Moet de or instemmen met een verzuiminterventieplan?

Moet de or instemmen met een verzuiminterventieplan?
Shutterstock

Een bedrijf wil een verzuiminterventieplan vaststellen, dat onder meer bepalingen bevat op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim en het re-integratiebeleid. Bestuurder en ondernemingsraad zijn het oneens over de vraag of de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft op grond van artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden.

De bestuurder vindt dat het plan uitsluitend uitvoerende maatregelen bevat, die aanvullend zijn op de bestaande regelingen. De ondernemingsraad vindt juist dat het allemaal nieuwe bepalingen bevat, en dus instemmingsplichtig is.

De SER-Bedrijfscommissie wordt gevraagd een oordeel te geven over deze kwestie. Allereerst constateert de Bedrijfscommissie dat het plan gericht is op het terugdringen van verzuim. Het plan bevat een reeks nieuwe interventies, die als uitgangspunt lijken te hebben om het geldende verzuimbeleid te herzien. Zo wordt onder meer voorgesteld om:

  • vervoer naar de werkplek aan te bieden ten behoeve van arbeids-therapeutisch werk;
  • de verzuimconsulenten in te zetten als casemanager ten behoeve van het nakomen van afspraken en betermeldingen;
  • een klussenpool in te stellen voor arbeids-therapeutische of vervangende werkzaamheden.

Daarnaast zijn er interventies te vinden die het bestaande verzuimbeleid versterken.

Besluit van algemene strekking

Een voorwaarde voor het verkrijgen van instemmingsrecht voor een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid, is dat het om een besluit van algemene strekking gaat. Met andere woorden: een regeling die geldt voor het gehele personeel of een of meer groepen daarvan. Besluiten ten aanzien van individuele werknemers vallen daar dus niet onder.

Ook bij elke wijziging van zo’n regeling krijgt de ondernemingsraad instemmingsrecht. Niet van belang is of de voorgestelde wijziging de regeling inhoudelijk verandert: ook voor kleine wijzigingen krijgt de ondernemingsraad instemmingsrecht.

Afweging van de Bedrijfscommissie

Alles overziend komt de Bedrijfscommissie tot de conclusie dat de nieuwe interventies voldoende aanleiding geven om het verzuiminterventieplan te bestempelen als instemmingsplichtig. Daarbij overweegt de Bedrijfscommissie dat het plan:

  • een regeling van algemene strekking is. De regeling is van toepassing op alle medewerkers van de onderneming, met uitzondering van de vrijwilligers en stagiaires;
  • een regeling betreft op het gebied van ziekteverzuim en re-integratiebeleid;
  • een duurzaam karakter heeft. De doelstellingen van het plan zijn niet tijdelijk van aard, maar gericht op de korte, middellange en lange termijn;
  • interventies bevat die een wijziging vormen op het bestaande verzuimbeleid.

Lees ook: