Grote werkgevers moeten CO2-uitstoot zakelijke reizen registreren

Grote werkgevers moeten CO2-uitstoot zakelijke reizen registreren

De registratieverplichting voor CO2 bij zakelijke ritten en woon-werkverkeer is uitgesteld tot 1 juli 2024.

Reden voor het uitstel is een advies van de Raad van State. De Raad pleit voor duidelijker regels over de grenswaarden in het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit. Hierdoor is 1 januari als invoerdatum niet goed mogelijk.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat bedrijfsorganisaties vanaf 100 werknemers hun woon-werkverkeer en zakelijke verkeer schoner moeten maken. Samen met organisaties van werkgevers heeft staatssecretaris Heijnen die afspraak concreet gemaakt door (per Koninklijk Besluit) een norm te stellen.

Wat registreren?

De rapportageverplichting houdt in dat werkgevers jaarlijks het totaal aan gereisde kilometers, uitgesplitst naar de verschillende vervoermiddelen en brandstoftypen moeten registreren. Deze gegevens gaan vervolgens op een digitaal formulier, dat te vinden zal zijn op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Werkgevers hoeven niet zelf hun CO2-uitstoot uit te rekenen of verslag te doen van hun mobiliteitsbeleid. Ze kunnen berekeningen en rapportages maken op een digitaal platform van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat kan al vanaf 1 januari 2024. Meer informatie is ook te vinden bij PW.

Mogelijk verplichte norm

Doel van de registraties is een reductie van 1,5 megaton CO2 in 2030. De grenswaarden worden elke 4 jaar opnieuw bekeken en indien nodig aangescherpt. Als de CO2-emissie onder dat plafond blijft, volgen nieuwe collectieve afspraken voor de jaren na 2030. Komt de CO2-uitstoot boven het vastgestelde plafond uit, dan volgt vanaf 1 januari 2026 een verplichte norm per werkgever van 96 gram per zakelijk gereisde kilometer.

Or en werknemers kunnen meer doen

Werknemers en ondernemingsraden die hun werkgever willen stimuleren om meer te doen aan klimaatbeleid, kunnen veel informatie vinden op de website duurzamewerkvloer. Op deze site geven de FNV en Milieudefensie veel handvatten om echt werk te maken van duurzaam werken. Ook de rechten (en plichten) van de ondernemingsraad op milieubeleid zijn er kort en krachtig te vinden.

Lees ook:

Onderdeel van de collectie

Ondernemingsbeleid

De ondernemingsraad heeft over verschillende beslissingen die binnen de onderneming worden genomen iets te zeggen. Hier lees je meer over de rol van de or bij het ondernemingsbeleid.