Grote werkgevers moeten CO2-uitstoot zakelijke reizen registreren

Grote werkgevers moeten CO2-uitstoot zakelijke reizen registreren

De registratieverplichting voor CO2 bij zakelijke ritten en woon-werkverkeer is uitgesteld tot 1 juli 2024.

Reden voor het uitstel is een advies van de Raad van State. De Raad pleit voor duidelijker regels over de grenswaarden in het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit. Hierdoor is 1 januari als invoerdatum niet goed mogelijk.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat bedrijfsorganisaties vanaf 100 werknemers hun woon-werkverkeer en zakelijke verkeer schoner moeten maken. Samen met organisaties van werkgevers heeft staatssecretaris Heijnen die afspraak concreet gemaakt door (per Koninklijk Besluit) een norm te stellen.

Wat registreren?

De rapportageverplichting houdt in dat werkgevers jaarlijks het totaal aan gereisde kilometers, uitgesplitst naar de verschillende vervoermiddelen en brandstoftypen moeten registreren. Deze gegevens gaan vervolgens op een digitaal formulier, dat te vinden zal zijn op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Werkgevers hoeven niet zelf hun CO2-uitstoot uit te rekenen of verslag te doen van hun mobiliteitsbeleid. Ze kunnen berekeningen en rapportages maken op een digitaal platform van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat kan al vanaf 1 januari 2024. Meer informatie is ook te vinden bij PW.

Mogelijk verplichte norm

Doel van de registraties is een reductie van 1,5 megaton CO2 in 2030. De grenswaarden worden elke 4 jaar opnieuw bekeken en indien nodig aangescherpt. Als de CO2-emissie onder dat plafond blijft, volgen nieuwe collectieve afspraken voor de jaren na 2030. Komt de CO2-uitstoot boven het vastgestelde plafond uit, dan volgt vanaf 1 januari 2026 een verplichte norm per werkgever van 96 gram per zakelijk gereisde kilometer.

Or en werknemers kunnen meer doen

Werknemers en ondernemingsraden die hun werkgever willen stimuleren om meer te doen aan klimaatbeleid, kunnen veel informatie vinden op de website duurzamewerkvloer. Op deze site geven de FNV en Milieudefensie veel handvatten om echt werk te maken van duurzaam werken. Ook de rechten (en plichten) van de ondernemingsraad op milieubeleid zijn er kort en krachtig te vinden.

Lees ook:

Onderdeel van de collectie

Ondernemingsbeleid

De ondernemingsraad heeft over verschillende beslissingen die binnen de onderneming worden genomen iets te zeggen. Hier lees je meer over de rol van de or bij het ondernemingsbeleid.

Collectieve loonsverhogingen versterken inflatie 

Collectieve loonsverhogingen versterken inflatie

In het voorjaar van 2021 schreef ik een column over de negatieve gevolgen die collectieve loonsverhogingen hebben op de inflatie. De vakbonden riepen...

TUI wil blijven onderhandelen met de or

TUI wil blijven onderhandelen met de or

De FNV wil dat reisorganisatie TUI de vakbond toelaat tot de onderhandelingen voor de cao cabinepersoneel. TUI weigert, omdat het bedrijf hier altijd...

Checklist meldprocedure klokkenluiders

Checklist meldprocedure klokkenluiders

Werkgevers met meer dan 50 mensen in dienst moeten de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) sinds 17 december naleven. Het betekent bijna altijd dat...

ROC-docente mocht kritisch boek schrijven

ROC-docente mocht kritisch boek schrijven

Na terugverwijzing door de Hoge Raad oordeelt het Hof dat publicatie van een kritisch boek over de onderwijshervorming valt onder het recht op...

Scherpere klokkenluiderswet van kracht

Scherpere klokkenluiderswet van kracht

Iedereen die te maken heeft met een organisatie kan een misstand melden. De bewijslast komt bij de organisatie te liggen. Meldingen kunnen door...

Over een 'onherstelbaar verstoorde' arbeidsverhouding

Over een 'onherstelbaar verstoorde' arbeidsverhouding

Een werknemer functioneert onvoldoende. Na verloop van tijd verzoekt de werkgever de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Onder meer...

Ontbindingsverzoek arbeidsongeschikt or-lid toegewezen

Ontbindingsverzoek arbeidsongeschikt or-lid toegewezen

De werknemer is sinds 1992 in dienst bij de werkgever. Hij is tot juni 2022 lid van de ondernemingsraad geweest. Sinds november 2020 is hij...

'Meer actie nodig tegen de loonkloof'

'Meer actie nodig tegen de loonkloof'

Minister Van Gennip van Sociale Zaken moet vaart maken met wetgeving voor loontransparantie om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen....