Limitarisme

Limitarisme

Als meer dan 200 superrijken, verenigd in Fight Inequality, pleiten voor aanpak van extreemrijken, lijkt er iets te gaan veranderen: een eerste stapje richting "Limitarisme"? In de petitie die ze presenteerden bij het World Economic Forum noemden ze rijkdom als 'een van meest genegeerde vormen van extremisme ter wereld'! Volgens hoaxers is 'je zult niets bezitten en gelukkig zijn' een van hun populairste uitspraken. Nu nog een advocaat (Knoops?) die dit in Den Haag bij het Internationaal Gerechtshof op de rol zet.

Intussen zouden we een systeem van vermogenswaardering kunnen gebruiken om de discussies te vermijden over waar de grenzen van rijkdom zouden moeten komen te liggen: 1.2, 10 of 20 miljoen.

Toegevoegde waarde

Als variant op het nieuwe ‘functie waarderen’ zou je criteria kunnen gebruiken als toevoegde waarde en de bijdrage die wordt geleverd aan het lenigen van grote maatschappelijke problemen. Uiteraard maken daar zaken als klimaatverandering, oorlogen, armoedebestrijding, hulpverlening bij natuurrampen en uiteraard limitarisme onderdeel van uit. Uitgaande van een puntensysteem geldt: hoe hoger die score, hoe lager het belastingtarief zal zijn. In Nederland hebben we tien door de vakorganisaties erkende integrale functiewaarderingssystemen. Dat betekent dat deze systemen door deskundigen van de vakorganisaties zijn aangemerkt als betrouwbaar, valide, actueel, inzichtelijk, et cetera. Me dunkt voldoende kennis en ervaring om op basis van voornoemde kenmerken een systeem te ontwikkelen.

Het mooie is dat we hiermee niet hoeven te wachten op mondiale initiatieven: de manier waarop we in ons landje belasting heffen bepalen we immers zelf. En vergeet niet, goed voorbeeld doet goed volgen.

Or beoordeelt de maatschappelijke waarde

De vennootschapsbelasting kan overigens op soortgelijke manier worden geheven, maar dan omgekeerd: hoe meer er sprake is van maatschappelijk ondernemerschap (waaronder uiteraard het bevorderen van het welzijn van de eigen werknemers), des te lager het tarief voor vennootschapsbelasting! Omdat ondernemingsraden al heel wat ervaring met dat thema hebben kunnen opdoen, is een apart orgaan ter beoordeling van de daadwerkelijke bijdrage overbodig.

Gelukkig is de FNV geen vennootschap. Diens medewerkers worden afgescheept met een loonstijging van 2 procent en daarom zou de FNV in het hoogste tarief moeten belanden …

Lees ook:

Collectieve loonsverhogingen versterken inflatie 

Collectieve loonsverhogingen versterken inflatie

In het voorjaar van 2021 schreef ik een column over de negatieve gevolgen die collectieve loonsverhogingen hebben op de inflatie. De vakbonden riepen...

TUI wil blijven onderhandelen met de or

TUI wil blijven onderhandelen met de or

De FNV wil dat reisorganisatie TUI de vakbond toelaat tot de onderhandelingen voor de cao cabinepersoneel. TUI weigert, omdat het bedrijf hier altijd...

Checklist meldprocedure klokkenluiders

Checklist meldprocedure klokkenluiders

Werkgevers met meer dan 50 mensen in dienst moeten de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) sinds 17 december naleven. Het betekent bijna altijd dat...

ROC-docente mocht kritisch boek schrijven

ROC-docente mocht kritisch boek schrijven

Na terugverwijzing door de Hoge Raad oordeelt het Hof dat publicatie van een kritisch boek over de onderwijshervorming valt onder het recht op...

Scherpere klokkenluiderswet van kracht

Scherpere klokkenluiderswet van kracht

Iedereen die te maken heeft met een organisatie kan een misstand melden. De bewijslast komt bij de organisatie te liggen. Meldingen kunnen door...

Over een 'onherstelbaar verstoorde' arbeidsverhouding

Over een 'onherstelbaar verstoorde' arbeidsverhouding

Een werknemer functioneert onvoldoende. Na verloop van tijd verzoekt de werkgever de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Onder meer...

Ontbindingsverzoek arbeidsongeschikt or-lid toegewezen

Ontbindingsverzoek arbeidsongeschikt or-lid toegewezen

De werknemer is sinds 1992 in dienst bij de werkgever. Hij is tot juni 2022 lid van de ondernemingsraad geweest. Sinds november 2020 is hij...

'Meer actie nodig tegen de loonkloof'

'Meer actie nodig tegen de loonkloof'

Minister Van Gennip van Sociale Zaken moet vaart maken met wetgeving voor loontransparantie om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen....