bijna altijd dat...

ROC-docente mocht kritisch boek schrijven

ROC-docente mocht kritisch boek schrijven

Na terugverwijzing door de Hoge Raad oordeelt het Hof dat publicatie van een kritisch boek over de onderwijshervorming valt onder het recht op...

Scherpere klokkenluiderswet van kracht

Scherpere klokkenluiderswet van kracht

Iedereen die te maken heeft met een organisatie kan een misstand melden. De bewijslast komt bij de organisatie te liggen. Meldingen kunnen door...

Over een 'onherstelbaar verstoorde' arbeidsverhouding

Over een 'onherstelbaar verstoorde' arbeidsverhouding

Een werknemer functioneert onvoldoende. Na verloop van tijd verzoekt de werkgever de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Onder meer...

Ontbindingsverzoek arbeidsongeschikt or-lid toegewezen

Ontbindingsverzoek arbeidsongeschikt or-lid toegewezen

De werknemer is sinds 1992 in dienst bij de werkgever. Hij is tot juni 2022 lid van de ondernemingsraad geweest. Sinds november 2020 is hij...

'Meer actie nodig tegen de loonkloof'

'Meer actie nodig tegen de loonkloof'

Minister Van Gennip van Sociale Zaken moet vaart maken met wetgeving voor loontransparantie om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen....